Aan­bod, re­per­to­ri­um van or­kes oor­spronk­lik

Van­bec­ke­voort, A­me­ri­kaan­se koor in o­pe­nings­kon­sert

Beeld - - Wêreld­beeld - Paul Boek­kooi Kaartjies: Be­spreek by Com­pu­tic­ket. Vir spe­si­a­le sei­soen­kaart­jies teen af­slag­pry­se, ska­kel 031 369 9438.

Die K­waZu­lu-Na­tal Fil­har­mo­nie­se Or­kes (KZNFO) bied die vol­gen­de vier Don­der­dag­aan­de sy win­ter­sim­fo­nie­sei­soen in die O­pe­ra­te­a­ter van die Play­hou­se in die Dur­ban­se mid­de­stad aan.

Dit is ’n aan­trek­li­ke pro­gram­keu­se en die di­ri­gen­te, so­lis­te, san­gers as­ook ’n A­me­ri­kaan­se koor wat gaan op­tree, ge­niet ’n wye aan­sien.

Dur­ban het ’n lang en trot­se tra­di­sie van or­kes­mu­siek, nie­teen­staan­de die feit dat dié stad oor ’n tyd­perk van ruim ’n de­ka­de in die 1970’s en vroeg 1980’s son­der ’n or­kes moes klaar­kom. Se­dert Ok­to­ber 1983, met die in­hul­di­gings­kon­sert deur die KZNFO in die Pie­ter­ma­ritz­burg­se stad­saal, het die or­kes in sta­tuur ge­groei.

Die or­kes se 2017-win­ter­sim­fo­nie­sei­soen staan in die te­ken van deur­lo­pen­de ar­tis­tie­ke was­dom en ge­meen­skaps­be­trok­ken­heid wat oor 23 jaar strek, met Bon­ga­ni Tem­be as sy ar­tis­tie­ke di­rek­teur.

Reeds die o­pe­nings­kon­sert mô­re­aand om 19:30 staan in die te­ken van oor­spronk­lik­heid wat die aan­bod en re­per­to­ri­um be­tref. Twee uit­een­lo­pen­de vroeë mees­ter­wer­ke van twee reus­ag­ti­ge fi­gu­re in die Duit­se mu­siek­ge­skie­de­nis, Brahms en Beet­ho­ven, word uit­ge­voer.

Die Bel­gie­se pi­a­nis Lie­brecht Van­bec­ke­voort, wat ’n prys­wen­ner in dié land se jaar­lik­se Ko­nin­gin E­li­sa­beth-mu­siek­kom­pe­ti­sie was, is die so­lis in Brahms se ma­je­stu­eu­se Kla­vier­kon­sert no. 1 in D, o­pus 15.

Ná die pou­se volg Beet­ho­ven se Mis in C, o­pus 86 – ’n ge­wy­de werk waar­op die kom­po­nis sy eie in­di­vi­du­e­le stem­pel af­ge­druk het, al het hy as­pek­te van Mo­zart en Haydn se meer tra­di­si­o­ne­le i­di­oom in ag ge­neem.

Vir die Beet­ho­ven sluit die Ya­le-U­ni­ver­si­teit se G­lee Club­koor van 80 le­de uit A­me­ri­ka by die or­kes aan, ter­wyl No­zu­ko Te­to (so­praan), Vi­o­li­na An­gue­lov (mez­zo­so­praan), Way­ne Mk­hi­ze (te­noor) en Mt­hun­zi No­ku­be­ka (ba­ri­ton) die vier so­lis­te sal wees wat on­der Naum Ro­si­ne, die KZNFO se re­si­dent­di­ri­gent, sal op­tree.

Die twee­de kon­sert van 8 Ju­nie, met die Is­rae­lies-A­me­ri­kaan­se di­ri­gent Da­niel Boi­co en die Fran­se vi­o­lis P­hi­lip­pe Graf­fin as so­lis, staan in die te­ken van Rus­sie­se en S­paan­se mu­siek. Gla­zoen­of se Ou­ver­tu­re so­len­nel­le, o­pus 73 o­pen die aand, met S­jos­ta­ko­wit­sj se aan­gry­pen­de Sim­fo­nie no. 10 in E, o­pus 93 as af­slui­ting.

Voor die pou­se voer Graf­fin die vyf­de­li­ge Symp­ho­nie Espag­no­le (S­paan­se Sim­fo­nie) in D, o­pus 21 van die kom­po­nis É­dou­ard La­lo uit – ’n werk wat die S­paan­se siel soos min an­der in klank uit­beeld.

Die mees kon­ven­si­o­ne­le pro­gram van die sei­soen is die een wat op 15 Ju­nie te ho­re is. Op die po­di­um is die T­sjeg­gie­se pi­a­nis Lu­kas Von­drá­cek, wat ver­le­de jaar die goue me­dal­je met die Ko­nin­gin E­li­sa­beth-kom­pe­ti­sie in Bel­gië ge­wen het, as­ook die Rus­sie­se di­ri­gent Da­niel Rai­skin, wat met sy vroe­ë­re op­tre­des in Suid-A­fri­ka ge­ho­re be­siel het.

We­ber se Ou­ver­tu­re tot Eu­ry­ant­he, Ra­ch­ma­ni­noff se Kla­vier- kon­sert no.4 in G, o­pus 40 en D­vorák se Sim­fo­nie no.7 in D, B141 word uit­ge­voer.

Die slot­kon­sert van die sei­soen, op 22 Ju­nie, het Rai­skin weer op die po­di­um, ter­wyl ver­skeie in­stru­men­ta­lis­te van die De­co­da-en­sem­ble wat met die Car­ne­gie Hall, New York ge­af­fi­li­eer is, as so­lis­te op­tree.

Die pro­gram o­pen met Drop van die Suid-A­fri­kaan­se kom­po­nis Pé­ter-Lou­is van Di­jk.

Daar­na volg Lu­toslaw­ski se folk­lo­ris­tie­se Dan­spre­lu­des vir So­lo-kla­ri­net en Ka­mer­or­kes, die Sin­fo­nia Con­cer­tan­te in B-mol vir Vi­ool, T­jel­lo, Ho­bo en Fa­got, Hob 1/105 van Haydn, en Beet­ho­ven se ge­wild­ste sim­fo­nie, die No. 5 in C, o­pus 67. )

Fo­to: CA­RO­LI­NE BITTENCOURT

De­co­da

P­hi­lip­pe Graf­fin

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.