E­nor­me ont­wik­ke­ling klip­gooi van Sand­ton

Sal be­staan uit kan­to­re, woon­plek­ke

Beeld - - Veilings - El­ma Klop­pers

’NE­nor­me nu­we ont­wik­ke­ling vir ge­meng­de ge­bruik met 130 000 m² se vloer­ruim­te gaan op die drum­pel van Sand­ton op­skiet.

Sand­ton Ga­te, ge­leë op ’n per­seel teen­aan Wil­li­am Ni­col­ry­laan tus­sen Sand­ton­ry­laan en Re­pu­bliek­weg in Hur­ling­ham, gaan ’n kom­bi­na­sie van kan­to­re, klein­han­del­ei­en­dom, woon­een­he­de en leef­styl­kom­po­nen­te wees met ’n sterk fo­kus op teg­no­lo­gie, groen-e­le­men­te en o­pen­ba­re ver­voer.

Die twee ont­wik­ke­ling-swaar­ge­wig­te A­b­land en Ti­ber gaan Sand­ton Ga­te in ’n ge­sa­ment­li­ke on­der­ne­ming ont­wik­kel na­dat elk oor ja­re heen af­son­der­lik ei­en­dom­me in die ge­bied aan­ge­koop het met die oog op nu­we ont­wik­ke­ling.

Die in­di­vi­du­e­le hui­se gaan ge­sloop word, maar daar gaan ge­sorg word dat die om­ge­wing steeds boom­ryk bly, sê Grant Sil­ver­man, be­mar­king-en-ver­hu­rings­di­rek­teur van A­b­land. Die per­seel g­rens aan die Braam­fon­tein-spruit, wat ’n ge­wil­de berg­fiets­roe­te is.

Hy sê die ge­bied teen­aan die spruit gaan ge­re­ha­bi­li­teer en op­ge­gra­deer word, wat fiets­ry­ers en in­wo­ners van Sand­ton Ga­te sal aan­moe­dig om die oop ruim­te te ge­bruik.

Van die 130 000 m² se ruim­te gaan so­wat 80 000 m² kan­to­re wees, 3 000 m² fiks­heids­klubs en die res ’n kom­bi­na­sie van re­stau­ran­te, cafés en an­der ge­riefs­win­kels.

Die re­si­den­si­ë­le kom­po­nent gaan uit 400 luuk­se een-, twee- en drie­slaap­ka­mer­een­he­de be­staan wat goeie waar­de vir geld bied.

Sil­ver­man sê kan­toor­ge­brui­kers sal kan kies tus­sen ruim­te van so klein soos 250 m² tot 10 000 m². “Vir ’n groot kan­toor­ge­brui­ker is daar ook die op­sie dat ’n kam­pus pas­ge­maak ont­wik­kel kan word.”

Bou­werk aan die eer­ste fa­se van 15 000 m² se kan­to­re en ’n re­si­den­si­ë­le kom­po­nent gaan bin­ne die vol­gen­de twee maan­de be­gin en sal na ver­wag­ting in die mid­del van 2019 vol­tooi word. Die kan­toor­ruim­te gaan ver­huur word, ter­wyl die re­si­den­si­ë­le een­he­de be­skik­baar gaan wees om te huur of om te koop.

Die res van die ont­wik­ke­ling gaan vol­gens die aan­vraag uit die mark ont­wik­kel word.

Die per­seel is ge­leë op een van die be­plan­de roe­tes vir die uit­brei­ding van die snel­bus­diens (BRT), wat dit ge­rief­lik by die Sand­ton- en die Ro­se­bank-Gautrein-sta­sie sal laat aan­sluit. Daar is ook mak­li­ke toe­gang tot die per­seel via ver­skeie hoof­ver­keers­weë van­af Sand­ton, Hy­de Park en die N1-snel­weg.

Die oog­merk is dat el­ke kan­toor­ge­bou in Sand­ton Ga­te ten min­ste ’n vier­ster-groen­gra­de­ring van die Suid-A­fri­kaan­se Raad vir Groen­bou (GBCSA) sal ver­werf. Die to­ta­le ont­wik­ke­ling mik ook na ’n groen­ser­ti­fi­se­ring en Sand­ton Ga­te is een van die per­se­le wat as ’n aan­voor­pro­jek ge­bruik word in die groen­bou­raad se ont­wik­ke­ling van ’n gra­de­rings­in­stru­ment vir ’n no­dus­ont­wik­ke­ling, sê Jur­gens Prins­loo, be­stu­ren­de di­rek­teur van A­b­land.

Fer­nan­do Car­do­so, uit­voe­ren­de hoof van Ti­ber, sê die aan­vul­len­de vaar­dig­he­de van die twee maat­skap­pye maak dit moont­lik om ’n ont­wik­ke­ling van dié skaal suk­ses­vol te le­wer en be­stuur.

Sil­ver­man sê son­der twy­fel is die e­ko­no­mie­se om­ge­wing moei­lik. “Die ge­hal­te van die pro­duk met die on­der­skeie kom­po­nen­te word wel goed in die mark ont­vang.”

Be­spa­rings wat deur doel­tref­fend­he­de in die ont­wik­ke­lings­pro­ses be­haal word, gaan deur­ge­gee word aan die ok­ku­peer­ders in die vorm van me­de­din­gen­de huur­geld in ’n pri­ma no­dus.

’n Voor­stel­ling van een van die kan­toor­ge­boue in Sand­ton Ga­te.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van A­b­land en Ti­ber se e­nor­me nu­we Sand­ton Ga­te­ont­wik­ke­ling in Hur­ling­ham, op die drum­pel van Sand­ton.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.