Va­kan­sie­klubs se le­de smeek: ‘Kry ons net hier uit!’

Beeld - - SAKENUUS - Han­lie S­tad­ler

Ver­koops­a­gen­te in die tyd­deel­be­dryf wat men­se die son, maan en ster­re be­loof – en hul­le om­praat om nie vrae te vra nie – is die groot­ste vrot kol in die va­kan­sie­klub­be­dryf.

Nog ’n e­nor­me pro­bleem is dat men­se op haas geen ma­nier uit hul e­wig­du­ren­de kon­trak­te kan los­kom nie.

Ka­ren A­pril van Kaap­stad sê sy is be­reid om al haar va­kan­sie­pun­te prys te gee, as­ook om haar oor­spronk­li­ke ka­pi­taal­be­leg­ging (vir haar “aan­de­le”) te ver­beur, as sy net kan los­kom uit haar kon­trak en ge­paard­gaan­de lid­maat­skaps­geld.

Qu­a­li­ty Va­ca­ti­on Club (QVC), waar­toe A­pril be­hoort, dring by haar aan dat sy be­wys dat sy die lid­maat­skap nie meer kan be­kos­tig nie en daar­voor moet sy per­soon­li­ke do­ku­men­te soos ses maan­de se bank­sta­te, haar sa­la­ris­stro­kie, haar huis­hou­de­li­ke be­gro­ting, haar be­las­ting­op­ga­wes en ’n mag­dom an­der do­ku­men­te voor­lê.

A­pril sê QVC ver­wag van haar om te be­wys dat haar gel­de­li­ke om­stan­dig­he­de so­da­nig ver­an­der het dat sy die lid­maat­skap nie meer kan be­kos­tig nie, maar sy voel dis tog nie al fak­tor wat van be­lang is nie – haar per­soon­li­ke om­stan­dig­he­de het ook ver­an­der en sy ge­bruik daar­om nou al ja­re lank nie meer die pun­te nie.

A­pril was gis­ter een van die eer­ste ver­brui­kers wat in Kaap­stad ’n voor­leg­ging ge­doen het aan die Na­si­o­na­le Ver­brui­kers­kom­mis­sie (NVK), wie se on­der­soek na va­kan­sie­klubs ver- le­de week in Gau­teng be­gin het.

’n Ma­ke­laar in die va­kan­sie­klub­be­dryf wat na die voor­leg­gings ge­luis­ter het, sê dis “mo­reel en e­ties kor­rup” dat ver­brui­kers nie toe­ge­laat word om hul kon­trak­te te be­ëin­dig nie. Hy wil nie ge­ï­den­ti­fi­seer word nie om­dat hy be­kom­merd is oor on­be­doel­de ge­vol­ge vir sy on­der­ne­ming.

Hy het in tee­tyd ge­sê die va- kan­sie­klub­be­dryf suk­kel met en­ke­le vrot ap­pels, maar hy sal al­tyd men­se help om los te kom uit hul kon­trak son­der om ’n boe­te aan hul­le op te lê. Dit is mits hul­le hul oor­spronk­li­ke ka­pi­taal­be­drag prys­gee en nie al­mal is be­reid om dit te doen nie.

Uit die ge­sprek met hom is dit dui­de­lik dat die tyd­deel­be­dryf ’n kom­plek­se aan­tal rol­spe­lers het – van ont­wik­ke­laars en va­kan­sie­klubs tot ma­ke­laars en ver­koops­a­gen­te.

Uit voor­leg­gings deur an­der ver­brui­kers is dit baie dui­de­lik dat die ver­koops­a­gen­te ’n groot deel van die pro­bleem is.

B­rid­gett Ful­ler van So­mer­se­tWes het ge­tuig dat sy slegs be­lang ge­stel het in va­kan­sie­klub­lid­maat­skap om­dat sy be­lo­we is daar is wel ver­blyf be­skik- baar in Lon­den en in Syd­ney waar haar kin­ders en klein­kin­ders woon.

Toe sy wou be­spreek, was geen plek in Lon­den eg­ter be­skik­baar nie. In Aus­tra­lië wás daar ’n oord be­skik­baar, ’n he­le d­rie uur se ry van Syd­ney.

Frank Hall, wat reeds se­dert 1998 lid is van ’n va­kan­sie­klub, sê hy was tot so­wat vyf jaar ge­le­de baie ge­luk­kig met sy lid­maat­skap en hy en sy vrou (hul­le is af­ge­tree) het ge­reeld met va­kan­sie ge­gaan. Dees­dae is dit haas on­moont­lik om ’n be­spre­king te kry – as jy bel, hoor jy jy moet min­stens ’n jaar voor­uit be­spreek.

Sy ge­voel is dat meer ver­blyf ver­koop word as wat daar plek be­skik­baar is.

Vol­gens T­re­vor Hat­tingh, woord­voer­der van die kom­mis- sie, het hul­le al dui­sen­de klag­tes ont­vang. On­danks die be­dryf se ver­se­ke­ring dat din­ge ver­an­der het, is die klag­tes so­wel oor ou kon­trak­te ont­vang as oor kon­trak­te wat in die laas­te paar jaar on­der­te­ken is.

Hoe kla jy?

Die Kaap­se sit­tings word tot mô­re van 10:00 tot 17:00 in die Ca­pe To­wn Lod­ge-ho­tel in Bui­ten­gracht in die mid­de­stad aan­ge­hoor. Ver­brui­kers met han­gen­de klag­tes is voor­af ge­na­der om voor­leg­gings te doen, maar an­der le­de van die pu­bliek wat hul sto­rie wil kom ver­tel, kan ’n e-pos aan ti­mes­ha­r­ein­qui­ry@ thencc.org.za s­tuur.

Sit­tings word nog tot ein­de Sep­tem­ber land­wyd aan­ge­hoor. Die vol­gen­de sit­tings is van 24 tot 27 Ju­lie in K­waZu­lu-Na­tal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.