KWB en huis­koop – let hier­op

Die SAID volg die voor­beeld van an­der lan­de deur ’n ver­plig­ting op die ko­per te plaas om ’n be­drag van die koop­prys by ei­en­dom­s­tran­sak­sies te­rug te hou as die ver­ko­per nie ’n in­wo­ner van Suid­A­fri­ka is nie.

Beeld - - Huisgids -

E­ni­ge per­soon wat ’n vas­te ei­en­dom koop by ie­mand wat nie ’n SuidA­fri­kaan­se in­wo­ner is nie, moet daar­op let dat hy as ko­per ver­plig is om ’n ge­deel­te van die koop­prys te­rug te hou om voor­sie­ning te maak vir die be­ta­ling van die ver­ko­per se be­las­ting­aan­spreek­lik­heid.

Soos in die ge­val van Suid-A­fri­kaan­se bur­gers, is nie-in­wo­ners wat hul vas­te ei­en­dom in Suid-A­fri­ka ver­koop aan­spreek­lik vir die be­ta­ling van ka­pi­taal­wins­be­las­ting (KWB) op die wins van die ver­koop van die ei­en­dom.

Dit be­te­ken dat nie-in­wo­ners as be­las­ting­be­ta­lers by die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) moet re­gis­treer en die wins op die ver­koop van hul vas­te ei­en­dom moet ver­klaar. In prak­tyk ge­beur dit nie dik­wels nie.

Dit is baie moei­lik vir die SAID om die KWB ver­skul­dig deur nie-in­wo­ners in te vor­der aan­ge­sien hier­die per­so­ne dik­wels in die bui­te­land bly en nie op­ge­spoor kan word nie, met die ge­volg dat hier­die be­las­ting nie be­taal word nie.

Hier­die di­lem­ma het die SAID ge­noop om die voor­beeld van an­der lan­de te volg deur ’n ver­plig­ting op die ko­per te plaas om ’n be­drag van die koop­prys by ei­en­dom­s­tran­sak­sies te­rug te hou.

Art. 35A van die In­kom­ste­be­las­ting­wet (Wet 58 van 1962, soos ge­wy­sig) ver­eis dat die ko­per van ’n vas­te ei­en­dom in SuidA­fri­ka, wan­neer ’n ei­en­dom van meer as R2 mil­joen aan­ge­koop word, se­dert 1 Sep­tem­ber 2007 ver­plig is om die vol­gen­de be­drae te­rug te hou wat ver­skul­dig is aan ’n ver­ko­per wat ’n nie-in­wo­ner is:

7,5% in­dien die ver­ko­per ’n na­tuur­li­ke per­soon is;

10% in­dien die ver­ko­per ’n maat­skap­py is;

15% in­dien die ver­ko­per ’n trust is. Die be­drag wat deur die ko­per te­rug­ge­hou word, moet dan soos volg aan die SAID be­taal word:

In­dien die ko­per ’n in­wo­ner is: Bin­ne 14 dae ná die da­tum waar­op die be­drag te­rug­ge­hou is; of

In­dien die ko­per ’n nie-in­wo­ner is: Bin­ne 28 dae ná die da­tum waar­op die be­drag te­rug­ge­hou is.

E­ni­ge laat be­ta­lings is on­der­he­wig aan ’n 10%-boe­te en ren­te.

’n Nie-in­wo­ner is daar­op ge­reg­tig om die SAID te ver­soek om die be­las­ting wat te­rug­ge­hou word teen ’n la­er koers of selfs ’n nul­koers aan te slaan.

Die SAID sal aan so ’n ver­soek oor­we­ging gee in ge­val­le:

Waar die ver­ko­per an­der ei­en­dom­me in Suid A­fri­ka be­sit;

In­dien die ver­ko­per kan be­wys dat die te­rug­hou­koers meer is as die werk­li­ke KWB be­taal­baar;

In­dien die ver­ko­per se­ku­ri­teit kan ver­skaf;

In­dien die SAID te­vre­de is dat die ver­ko­per nie aan­spreek­lik is vir KWB nie aan­ge­sien daar ’n dub­bel­be­las­ting­oor­een­koms is met die ver­ko­per se land van her­koms.

Se­dert 8 Ja­nu­a­rie 2016 in ge­val­le waar die ver­ko­per nie ’n op­ga­we ten op­sig­te van daar­die jaar van aan­slag bin­ne 12 maan­de ná die ein­de van daar­die jaar van aan­slag in­dien nie, word die be­ta­ling van hier­die be­drag as ’n self­aan­slag be­skou wat nie aan be­swaar of appèl on­der­he­wig is nie.

In die prak­tyk kan dit moei­lik wees om te be­paal of ’n per­soon ’n nie-in­wo­ner is al dan nie.

Dit is dus be­lang­rik dat die par­tye in ’n koop­tran­sak­sie van ’n vas­te ei­en­dom be­hoor­li­ke ad­vies in­win om ver­rei­ken­de na­ge­vol­ge te ver­my.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.