Com­ra­des leer jou les­se

Vol­har­ding uit­ein­de­lik ook sleu­tel tot be­leg­gers se suk­ses

Beeld - - Sake - DEVIN SHUTTE

Wat­ter ei­en­skap­pe het men­se wat suk­ses­vol­le on­der­ne­mings be­stuur? Wat moet at­le­te doen om die hoog­te­punt van hul sport­soort te be­reik?

Hoe­kom kan som­mi­ge be­leg­gers be­dui­den­de wel­vaart bou en an­der nie?

An­ge­la Lee Duck­worth, siel­kun­de­pro­fes­sor aan die U­ni­ver­si­teit van Penn­sil­va­nië, ge­bruik die term vol­har­ding vir ’n al­ge­me­ne ei­en­skap van suk­ses­vol­le men­se met uit­een­lo­pen­de ag­ter­gron­de en be­roe­pe wat sy be­stu­deer het.

Sy het vas­ge­stel dat pas­sie, deur­set­tings­ver­moë en sta­mi­na die kern­be­pa­lers van suk­ses is – meer as ta­lent. Die ver­moë om hard te werk en ge­fo­kus te bly, kweek die vol­har­ding wat no­dig is vir suk­ses in sa­ke, a­ka­de­mie, sport en ook be­leg­gings.

Ek het in Ju­nie my vier­de Com­ra­des-ma­ra­thon vol­tooi. Van­jaar het meer as 17 000 hard­lo­pers vir hier­die toets van mens­li­ke uit­hou­ver­moë weg­ge­spring. Vir my was van­jaar se wed­loop die moei­lik­ste een tot dus­ver. Daar was geen spe­si­fie­ke re­de nie, maar ná 20 km het ek “flou” ge­voel, en al het ek al die no­di­ge voor­be­rei­ding ge- doen, het ek ge­weet ’n lang, moei­li­ke dag lê voor.

Die feit dat ek dit ’n uur la­ter vol­tooi het as waar­na ek ge­mik het, was ir­re­le­vant. Vir my was die groot be­vre­di­ging om tot by die eind­punt te vol­hard, al was dit nie mak­lik nie.

Ek het oor die wed­loop na­ge­dink en ’n paar oor­een­koms­te tus­sen die vol­tooi­ing van die Com­ra­des en suk­ses­vol­le be­leg­ging raak­ge­sien. ) Tyd: Suk­ses met be­leg­ging en suk­ses in ’n ul­tra­ma­ra­thon ver­eis al­bei ’n lang­ter­myn-in­ge­steld­heid.

Die suk­ses­vol­le be­leg­ger ver- staan dat ’n krag­ti­ge kom­bi­na­sie van tyd, ge­duld en self­be­heer­sing no­dig is om wel­vaart te skep, of dit nou is om maan­de­liks tot ’n be­leg­ging by te dra, of om die geld wat be­lê is jaar ná jaar te laat groei – hoe lan­ger hoe be­ter.

Om vir ’n ul­tra­ma­ra­thon te oe­fen, ver­eis tal­le og­gen­de van self­be­heer­sing. Dié klein, groei­en­de oe­fen­ses­sies met sons­op­koms bou staps­ge­wys self­be­heer­sing en deur­set­tings­ver­moë om die ge­wens­te tei­ken te be­reik. Ter­wyl vor­de­ring na die be­leg­ging- of draf­doel­wit soms, ver­al aan­vank­lik, sta­dig voel, is dit nood­saak­lik om die pro­ses so gou moont­lik te be­gin.

War­ren Buf­fett ver­staan die vol­har­ding wat no­dig is om wel­vaart te skep. Dit het de­ka­des, tot in sy 50’s, ge­duur voor­dat hy werk­lik be­dui­den­de wel­vaart be­gin be­haal het. ) Deur­set­tings­ver­moë: Een van die re­des waar­om ek trots is dat ek van­jaar se Com­ra­des-ma­ra­thon vol­tooi het, is dat ek vroeg al ge­weet het dit sou ’n moei­li­ke dag wees. Die be­vre­di­ging spruit daar­uit dat ek deur­ge­druk het, selfs al het ek dit be­sef.

Be­leg­gings sal ons ook met moei­li­ke tye uit­daag. Die JSE se in­deks van al­le aan­de­le is by­voor­beeld tans op ’n soort­ge­ly­ke vlak as d­rie jaar ge­le­de. Voeg daar­by gro­ter po­li­tie­ke ri­si­ko en flou e­ko­no­mie­se groei en dis dui­de­lik dat on­wrik­ba­re self­be­heer­sing no­dig is.

Nie al­le wed­lo­pe sal jou per­soon­li­ke bes­te wees nie en net só sal ons be­leg­gings ty­dens se­ke­re tye van die si­klus nie na wen­se vaar nie.

Die uit­da­ging is om meer op ons lang­ter­myn-doel­wit­te te fo­kus, te sorg dat ons ge­pas be­lê om dié doel­wit­te te be­reik, en om vas te byt. Dis nie mak­lik om deur die moei­li­ke tye te vol­hard nie, maar die ver­le­de toon dat be­leg­gers met ge­duld en self­be­heer­sing ge­woon­lik be­loon word. ) Per­soon­li­ke plan: Wan­neer ’n mens op ’n wed­loop so angs­wek­kend soos die Com­ra­des voor­be­rei, is dit be­lang­rik om ’n oe­fen­plan te ge­bruik wat pas by jou draf­ver­moë, be­skik­ba­re oe­fen­tyd en doel­wit.

Om te be­lê is ook baie sub­jek­tief en ver­eis dat jy tal­le per­soon­li­ke fak­to­re in ag neem, soos jou ri­si­ko­to­le­ran­sie, ver­eis­te ri­si­ko en ri­si­ko­ver­moë.

Wel­vaart­skep­ping oor lang ter­myn ge­beur nie van­self nie. Dit ver­eis har­de werk om ons doel­wit­te te be­paal en toe te pas, en ge­duld om aan te hou tot­dat dit be­reik word. Nes vol­har­ding no­dig is om ’n ul­tra­ma­ra­thon te vol­tooi, is dit no­dig om by ’n lang­ter­myn-be­leg­gings­plan te hou. ) Devin Shutte van The Ro­bert Group het pas sy vier­de Com­ra­des vol­tooi. Hier­die ar­ti­kel is in die 29 Ju­nie­uit­ga­we van Fin­week ge­pu­bli­seer.

Fo­to: PIXABAY

Tek­kies op die teer ... Nes dit nie mak­lik is om vir die Com­ra­des te oe­fen of dit te hard­loop nie, is jou be­leg­gings­pad ook nie al­tyd net af­draand nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.