En waar gaan my ‘cue’ van­daan kom?

Beeld - - Wêreld­beeld - – Ma­ri­a­na Ma­lan

Daar is van­jaar geen groe­pies men­se wat oor ’n kop­pie kof­fie saam oor ’n fees­koe­rant buig om te lees, te be­spreek, te kri­ti­seer nie. Die fees­koe­rant Cue be­hoort tot die ver­le­de. Die di­gi­ta­le joer­na­lis­tiek­pro­jek Cu­eMe­dia staan vier­kan­tig in die he­de.

“Ek is ’n koe­rant­man. My hart lê in die ge­druk­te koe­rant, maar ’n mens moet re­a­lis­ties wees,” sê B­ri­an Gar­man, uit­ge­wer van Cue se­dert die eer­ste uit­ga­we in 1987. “Di­gi­ta­le nuus be­reik men­se vin­ni­ger, die reik­wyd­te is gro­ter en in­dien daar ’n fout in­sluip, kan dit da­de­lik reg­ge­stel word.”

Die nuus dat die fees­koe­rant van­jaar nie op die tra­di­si­o­ne­le ma­nier as koe­rant uit­ge­gee gaan word nie, het die pu­bliek on­kant ge­vang. In ’n me­di­a­ver­kla­ring is die re­de uit­ge­spel – “tra­di­si­o­ne­le fi­nan­si­ë­le on­der­steu­ning” daar­voor be­staan nie meer nie.

Ou guns­te­lin­ge wat in die koe­rant was, soos brok­kies in­lig­ting oor pro­duk­sies op die Frin­ge, re­sen­sies, voor­skoue en kom­men­taar, gaan eg­ter voort.

Vi­deo’s, klan­k­in­set­sels en ’n wy­er ver­skei­den­heid fo­to’s is by­ko­mend te sien. Le­sers kan 24 uur per dag sien wat die jong­ste nuus is en, vol­gens Gar­man, is nog ’n voor­deel dat le­sers hul me­ning kan lug. “’n Pad vir kom­mu­ni­ka­sie tus­sen le­sers en re­dak­sie is wyd oop.”

Cue Me­dia word deur Kay­la Roux, ’n do­sent in di­gi­ta­le me­dia, be­stuur. Sy was voor­heen die re­dak­teur van Cue On­li­ne. Mi­les Key­lock, ’n kuns­joer­na­lis met twee de­ka­des se on­der­vin­ding in skryf­werk en re­di­ge­ring, staan haar by.

Cue Me­dia is, soos die koe­rant in die ver­le­de, ’n pro­jek van die R­ho­des­U­ni­ver­si­teit se skool vir joer­na­lis­tiek en me­di­a­stu­die met s­tu­den­te wat deel van die re­dak­sie is.

“Cue het be­gin as ’n koe­rant­jie met vier bladsye en net in swart en wit. Ver­le­de jaar was die laas­te uit­ga­we 32 bladsye, vol­kleur. In plaas daar­van om ge­hal­te prys te gee, af te skaal en ’n min­der­waar­di­ge koe­rant uit te gee, het ons be­sluit om die di­gi­ta­le roe­te te volg. Dalk moes ons dit al vroe­ër ge­doen het,” meen Gar­man.

Die pu­bliek soek eg­ter daar­die koe­rant­jie. Die al­ge­me­ne me­ning is dat in­lig­ting nou bui­te die be­reik is van men­se wat nie toe­gang tot die in­ter­net het of wat nie vaar­dig met so­si­a­le me­dia is nie. Ve­ral ou­er men­se vind dit moei­lik. Hul­le soek die dag­pro­gram, die lys van hoog­te­pun­te so­dat hul­le kan weet wat­ter pro­duk­sies die moei­te werd is en an­der wil graag weet wat­ter pro­duk­sies O­va­ti­on­pry­se ge­kry het.

Om dit vir die pu­bliek mak­li­ker te maak, gee Cue Me­dia daag­liks ’n ge­druk­te blad­sy gra­tis uit met juis hier­die in­lig­ting.

Key­lock is die kuns­re­dak­teur van­jaar. “Ons vind die in­ter­ne­tCue het ’n baie gro­ter le­ser­tal on­der s­tu­den­te en jon­ger men­se as wat die koe­rant in die ver­le­de ge­had het. Ons moet ont­hou hul­le is van die vi­su­e­le ge­ne­ra­sie. Al­les ge­beur vin­ni­ger en die dek­king is uit­een­lo­pen­der,” sê hy. “Die deel van in­lig­ting en her­t­wiet werk baie goed.”

Die pro­ses was vir al die be­trok­ke­nes ’n groot leer­kur­we, sê Gar­man. Die s­tu­den­te wat in die nuus­kan­toor werk, het voor­af ’n slyp­skool by­ge­woon.

“Ons is al­mal aan die diep kant in­ge­gooi. Die jon­ger men­se snap din­ge gou en hul­le is baie be­dre­we met mul­ti­me­dia. Hul­le is baie op­ge­won­de oor vi­deo’s, fo­to­ma­te­ri­aal en stem­op­na­mes wat saam met be­rig­te ge­bruik kan word.”

Cue Me­dia het in die ver­le­de al ’n ra­dio­ en te­le­vi­sie­kom­po­nent ge­had wat steeds voort­gaan.

Vol­gens Key­lock word daar geen­sins op ge­hal­te in­ge­boet nie.

“Ons het ook vir die eer­ste keer ’n werk­lik ge­ïn­te­greer­de re­dak­sie. Al­mal werk in een ruim­te waar in­houd ge­deel kan word en ver­dub­be­ling uit­ge­ska­kel word.”

Be­soek cu­eme­dia.co.za.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.