Ver­klaar ook huur­in­kom­ste

Beeld - - Huisgids -

Daar is ei­e­naars van vas­te eien­dom­me wat hul eien­dom­me ver­huur en nie be­sef dat die huur­geld wat hul­le ont­vang, be­las­baar is nie.

Ver­huur­ders is eg­ter ver­plig om hier­die in­kom­ste vir be­las­ting­doel­ein­des te ver­klaar.

Trou­ens, die wet be­paal dat ei­e­naars al­le huur­in­kom­ste moet ver­klaar wan­neer hul­le hul jaar­lik­se be­las­ting­op­ga­we in­dien.

Wan­neer ’n ei­e­naar een van die vol­gen­de soor­te ei­en­dom ver­huur, is sy huur­in­kom­ste daar­uit be­las­baar: ) Woon­huis; ) Va­kan­sie­huis; ) Gas­te­huis; ) Bed-en-ont­byt-in­stel­lings; ) On­der­ver­hu­ring van ’n ge­deel­te van die ei­e­naar se huis (by­voor­beeld ’n tuin­woon­stel); en ) An­der soort­ge­ly­ke re­si­den­si­ë­le wo­nings.

Die ei­e­naar moet al­le huur­in­kom­ste wat in die loop van die be­las­ting­jaar ont­vang is, by sy in­kom­ste vir daar­die jaar tel. E­ni­ge an­der be­drae wat af­ge­sien van die huur ont­vang word, is ook on­der­he­wig aan in­kom­ste­be­las­ting.

Hoe­wel huur ge­woon­lik maan­de­liks be­taal­baar is, moet die ver­huur­der jaar­liks, met die in­die­ning van sy jaar­lik­se be­las­ting­op­ga­wes, die be­las­ting be­taal.

Die de­po­si­to wat deur die huur­der be­taal is en aan hom te­rug­be­taal­baar is, is eg­ter nie be­las­baar nie, op voor­waar­de dat dit in ’n af­son­der­li­ke trust­re­ke­ning ge­hou word en nie deur die ver­huur­der ge­bruik is nie.

In­dien die huur­der die de­po­si­to, of ’n ge­deel­te daar­van, ver­beur, is die be­drag wat ver­beur is wel be­las­baar.

Dit word al­ge­meen aan­vaar dat in­dien gel­de in trust ge­hou word, word dit nie ont­vang nie en vorm dit nie deel van in- kom­ste nie ( Brooks Le­mos Ltd v CIR 14 SATC 295).

Die huis­ei­e­naar wat sy ei­en­dom huur, moet die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) te­vre­de stel dat hy ter goe­der trou han­del deur sy ei­en­dom te ver­huur.

Die be­las­ba­re in­kom­ste (huur­gel­de) kan dan ver­min­der word in­dien on­kos­te ty­dens die ver­hu­rings­tyd­perk aan­ge­gaan is.

Slegs on­kos­te wat ty­dens die pro­du­se­ring van die huur­in­kom­ste aan­ge­gaan word, kan teen die in­kom­ste ge­ëis word. E­ni­ge ka­pi­taal en/of pri­vaat on­kos­te sal nie as af­trek­kings toe­ge­laat word nie.

Uit­ga­wes of on­kos­te wat aan­ge­gaan is en wat van be­las­ba­re in­kom­ste af­ge­trek kan word, sluit die vol­gen­de in: ) Erf­be­las­ting; ) Eien­doms­hef­fings; ) Se­ku­ri­teits­kos­te; ) Eien­doms­a­gen­te­kom­mis­sie; ) Ad­ver­ten­sie­kos­te; ) Huis­ei­e­naars­ver­se­ke­ring; ) Ren­te be­taal op die ver­band; ) Tuin­diens­te; en ) Her­stel­werk (spe­si­fiek met be­trek­king tot die ver­huur­de a­rea).

Dit kan ge­beur dat die uit­ga­wes wat aan­ge­gaan is die in­kom­ste oor­skry.

In so ’n ge­val moet die ver­lies be­skik­baar wees om ver­re­ken te word teen an­der in­kom­ste wat deur die ei­e­naar ver­dien word, mits die ver­lies nie om­hein is in ter­me van heer­sen­de teen­ver­my­dings­be­pa­lings nie.

Dit is be­lang­rik dat daar ’n on­der­skeid ge­tref word tus­sen in­stand­hou­dings­kos­te en her­stel­werk teen­oor kos­te aan­ge­gaan vir ver­be­te­rings.

Ver­be­te­rings is by­voor­beeld die aan­bou van ’n ek­stra ka­mer.

Ver­be­te­rings is ka­pi­taal van aard wat by die ba­sis­kos­te van die ba­te (ei­en­dom) in­ge­sluit moet word by be­pa­ling van die ka­pi­taal­wins-aan­spreek­lik­heid met die ver­koop van die ei­en­dom.

By be­las­ting op toe­ge­voeg­de waar­de (BTW) is die voor­sie­ning van ’n wo­ning vry­ge­stel vir BTW-doel­ein­des en BTW kan nie af­ge­trek word vir on­kos­te nie.

Dit is nood­saak­lik dat ver­huur­ders hul eien­dom­me goed on­der­hou – nie net om hul be­las­ting­aan­spreek­lik­heid te ver­min­der nie, maar ook om te ver­se­ker dat hul huur­ders die ei­en­dom kan be­nut in aan­vaar­ba­re en ge­skik­te om­stan­dig­he­de.

Dit is van ui­ter­ste be­lang dat al­le per­so­ne wat hul eien­dom­me (of ge­deel­tes daar­van) ver­huur, be­wus is van hul be­las­ting­aan­spreek­lik­heid ten op­sig­te van huur­in­kom­ste.

Die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens is by mag­te om swaar boe­tes op te lê as daar ver­suim word om huur­in­kom­ste te ver­klaar.

Huis­Gids

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.