Dink mooi wie kry jou af­tree­geld as jy sterf

En ont­hou, trus­tees het die laas­te sê oor be­guns­tig­des

Beeld - - Sake - C­HAR­NÉ VAN DER WALT

Wie jy be­noem as be­guns­tig­des op jou le­wens­po­lis­se, be­leg­gings en af­tree­geld is be­lang­rik.

Be­guns­tig­des moet ver­kies­lik eers be­noem word ná vol­le­di­ge boe­del­be­plan­ning. Boe­del­be­plan­ning is, een­vou­dig ge­stel, on­der meer ’n pro­ses waar­deur jy jou boe­del (ba­tes en las­te) ont­leed, boe­del­kos­te en -be­las­ting be­re­ken (en met se­ke­re boe­del­be­plan­nings­in­stru­men­te, kan be­perk), be­paal of jou ge­sin of af­hank­li­kes ver­sorg is ná jou af­ster­we, hoe jou tes­ta­ment daar moet uit­sien, of ’n fa­mi­lie­trust in jou ge­val sin maak en laas­tens, wie die be­guns­tig­des op jou po­lis­se is.

Hoe­wel af­tree­geld (dit sluit jou pen­si­oen­fonds, voor­sorg­fonds, uit­tree­an­nu­ï­teit, le­wen­de an­nu­ï­teit en be­wa­rings­fonds in), nie teg­nies deel is van jou boe­del nie (en dus nie deel van jou tes­ta­ment nie), bly dit ’n be­lang­ri­ke deel van die be­plan­nings­pro­ses. Die be­noe­ming van be­guns­tig­des is al­les­be­hal­we ’n e­mo­si­o­ne­le be­sluit. Moe­nie be­guns­ti­gings ná ’n boe­del­ont­le­ding ver­an­der son­der jou ma­ke­laar of ad­vi­seur se in­set­te nie. Daar is mis­kien ’n spe­si­fie­ke re­de waar­om al­les nie aan jou ga­de be­maak is nie.

Maak ver­al se­ker dat jy nie min­der­ja­ri­ge kin­ders op le­wen­sen uit­keer­po­lis­se be­noem as be­guns­tig­des nie. Aan­ge­sien hul­le on­der 18 jaar nie geld in hul eie naam mag erf nie, kan die geld aan die staat se trust­fonds (Voog­dy­fonds) oor­be­taal word. Geld in dié fonds groei nie veel nie en dit is ’n ad­mi­nis­tra­tie­we nag­mer­rie om la­ter die geld los te kry. Jy mag wel kin­ders on­der 18 jaar as be­guns­tig­des van jou af­tree­geld be­noem.

Hoe­wel jy be­guns­tig­des kan be­noem vir jou af­tree­geld, mag die trus­tees van die fonds jou be­noe­mings ver­an­der.

Hul­le kan ook be­guns­tig­des aan­stel as jy nie­mand be­noem het nie. Waar­om? Die geld word uit­be­taal aan dié per­so­ne wat ty­dens jou af­ster­we be­skou word as jou fi­nan­si­ë­le af­hank­li­kes en dit kan, vol­gens die trus­tees se dis­kre- sie, ver­skil van die per­soon of per­so­ne wat jy be­noem het as be­guns­tig­des of wat in jou tes­ta­ment as erf­ge­na­me be­noem is.

Wat kan ons hier­uit leer?

) Die feit dat jy ie­mand be­noem as be­guns­tig­de op jou af­tree­geld, is nie ’n waar­borg dat dit só uit­be­taal sal word nie. Wees dus ver­sig­tig om ver­wag­tin­ge te skep by jou naas­be­staan­des as hul­le weet hul­le is be­noem as be­guns­tig­des. ) Die ma­nier waar­op be­noe­mings op le­wens- en uit­keer­po­lis­se ge­han­teer word (dit word uit­be­taal aan die laas­te be­guns­tig­des wat jy aan­ge­wys het) ver­skil van hoe die be­noe­mings op af­tree­geld ge­han­teer word (vol­gens trus­tees se dis­kre­sie). ) Die­ge­ne wat fi­nan­si­eel af­hank­lik was van jou ten ty­de van jou dood, kry voor­keur. Die si­tu­a­sie kon ses maan­de voor die tyd an­ders ge­wees het en ses maan­de ná jou dood weer an­ders, maar daar word daar­na ge­kyk soos op die da­tum van jou af­ster­we. ) Jou ge­sin en an­der af­hank­li­kes gaan deur mid­del van in­lig­ting oor hul in­kom­ste, uit­ga­wes, ba­tes en las­te (skuld) aan die trus­tees moet be­wys in wat­ter ma­te hul­le fi­nan­si­eel van jou af­hank­lik was. ) As jy graag ie­mand as af­hank­li­ke wil be­voor­deel, be­spreek dit spe­si­fiek met jou ad­vi­seur of ma­ke­laar en sorg dat daar fi­nan­si­ë­le do­ku­men­te soos bank­sta­te be­skik­baar is dat jy wel vir hier­die per­soon fi­nan­si­eel ge­sorg het ty­dens jou dood. Of, vra die ek­se­ku­teur om bank­sta­te te kry op die oor­le­de­ne se bank­re­ke­ning. ) Maak se­ker dat jou af­hank­li­kes nie moet soek na be­lang­ri­ke do­ku­men­te as jy sterf nie, soos jou tes­ta­ment, jou po­lis of af­tree­geld­do­ku­men­te, ’n eg­skei­dings­be­vel of hu­we­liks­voor­waar­de­kon­trak. ) Pro­beer so­ver as moont­lik by een ma­ke­laar bly. Die kans is gro­ter om ’n ou op­be­taal­de uit­tree­an­nu­ï­teit of be­wa­rings­fonds ie­wers te mis as jy by te veel ma­ke­laars jou po­lis­se uit­ge­neem het. ) As jy en­kel­lo­pend is son­der ’n ga­de of kin­ders en werk­lik geen fi­nan­si­ë­le af­hank­li­kes ge­had het ten ty­de van jou af­ster­we nie, is die kans goed dat die geld na jou ou­ers en/of broers en sus­ters kan ver­erf, al wou jy graag ’n an­der per­soon be­voor­deel.

Met die uit­be­ta­ling van af­tree­geld aan af­hank­li­kes word die geld be­las in die naam van die oor­le­de­ne en waar no­dig, sal e­ni­ge be­las­ting af­ge­trek word voor­dat die sal­do aan die be­guns­tig­des uit­be­taal word.

Waar trus­tees lank neem om te be­sluit oor die uit­be­ta­lings, word ren­te ook uit­be­taal. Die ren­te word eg­ter in die naam van die be­guns­tig­de be­las, maar daar is wel ’n jaar­lik­se perk waar­on­der geen be­las­ting op ren­te be­taal­baar is nie.

Ont­hou dat jou tes­ta­ment en be­guns­tig­des van po­lis­se al­les uit­ein­de­lik deel uit­maak van een plan. ’n Kun­di­ge se in­set­te om so ’n plan op te trek en daar­oor ad­vies te gee, is van on­skat­ba­re waar­de. ) C­har­né van der Walt is ’n fi­nan­si­ë­le raad­ge­wer en be­las­ting­prak­ti­syn. Die ar­ti­kel is in le­ke­taal ge­skryf en be­vat nie spe­si­fie­ke of per­soon­li­ke raad nie. Sy skryf ge­reeld vir Sa­ke.

Fo­to: ISTOCK

Die trus­tees van jou af­tree­fonds maak toe­wy­sings aan be­guns­tig­des op grond van jou af­hank­li­kes soos op die da­tum van jou af­ster­we.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.