Ont­gin me­dia in sy di­ver­si­teit

Beeld - - Kommentaar - Prof. Fro­ne­man is ’n me­di­a­kun­di­ge aan die Noord­wes­U­ni­ver­si­teit. Jo­han­nes Fro­ne­man

Die rol wat die Gup­tas en hul ko­hor­te in ons hui­di­ge staats­huis­hou­ding speel, plaas nood­wen­dig die kol­lig op die Gup­tas se me­di­a­be­lan­ge. Ons praat hier van die te­le­vi­sie­ka­naal ANN7 en die dag­blad The New Age. Wat­ter rol pro­beer dié me­dia speel en moet ons daar­oor be­kom­merd wees? En is daar ge­noeg me­di­a­di­ver­si­teit in SuidA­fri­ka?

Eers ’n paar waar­ne­mings oor ANN7. Dié TV-ka­naal voer op ’n daag­lik­se ba­sis ’n pro­pa­gan­da­veld­tog teen e­nig­een wat die Gup­tas, pres. Ja­cob Zu­ma of hul mee­lo­pers teen­staan. Die­self­de kern­groep po­li­tie­ke kom­men­ta­tors le­wer ’n stroom kom­men­taar waar­in die hoof­te­mas van die Zup­tas ge­pro­pa­geer word.

In die pro­ses word “ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie” be­vor­der en “mo­no­po­lis­tie­se wit ka­pi­taal” ge­na­de­loos aan­ge­val. “S­kan­da­le” word uit­ge­krap by ge­loof­waar­di­ge in­stan­sies soos die te­sou­rie, en teen­stan­ders word ver­dag ge­maak deur ten­den­si­eu­se “vrae” aan­hou­dend op die skerm te ver­toon. Deur by­voor­beeld te vra of ie­mand eer­lik is, word ge­ïm­pli­seer dat hy of sy (dalk) nie is nie. En só word sus­pi­sie aan­ge­wak­ker son­der dat die ka­naal dit o­pen­lik doen. Hul­le vra tog net.

Daar kan dus erns­ti­ge vrae oor die joer­na­lis­tie­ke in­te­gri­teit van ANN7 ge­vra word. Dit sal goed wees as dit ’n slag ge­toets word deur ’n klag by die Uit­saai­klag­te­kom­mis­sie. Maar moe­nie a­sem op­hou nie, want dit sal nie so mak­lik wees om die ka­naal vas te trek nie – as dit hoe­ge­naamd no­dig is.

Aan die po­si­tie­we kant bied ANN7 ’n al­ter­na­tie­we blik op ons o­pen­ba­re le­we. Dit is be­lang­rik dat nie al­le me­dia an­tiZup­ta is nie. Wat ons ook bring by die nut van The New Age. Dié blad het wei­nig in­kom­ste uit ad­ver­ten­sies, kos min en het tot nou toe sy geld ge­maak uit ge­borg­de ont­byt­ge­leent­he­de en mas­sain­te­ke­ning deur staats­in­stel­lings. Dus staan die blad se geld­sa­ke op los­se skroe­we.

Maar The New Age is ’n net­jie­se, lees­ba­re koe­rant wat iets doen wat geen an­der koe­rant doen nie: Dit dek el­ke dag nuus uit al die pro­vin­sie. Trou­ens, daar is vir el­ke pro­vin­sie ’n a­par­te uit­ga­we. Boon­op weer­spie­ël me­nings­ar­ti­kels die den­ke van mi­nis­ters en se­ni­or amp­te­na­re. Dit is dus by uit­stek ’n pro-ANC­blad, by na­me daar­die kom­po­nent van die re­ge­ren­de par­ty wat Zu­ma on­der­steun.

Nou kan die staats­fi­nan­sie­ring van The New Age geen­sins goed­ge­praat word nie. Ge­luk­kig het die SAUK sy kon­trak met die blad op­ge­sê en sal an­der se­mi­staats­in­stan­sies ho­pe­lik op­hou geld hier be­stee. Maar The New Age maak ons me­dia meer di­vers son­der om bla­tant pro­pa­gan­dis­ties te wees soos sy sus­ter, ANN7. Dit is te ver­wel­kom.

Ge­lek­te e-pos­se wys dat die Gup­tas na an­der ge­leent­he­de ge­soek het om hul me­di­a­be­lan­ge uit te brei.

Ge­luk­kig is die i­dee laat vaar om die Mail & Gu­ar­di­an te koop. Sul­ke on­af­hank­li­ke stem­me is brood­no­dig. Die pro-ANC-koe­ran­te in die In­de­pen­dent­stal moet ook ge­noem word. En na­tuur­lik die sterk kri­tie­se Me­dia24- en Ti­mes Me­dia-ti­tels. Dit is nog­al ’n di­ver­se klomp. Boon­op is die SAUK be­vry van Hlau­di Mot­soe­neng se dik­ta­tuur en die on­be­voeg­de ou raad. ’n Ge­ba­lan­seer­de o­pen­ba­re uit­saai­er van ge­hal­te is ’n be­lang­ri­ke kom­po­nent van ons me­di­a­land­skap.

Dit laat ons met die voor­reg om ’n spek­trum van me­dia te ge­bruik. Ek is nie se­ker of ons dit naas­ten­by ge­noeg doen nie. Ons het nie net ’n ver­ant­woor­de­lik­heid om die me­dia kri­ties te ge­bruik nie, maar ook om die me­dia in sy vol­le di­ver­si­teit (op pa­pier, di­gi­taal of op die skerm) te ont­gin. Daar is le­we bui­te die koe­rant wat u hier lees, Facebook en van­aand se nuus op kykNET. )

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.