Trump jr. en die e­pos

Washing­ton gons – al weer – oor die so­veel­ste skan­daal waar­by die Trump­clan be­trok­ke is. Le­o­pold S­choltz be­kyk die po­li­tie­ke im­pli­ka­sies van plof­ba­re e­pos kor­re­spon­den­sie.

Beeld - - Middelblad - Do­nald Trump jr. eer­gis­ter­aand in ’n on­der­houd op Fox News in A­me­ri­ka oor die e­pos­skan­daal.

Op 3 Ju­nie ver­le­de jaar het Do­nald Trump jr., die A­me­ri­kaan­se pre­si­dent se seun, ’n e-pos­bood­skap ont­vang. Dit was so­wat ses we­ke voor­dat Do­nald sr. amp­te­lik as die Re­pu­bli­kein­se pre­si­dent s kan­di­daat aan­ge­wys is, maar dit was al dui­de­lik dat hy on­keer­baar daar­heen op pad was.

Die af­sen­der van die e-pos was ene Rob Golds­to­ne, ’n ge­we­se joer­na­lis en tans hoof van’ n beeld­poets maat­skap­py wa tal voor­heen werk vir Do­nald sr. ge­doen het voor­dat dié hom in die po­li­tiek be­geef het. Hy het die kor­re­spon­den­sie ge­voer na­mens E­min A­ga­la­rof, ’n Rus wie se pa, Aras, in Mo­s­kou sa­ke met Do­nald sr. ge­doen het.

In die e-pos skryf Golds­to­ne A­ga­la­rof jr. het hom ge­vra om kon­tak met hom (Do­nald jr.) te maak en “iets baie in­te­res­sants” aan te bied: “Die o­pen­ba­re ver­vol­ger van Rus­land het van­og­gend met sy pa, Aras, by­een­ge­kom en op hul ver­ga­de­ring aan­ge­bied om die Trump­veld­tog van se­ke­re do­ku­men­te en in­lig­ting te voor­sien wat Hil­la­ry in haar om­gang met Rus­land sou in­kri­mi­neer en baie nut­tig vir jou pa kan wees.”

Golds­to­ne be­skryf die in­lig­ting as “van­self­spre­kend baie ho­ë­vlak- en sen­si­tie­we in­lig­ting, maar is deel van Rus­land en sy re­ge­ring se steun vir mnr. Trump”.

Do­nald jr. se ant­woord was: “As dit is wat jy sê, hou ek daar­van (‘I lo­ve it’), ver­al la­ter in die so­mer” – (dit wils ê, wan­neer die ver­kie­sings­veld­tog be­hoor­lik op dreef kom).

Op 7 Ju­nie het Golds­to­ne weer ge­skryf met die nuus dat ’n “Rus­sie­se re­ge­rings­ad­vo­kaat” van Mo­s­kou sou oor­vlieg, en ’n af­spraak vir ’n ver­ga­de­ring is ge­maak. Die ver­ga­de­ring het toe op 9 Ju­nie plaas­ge­vind, en naas Do­nald jr. was ook Paul Ma­n­a­fort (toe hoof van Do­nald s r. se ver­kie­sings­veld­tog) en Ja­re d Kush­ner (Do­nald sr. se in­vloed­ry­ke skoon­seun) teen­woor­dig.

Wat pre­sies op die ver­ga­de­ring ge­beur het, is on­be­kend. Do­nald jr. het la­ter ver­skeie teen­stry­di­ge weer­ga­wes ge­gee, maar saam­ge­lees kom dit daar­op neer dat die ad­vo­kaat, Na­ta­lia We­sel­nit­ska­ja, geen in­lig­ting oor Hil­la­ry C­lin­ton kon gee nie en dat die saak nie ver­der ge­voer is nie.

Hy het glo nie sy pa in­ge­lig nie. We­sel­nit­ska­ja het ook van­dees­week ont­ken dat sy e­ni­ge ban­de met die Rus­sie­se re­ge­ring het (wat deur ver­skeie me­dia as on­waar be­stem­pel is) of na­mens die Poe­tin-re­ge­ring op­ge­tree het.

Die ont­hul­lings is bie­tjie vir bie­tjie deur The New York Ti­mes die wê­reld in­ge­stuur, dui­de­lik in ’n po- ging om die saak uit te rek en die mak­si­mum ver­leent­heid vir die pre­si­dent te ver­oor­saak.

Dit sal baie in­te­res­sant wees om te ver­neem wie die e-pos­bood­skap­pe laat uit­lek het. Trump het se­dert sy toe­tre­de tot die po­li­tiek ’n hor­de vy­an­de met sy be­le­di­gen­de en on­be­skof­te ge­drag ge­maak.

Ui­t­ein­de­lik het Do­nald jr. die e-pos­bood­skap­pe self aan­lyn ge­pu­bli­seer toe dit dui­de­lik word dat The New York Ti­mes hul­le al­mal het. Hy het aan Fox News ge­sê hy sien nou in hy moes die saak “’n bie­tjie an­ders” ge­han­teer het.

Die saak het in Washing­ton soos ’n bom ont­plof.

Sen. Tim Kain e, C lint on­se kies­maat in die De­mo­kra­tie­se ver­kie­sings­veld­tog, het selfs ge­sê Do­nald jr. kan aan hoog­ver­raad skul­dig wees – ’n be­son­der skerp oor­deel wat vir som­mi­ge te ver gaan.

Tog, ook die Re­pu­bli­kein­se ve­te­raan-se­na­tor John M­cCain het ge­sê hy ver­wag dat nog ont­hul­lings gaan volg. Hy het die En­gel­se spreek­woord “a­not­her shoe has drop­ped” ge­bruik en Trump ver­ge­lyk met ’n dui­send­poot wat nog baie skoe­ne gaan ver­loor.

Wat son­der twy­fel ge­sê kan word, is dat ver­al een man se ore tans bak ge­spits staan.

Hy is Ro­bert Mu­el­ler, die spe­si­a­le on­der­soe­ker wat aan­ge­stel is om te kyk na be­weer­de sa­me­span­ning tus­sen die Trump-veld­tog­span en Rus­land om die ver­kie­sings­uit­slag ten guns­te van Trump te be­ïn­vloed.

In­tus­sen is die vraag: Wat be­wys die e-pos kor­re­spon­den­sie pre­sies? En wat juis nié?

Om by die laas­te te be­gin: Uit die kor­re­spon­den­sie blyk nie of Do­nald sr. op die hoog­te was nie. Dis in be­gin­sel moont­lik dat Do­nald jr. se be­we­ring dat hy nie sy pa in­ge­lig het nie, waar is.

Dit klink e­nig­sins on­waar­skyn­lik, ge­sien die hoë sta­tus wat Do­nald jr., Kush­ner en Ma­n­a­fort in die T rum p-ver­kie­sings­veld­tog ge­had het.

Maar die teen­deel kan nie be­wys word nie.

Ook kan nie be­wys word dat We­sel­nit­ska­ja in op­drag van die Poe­tin-re­gi­me op­ge­tree het nie. Die be­we­ring in Golds­to­ne se e-pos, dat die be­weer­de ska­de­li­ke in­lig­ting oor C­lin­ton van die Rus­sie­se re­ge­ring af­koms­tig is, is pre­sies net dit – ’n on­be­ves­tig­de be­we­ring.

Daar­mee is die “smo­king gun”, die uit­druk­king wat die A­me­ri­ka­ners graag ge­bruik, nog soek. O­ver­ge­set syn­de, die ro­kie wat bo Washing­ton dwar­rel, kan ook ’n an­der oor­saak as ’n vuur hê.

Maar dat Mu­el­ler – en Trump se ve­le an­der vy­an­de in so­wel die De­mo­kra­tie­se as Re­pu­bli­kein­se Par­ty – hul tan­de in dié af­fê­re gaan vas­slaan, is se­ker.

Tog is die kor­re­spon­den­sie tus­sen Golds­to­ne en Do­nald jr. ska­de­lik vir die Wit­huis. Dit wys naam­lik dat drie swaar­ge­wig­te in die on­mid­del­li­ke om­ge­wing van Do­nald sr. ge­kwyl het van gre­tig­heid om ska­de­li­ke in­lig­ting oor C­lin­ton te kry van ie­mand wat aan hul­le voor­ge­stel is as ’n ver­teen­woor­di­ger van die Rus­sie­se re­ge­ring. Dít on­danks her­haal­de­li­ke ont­ken­nings uit die Trump-kamp dat daar ooit kon­tak met die Rus­se oor die ver­kie­sing was.

Daar­die ont­ken­nings word steeds on­ge­loof­waar­di­ge r. Maar is dit nie maar soos die ge­po­la­ri­seer­de A­me­ri­kaan­se po­li­tiek werk nie?

Wel, in 2000 het die De­mo­kra­tie­se pre­si­dent s kan­di­daat, A lG ore, a­no­niem do­ku­men­te oor­sy Re­pu­bli­kein­se op­po­nent, die la­te­re pres. Ge­or­ge W. Bush, se voor­be­rei­ding vir ’n te­le­vi­sie­de­bat ont­vang. Go­re het dit on­mid­del­lik vir on­der­soek na die FBI ver­wys.

Nee, dit is dus nie “nor­ma­le” A­me­ri­kaan­se po­li­tiek nie, selfs nie in dié land nie.

Hoe sa­ke hier­van­daan gaan ont­wik­kel, is on­dui­de­lik. As M­cCain ge­glo kan word, is dit ver­re­weg nie die ein­de van die sto­rie nie; nog ont­hul­lings is op pad.

Hoe ska­de­lik dié ont­hul­lings gaan wees, sal af­ge­wag moet word.

Wat wel waar is, is dat Do­nald sr. se vrien­de­kring in Washing­ton bros word.

Trump is nie ie­mand wat Da­le Car­ne­gie se be­roem­de boek How to Win F­riends and In­flu­en­ce Pe­op­le ge­lees of ter har­te ge­neem het nie, met die ge­volg dat steeds min­der men­se be­reid is om hul nek uit te steek om hom te help.

Bui­te Washing­ton staan die har­de kern van sy on­der­steu­ners steeds by hom. Voor die nuut­ste storm los­ge­bars het, was daar min te­kens dat dié kern aan die ver­brok­kel is.

Tog, die ge­mid­del­de van al­le pei­lings wys dat die kie­sers in die breë nie be­son­der be­ïn­druk met sy re­ge­ring is nie. Vol­gens die web­werf Re­al Cl e a r Po­li ti c s meen 40,5% van die re­spon­den­te dat Trump goeie werk doen teen­oor die 54,4% wat sy werk af­keur.

Die net trek al hoe nou­er rond­om Trump saam. Die groot vraag, wat nie nou al be­ant­woord kan word nie, is dít: As die net sluit, sal dit e­nig­iets be­vat?

Die tyd sal leer.

Fo­to: AP

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.