A­men, in­klu­si­wi­teit is die toe­koms

Beeld - - Kommentaar - Myn­hardt Kok, Kil­ner­park

Die ne­ga­tie­we re­ak­sie op Dei­dré le Ha­nie se A­fri­kaans Plus-i­ni­si­a­tief in Beeld en el­ders is myns in­siens in se­ke­re op­sig­te toe te skryf aan on­kun­de oor die ATKV se ak­ti­wi­tei­te en i­de­o­lo­gie­se oor­we­gings, en dan won­der ’n mens ook of daar nie dalk man­li­ke chau­vi­nis­me aan die werk is nie.

In vroe­ë­re brie­we het ek die punt ge­stel dat A­fri­kaans on­der die vo­ri­ge re­ge­ring nooit as brug­bou­er ge­bruik is nie. Die A­fri­kaan­se taal­ge­meen­skap is die der­de groot­ste taal­groep in die land waar­van nie­wit spre­kers die meer­der­heid is, maar hul­le het nooit as een­heid ge­funk­si­o­neer nie.

Prof. An­ne-Ma­rie Beu­kes het in 2015 in ’n ar­ti­kel, “S­kei­ding maak A­fri­kaans broos”, in Beeld ge­skryf: “A­fri­kaans se voet­spoor moet be­dui­dend ver­groot word oor al­le gren­se heen so­dat ons A­fri­kaans le­wens­krag­tig en ge­sond kan hou.”

En dit is pre­sies wat die ATKV lank­al doen.

Hy bou brûe, soos ATKV-Ap­plous se koor­kom­pe­ti­sie, waar dui­sen­de jaar­liks oor taal- en kul­tuur­gren­se heen deel­neem, en die ATKV/UJ se meer­ta­lig heidsna week.

Daar is nog voor­beel­de.

Meer­ta­lig­heid is ’n nood­saak in ’n mul­ti­kul­tu­re­le land.

Nog ’n fout van die ver­le­de is dat swart ta­le en so­sio-kul­tu­re­le an­tro­po­lo­gie nooit as ver­plig­te skool­vak­ke aan­ge­bied is nie. Dit sou ’n bres kon slaan vir in­ter­per­soon­li­ke ver­hou­din­ge.

Le Ha­nie neem ’n di­na­mie­se pro­ses slegs ver­der. Sy stel dit so (22.07): “Deur ons reik­wyd­te te ver­breed, kan ons mu­re af­breek en ver­soe­ning help be­werk­stel­lig. Dit is ab­so­luut nood­saak­lik vir die voort­be­staan van A­fri­kaans”. A­men, wil ek vir haar sê. In­klu­si­wi­teit is die toe­koms, eks­klu­si­wi­teit is die dood in die pot.

Prof. An­ne­Ma­rie Beu­kes

Dei­dré le Ha­nie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.