Dié ek­sa­mens vir fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs dalk ge­skrap

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Fi­nan­si­ë­le raad­ge­wers en sleu­tel­per­so­ne wat die laas­te ja­re ge­suk­kel het om die ver­plig­te ek­sa­mens in die be­dryf te slaag, gaan juig oor die nu­we plan van die Raad op Fi­nan­si­ë­le Diens­te (RFD).

Ca­ro­li­ne da Sil­va, ad­junk- uit­voe­ren­de hoof van die RFD, wat vir die fi­nan­si­ë­le ad­vies en tus­sen­gan­ger­diens­te (Fais) ver­ant­woor­de­lik is, sê ’n voor­stel is nou op die ta­fel dat die ek­sa­mens deur op­lei­ding ver­vang word.

Met die Fais-wet, wat in 2004 van krag ge­word het, moes ver­teen­woor­di­gers en sleu­tel­per­so­ne van ge­mag­tig­de fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fers ver­plig­te re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens af­lê.

Die eer­ste reeks re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens is reeds ge­skryf.

Meer as 134 700 ver­teen­woor­di­gers en meer as 13 000 sleu­tel­per­so­ne van fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fers moes die ek­sa­mens af­lê.

Dui­sen­de men­se het die be­dryf ver­laat om­dat hul­le nie die ek­sa­mens kon slaag nie. Da Sil­va sê dit het “vir baie ont­be­ring ver­oor­saak”.

Vol­gens haar het die RFD be­sef die twee­de reeks re­gu­la­to­rie­se ek­sa­mens gaan nog meer kom­pleks en ook on­prak­ties wees.

Die ek­sa­mens is ve­ron­der­stel om ver­teen­woor­di­gers en sleu­tel­per­so­ne se ken­nis te toets van die sa­ke­ge­bied waar­op hul­le be­dry­wig is en die spe­si­fie­ke pro­duk­te wat hul­le ver­koop. Som­mi­ge sal tot 26 ek­sa­mens oor die ver­skil­len­de soor­te pro­duk­te moet af­lê.

Da Sil­va sê die RFD het met die be­dryf ge­kon­sul­teer en die voor­stel is nou dat die ek­sa­mens deur op­lei­ding ver­vang word.

Die voor­stel is in die be­oog­de wy­si­gings aan die be­voegd­heids­ver­eis­tes vir fi­nan­si­ë­le­diens­te­ver­skaf­fers ver­vat.

Vol­gens Da Sil­va hoop hul­le die im­pak­stu­die na die be­oog­de be­voegd­heids­ver­eis­tes word ein­de van­dees­maand vol­tooi en dat dit in Au­gus­tus in wer­king kan tree. Dié wat reeds mag­ti­ging het op die da­tum waar­op die nu­we re­gu­la­sies in wer­king tree, hoef nie op­lei­ding in die pro­duk­te te kry nie.

Die­ge­ne wat voor 1 Ja­nu­a­rie 2015 aan­ge­stel is (be­hal­we ver­teen­woor­di­gers on­der toe­sig) sal nie die op­lei­ding hoef te doen nie.

Da Sil­va sê die mees­te men­se in die be­dryf sal dus van die nu­we ver­eis­tes vry­ge­stel word.

In­dien die nu­we be­voegd­heids­ver­eis­tes nie aan­vaar word nie, sal die vlakt­wee-ek­sa­mens steeds ge­skryf moet word om­dat reeds daar­voor in die Fais-wet voor­sie­ning ge­maak is.

Dit be­plan­de ver­an­de­ring be­te­ken ook nie dat geen ek­sa­men meer ge­skryf gaan word nie.

Ie­mand wat nou die be­dryf be­tree moet steeds bin­ne twee jaar die vlakeen-ek­sa­mens skryf en bin­ne ses jaar die er­ken­de kwa­li­fi­ka­sie vir die be­dryf kry.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.