Die aan­slae in ver­skeie Eu­ro­pe­se ste­de wys pre­sies hoe on­ge­loof­lik moei­lik dit is om ’n oop sa­me­le­wing teen ter­reur te be­skerm.

Beeld - - By -

lik. Vol­gens die CIA het I­sis op sy hoog­te­punt tus­sen 20 000 en 30 000 veg­ters ge­had; an­der skat­tings dui op tus­sen 100 000 en 200 000. Hoe­veel van hul­le oor is, is on­be­kend.

Vol­gens ’n skat­ting wat ein­de A­pril in die Lon­den­se og­gend­blad The Gu­ar­di­an ge­pu­bli­seer is, het die I­sis-ka­li­faat so­wat 30 000 veg­ters van el­ders in die wê­reld aan­ge­trek. Die A­me­ri­kaan­se re­ge­ring het toe ge­skat dat so­wat 25 000 van hul­le in daar­die sta­di­um ge­sneu­wel het.

Dis moei­lik om sin te maak van al dié ver­war­ren­de skat­tings. Die vei­lig­ste is om te sê nie­mand weet werk­lik nie.

Wat wel met vei­lig­heid ge­sê kan word, is dat die pro­bleem ver­re­weg nie oor­win is nie.

Die aard van die aan­slag is al klaar in twee op­sig­te aan die ver­an­der, en ken­ners ver­wag dat dié ver­an­de­ring ge­ïn­ten­si­veer sal word.

Die eer­ste is dat Mos­lem-ek­stre­mis­te, ge­ïn­spi­reer deur I­sis, van 2015 af steeds meer ter­reur­aan­slae in die Wes­te – dink maar aan Pa­rys, Ni­ce, Brus­sel, Ber­lyn, Lon­den en Man­ches­ter – uit­voer. In die af­we­sig­heid van ’n I­sis-ka­li­faat met ’n ter­ri­to­ri­a­le in­houd word ver­wag dat dié ge­vaar steeds gro­ter sal word.

’n Ge­lief­koos­de tak­tiek is dees­dae om met ’n voer­tuig tus­sen me­nig­tes in te jaag en so­veel moont­lik voet­gan­gers plat te trap.

Die twee­de ver­an­de­ring, waar­sku Mos­lem- en ter­reur­ken­ners, is dat Al-Ka­ï­da weer sy kop uit­steek.

Met al die aan­dag op I­sis ge- ves­tig, het Al-Ka­ï­da ef­fens op die ag­ter­grond weg­ge­raak, maar die vrees is dat dié be­we­ging die ver­swak­king van eers­ge­noem­de sal ge­bruik om die re­la­tie­we mags­va­kuum te pro­beer vul.

Dit was moont­lik ’n stra­te­gie­se fout van I­sis om ’n eie staat te stig. Dit het vir sy teen­stan­ders ’n tas­ba­re tei­ken ge­vorm.

’n Eeu ge­le­de het die B­rit­se stra­teeg T.E. La­wren­ce (“of Ara­bia”) guer­ril­las – wat es­sen­si­eel soort­ge­lyk aan ter­ro­ris­te is – ge­de­fi­ni­eer as “an in­flu­en­ce, an i­dea, a thing in­tan­gi­ble, wit­hout front or back, drif­ting a­bout li­ke a gas”. Dis ’n skit­te­ren­de be­skry­wing van Al-Ka­ï­da en waar­in I­sis hom­self om­vorm.

Die aan­slae in ver­skeie Eu­ro­pe­se ste­de wys pre­sies hoe on­ge­loof­lik moei­lik dit is om ’n oop sa­me­le­wing teen ter­reur te be­skerm.

Die Eu­ro­pe­se vei­lig­heids­diens­te het die laas­te ja­re tien­tal­le aan­slae be­tyds ont­dek en ver­y­del, maar daar glip al­tyd weer een deur die net wat die sa­me­le­wing skud.

Uit­ein­de­lik kan die mi­li­tê­re en vei­lig­heids­maat­re­ëls, hoe nood­saak­lik ook al, slegs ’n lap­mid­del wees. ’n Duur­sa­me op­los­sing lê op die po­li­tie­ke ter­rein, lui die kon­sen­sus wat sta­dig­aan in Eu­ro­pa groei.

Ten eer­ste moet aan­vaar word dat die teen­woor­dig­heid van ’n Mos­lem-min­der­heid in Eu­ro­pa per­ma­nent is. Dis tans so­wat 6% van die to­taal, met dien ver­stan­de dat die se­ku­la­ri­se­rings­pro­ses wat die Chris­te­li­ke ker­ke teis­ter, ook on­der die Mos­lems voor­kom.

Die mees­te ge­wel­de­naars wat hul­le tot dus­ver tot ter­reur in Eu­ro­pa ge­wend het, is twee­de­ge­slag-im­mi­gran­te wat óf daar ge­bo­re óf as kin­ders daar ge­kom het. Dis men­se wat, reg of ver­keerd, die ge­voel het dat hul­le nie as ge­ly­kes aan­vaar word nie.

Om dit te ver­an­der, is die plig van die re­ge­rings en die oor- spronk­li­ke be­vol­kings.

Die twee­de plig rus op die Eu­ro­pe­se en die wêreldwye Islam self. Die mos­kees en i­mams moet dui­de­lik maak dat ge­weld en ter­reur nie die ant­woord is nie.

Die voor­beeld van die Chris­ten­dom is hier be­lang­rik. Tot be­trek­lik on­langs het Chris­te­ne van uit­een­lo­pen­de te­o­lo­gie­se rig­tings ook gru­we­li­ke en groot­skaal­se ge­weld on­der­ling ge­bruik. Maar die Chris­ten­dom het hom doel­tref­fend her­vorm. Van­dag is die Pro­tes­tant­se en die Rooms-Ka­to­lie­ke ker­ke nie meer doods­vy­an­de nie, maar be­weeg steeds na­der aan me­kaar.

Geen en­ke­le er­ken­de Chris­te­li­ke kerk be­veel oor­log of ge­weld aan as ’n le­gi­tie­me mid­del om re­li­gi­eu­se ge­skil­le uit die weg te ruim nie. Die Islam sal ’n soort­ge­ly­ke pro­ses moet deur­loop.

Tot­dat dit ge­beur het, sal men­se in die Wes­te spo­ra­die­se ter­reur­aan­slae moet ver­wag.

Fo­to: AP

’n Lid van die Irak­se spe­si­a­le mag­te loop op die kle­re wat vlug­ten­de bur­ger­li­kes van­dees­week in Mo­soel ag­ter­ge­laat het.

Fo­to: REU­TERS

’n Brug in Mo­soel wat mee­ge­gee het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.