Daar ís salf te smeer aan hoë me­die­se kos­te

Beeld - - Sakenuus - Han­lie S­tad­ler Ver­staan wat jou fonds dek en wat nié Ge­bruik me­di­ci wat wel jou fonds­ta­rief vra Moe­nie ei­se laat in­dien nie Re­gis­treer vir chro­nie­se me­di­sy­ne Vra jou dok­ter voor­af wat ’n pro­se­du­re of kon­sul­ta­sie gaan kos On­der­han­del By­ko­men­de bron: Health

Om siek te wees is erg ge­noeg, en dees­dae is die re­ke­ning vir e­ni­ge erns­ti­ge pro­bleem ge­noeg om jou van voor af on­wel te laat voel.

Selfs al het jy ’n me­die­se fonds wat jou el­ke maand ’n groot som geld uit die sak jaag, is dit een­vou­dig so dat voor­de­le al hoe min­der word ter­wyl jou pre­mies en uit­ga­wes styg.

Me­die­se fond­se se pre­mies het in 2017 met tus­sen 9% en 15% ge­styg, hos­pi­taal­kos­te met 6% tot 8% en me­di­sy­ne met 7,5% – dus styg me­die­se uit­ga­wes am­per deur die bank met méér as die al­ge­me­ne in­fla­sie­koers, wat in Mei 5,4% was. As jy jaar in en jaar uit groot by­ko­men­de me­die­se uit­ga­wes het wat nié deur jou me­die­se fonds ge­dek word nie, is jy moont­lik nie by die me­die­se fonds of die op­sie wat jou ge­sond­heids­pro­fiel die bes­te pas nie. Jy is by­voor­beeld op ’n hos­pi­taal­plan ter­wyl jy eint­lik groot dag-tot-dag-uit­ga­wes het. Dit kan jou loon om el­ke maand ’n ho­ër pre­mie te be­taal in ruil vir gro­ter voor­de­le en min­der by­be­ta­lings. As jy weet wat­ter voor­de­le jy het, kan jy be­ter be­plan en sal jy nie on­no­dig dok­ter toe gaan nie. Vind by­voor­beeld uit:

Word jou ge­sin be­perk tot ’n se­ke­re ge­tal dok­ters­kon­sul­ta­sies per jaar (of tot ’n vas­te be­drag) of word dit van een al­ge­he­le to­taal af­ge­trek?

Hoe­veel geld is be­skik­baar (in­dien e­ni­ge) vir bril­le en kon­tak­len­se, vir tand­heel­kun­de en vir aan­vul­len­de te­ra­pie soos siel­kun­di­ges, di­eet­kun­di­ges en fi­si­o­te­ra­peu­te?

Maak ook se­ker jy ver­staan hoe­veel jou fonds dek vir el­ke pro­se­du­re of kon­sul­ta­sie. Die fra­se “100% van die fonds­ta­rief” be­te­ken nié dat die fonds die he­le pro­se­du­re of kon­sul­ta­sie­geld gaan dek nie – hul­le het ’n vas­ge­stel­de ta­rief en in­dien die diens­ver­skaf­fer meer as dit vra, moet jy dit uit jou eie sak op­dok.

Ver­staan ook hoe die me­die­se spaar­fonds van jou me­die­se fonds werk (in­dien daar een is). On­ge­luk­kig kan jy nie by­be­ta­lings uit die me­die­se spaar­fonds fi­nan­sier nie, al is daar hóé­veel geld be­skik- baar. Dit kan ook nie ge­bruik word as jy reeds die li­miet vir ’n be­paal­de sub­ka­te­go­rie oor­skry het nie. Jy kan met mag en me­ning daar­teen ba­klei, maar jou me­die­se fonds gaan sel­de ál jou me­die­se uit­ga­wes dek.

As deel van jou maan­de­lik­se be­gro­ting moet jy ook vir me­die­se uit­ga­wes spaar – dit kan deel uit­maak van jou “nood­fonds”.

In­dien jy af­tre­de na­der, maak se­ker jy sit ’n deel van jou af­tree­geld net vir me­die­se uit­ga­wes op­sy. Moe­nie dit on­der­skat nie. Ga­pings­dek­king dek die ver­skil tus­sen ’n hos­pi­taal of spe­si­a­lis se ta­rief en wat jou me­die­se fonds be­taal. Na­tuur­lik is daar ook hier fyn­skrif wat jy moet lees.

Ga­pings­dek­king be­taal nié vir me­di­sy­ne of jou al­ge­me­ne prak­ti­syn nie en net en­ke­le plan­ne dek tand­heel­kun­de, ge­woon­lik teen ’n by­ko­men­de ta­rief. Wees be­wus daar­van of jou op­sie ’n net­werk voor­keur­diens­ver­skaf­fers (waar­on­der dok­ters, ap­te­kers en hos­pi­ta­le) voor­skryf. Hul ta­rief is dan ge­woon­lik ten vol­le ge­dek. In­dien jou me­die­se fonds nie so­da­ni­ge net­werk het nie, vra ’n bie­tjie rond wat­ter me­di­ci fonds­ta­rie­we vra. Maak se­ker jou dok­ter of die hos­pi­taal dien ei­se be­tyds in en ook jyself in­dien jy reg­streeks eis. Ei­se moet voor die ein­de van die vier­de maand ná die diens­da­tum in­ge­dien word.

In­dien ’n fonds meen daar is ’n fout met die re­ke­ning, moet hul­le dit bin­ne 30 dae aan die pa­si­ënt en die diens­ver­skaf­fer te­rug­stuur om reg­ge­maak te word. Die nu­we re­ke­ning moet dan bin­ne 60 dae weer in­ge­le­wer word. Jy mag se­ke­re me­die­se uit­ga­wes wat jy uit jou eie sak be­taal, van die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) te­rug­eis. Hou dus al­le be­wy­se van be­ta­ling – die SAID is nog­al streng hier­oor. Jy sal nie die vol­le be­drag te­rug­kry nie, maar el­ke drup­pel help.

Maak ook se­ker jy eis jou me­die­se kre­die­te ten vol­le. Hoe­wel daar spra­ke is dat me­die­se kre­die­te gaan weg­val om die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring te fi­nan­sier, be­staan dit nog en moet jy dit tot jou voor­deel in­span.

In­ge­vol­ge voor­ge­skre­we me­die­se voor­de­le moet al­le me­die­se fond­se ’n lang lys van na­ge­noeg 270 siek­te­toe­stan­de se be­han­de­ling be­taal. Jy moet eg­ter steeds se­ker maak dat die spe­si­fie­ke be­han­de­ling wel goed­ge­keur is – jou me­die­se fonds hoef nie él­ke soort pil goed te keur vir daar­die siek­te­toe­stan­de nie.

Jou fonds on­der­skei eg­ter steeds tus­sen chro­nie­se en a­ku­te voor­de­le. As jy nie vir chro­nies ge­re­gis­treer is nie, gaan die be­ta­ling van die toe­stand uit jou dag-tot­dag-voor­de­le of jou me­die­se spaar­re­ke­ning kom. Keer dat dit uit­ge­put word deur te re­gis­treer. Dit be­te­ken jy is voor­be­reid en jy kan pro­beer be­groot. Niks is so ont­stel­lend soos ’n groot re­ke­ning wat jy nie ver­wag het nie. Vra of jy af­slag kan be­ding vir kon­tant of vir ’n be­ta­ling bin­ne 30 dae óf vra of daar af­be­ta­lings­op­sies is. Me­di­ci is maar al­te be­wus daar­van dat men­se suk­kel met me­die­se kos­te.

Jy sal ver­baas wees hoe­veel prak­ty­ke wel be­reid is om, sê maar 10%, af­slag op kon­tant toe te staan. Dok­ters is dalk nie arm nie, maar soms is kon­tant­vloei ’n pro­bleem om­dat nie al­le me­die­se fond­se se ad­mi­nis­tra­sie­pro­ses ewe vin­nig is nie. )

Fo­to: ISTOCK

Moe­nie goed­koop­ste plan kies Oor­weeg ga­pings­dek­king erns­tig

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.