Is jy fi­nan­si­eel fiks vir die lang le­wens­wed­loop?

Beeld - - Sakenuus - Sa­ke­ge­sprek T­heo Vor­ster

Al­le fi­nan­si­ë­le ad­vi­seurs het kli­ën­te wat ge­noeg geld het om ge­mak­lik hul maan­de­lik­se uit­ga­wes te kan be­taal én een­dag ’n ruim erf­por­sie vir hul kin­ders sal na­laat.

Tog wroeg hul­le oor e­ni­ge uit­ga­we en gun hul­self nie die ba­sie­se in die le­we nie.

Jy kan ar­gu­men­teer dat dié men­se fi­nan­si­eel on­af­hank­lik is (hul­le het ge­noeg geld), maar hul­le het vir se­ker nie fi­nan­si­ë­le ge­moeds­rus nie!

Net so is die men­se wat be­stee as­of daar oor­ge­noeg geld is, maar in der waar­heid be­sig is om hul ka­pi­taal uit te put, vir se­ker ook nie fi­nan­si­eel ge­sond nie.

My kol­le­ga Yo­lan­de Bo­tha (saam met wie ek dié ar­ti­kel ge­skryf het) wys op ’n na­vor­sing­stuk deur Mor­ningstar se ge­drag­s­e­ko­noom, dr. Sa­rah Ne­w­comb, wat juis die ver­hou­ding tus­sen ge­noeg ka­pi­taal en fi­nan­si­ë­le ge­moeds­rus on­der­soek.

Haar slot­som was een­vou­dig, maar die im­pak is dra­ma­ties!

Ver­al twee fak­to­re wat jou fi­nan­si­ë­le ge­sond­heid kan be­ïn­vloed, het uit­ge­staan:

Hoe ver­der jy jou­self in die toe­koms kan “sien” en hoe hel­der­der jou beeld oor die toe­koms is, hoe be­ter is jou ge­drag ten op­sig­te van die be­stuur van kon­tant, kre­diet en spaar­geld.

Men­se met ’n vol­le­di­ge fi­nan­si­ë­le le­wens­plan en lan­ger toe­koms­blik vir hul­self het ge­mid­deld am­per vier keer so­veel ge­spaar as die­ge­ne wat min­der as tien jaar vo­ren­toe kyk.

In die gra­fiek hier­by wys die o­ran­je lyn dat men­se met ’n lan­ger tyds­ho­ri­son heel­wat meer ka­pi­taal ge­spaar het as men­se met ’n kor­ter ho­ri­son (die blou lyn) en dat dit vir al­le in­kom­ste­groe­pe geld.

Be­heer oor jou geld­sa­ke bring ge­luk.

Men­se wat glo dat hul­le hul eie fi­nan­si­ë­le lot skep en be­paal, voel oor die al­ge­meen baie po­si­tief oor hul fi­nan­sies.

Wan­neer men­se voel dat hul­le geen be­heer oor hul eie geld­sa­ke het nie, dra dit by tot span­ning, ge­sond­heids­pro­ble­me, pro­duk­ti­wi­teits­ver­lies en ’n al­ge­me­ne ver­min­de­ring in die ge­hal­te van hul le­we.

Jy is slegs werk­lik fi­nan­si­eel fiks in­dien jy ge­noeg­sa­me geld het om aan jou fi­nan­si­ë­le doel­wit­te te vol­doen en daar­mee saam die ge­moeds­rus ge­niet wat fi­nan­si­ë­le on­af­hank­lik­heid mee­bring.

Vol­gens Ne­w­comb is ’n fi­nan­si­ë­le ad­vi­seur nood­saak­lik om men­se te help om fi­nan­si­eel fiks te leef deur eer­stens men­se by te staan met hul lang­ter­myn­be­plan­ning en die pro­jek­sies wat daar­mee saam­gaan, en twee­dens om men­se te help om hul fi­nan­si­ë­le po­si­sie teen hul doel­wit­te en pro­jek­sies te mo­ni­tor so­dat men­se in be­heer van hul plan bly.

Haar stu­die wys dat dié twee e­le­men­te daar­toe by­dra dat men­se fi­nan­si­eel fik­ser is, ver­al as hul­le voel dat hul­le in be­heer van hul fi­nan­si­ë­le po­si­sie is en voel dat daar ’n plan is om te help dat hul­le in be­heer gaan bly.

T­heo Vor­ster is die uit­voe­ren­de hoof van Ga­li­leo Ca­pi­tal en ’n spre­ker oor be­leg­gings en po­li­tiek-e­ko­no­mie­se vraag­stuk­ke. Dié ru­briek was deel van die week­lik­se nuus­brief Sa­ke­ge­sprek, wat Woens­dae aan in­te­ke­na­re wat dit wil ont­vang, ge­stuur word. Gaan na jou Net­werk24-pro­fiel of klik op die ska­kel op Mun­tS­lim as jy ook die nuus­brief in jou e-pos­mand­jie wil ont­vang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.