Ace voor sy groot­ste uit­da­ging nóg?

Beeld - - Nuus - Ma­rie­tjie Ge­ric­ke

In die aan­loop tot die ANC-lei­ers­kon­fe­ren­sie wa tin Au­gus­tus in Pa­rys ge­hou word, lyk dit as­of Ace Ma­gas­hu­le, die Vry­staat­se pre­mier, met sy groot­ste uit­da­ging vir sy voor­sit­ter­skap die af­ge­lo­pe 21 jaar te kam­pe het.

Prof. An­dré Du ven ha­ge, hoog­le­raar in po­li­tie­ke we­ten­skap en na­vor­sings di­rek­teur op die Pot­chef­stroom­se kam­pus van die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit, sê die druk op Ma­gas­hu­le neem toe aan die voor­aand van die kon­fe­ren­sie.

In­ge­lig­tes in die kamp van T­ha­bo Ma­nyo­ni, die on­der­voor­sit­ter wat Ma­gas­hu­le om die lei­ers­po­si­sie gaan uit­daag, sê hy is vol ver­troue dat hy groot steun on­der die af­ge­vaar­dig es van die T­ha­bo Mof ut san y a na-dis­trik s mu­ni­si­pa­li­teit sal kry.

Dié streek (Beth­le­hem en Har­ri­smith, met die hoof­se­tel in Q­wa­q­wa) kan ui­t­ein­de­lik die be­pa­len­de fak­tor in die stryd tus­sen Ma­gas­hu­le en Ma­nyo­ni word.

Du­ven­ha­ge meen eg­ter dat Ma­gas­hu­le tog ui­t­ein­de­lik sal se­ë­vier “om­dat hy die X-fak­tor van ’n po­li­tie­ke bit­ter­ein­der het”.

Na ver­neem word, het Ma­nyo­ni se self­ver­troue die na­week in Wel­kom nog ’n hup­stoot ge­kry toe Co­sa­tu-le­de op ’n ver­ga­de­ring “weg met Ma­gas­hu­le” ge­dreun­sing het, on­danks die Vry­staat­se Co­sa­tu-lei­ers­korps se steun vir die pre­mier.

Dit is op dié ver­ga­de­ring dat Ma­nyo­ni vol­gens ’n nuus­uit­sen­ding van ANN7 langs adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa ge­sit het.

Ma­nyo­ni se tra­di­si­o­ne­le on­der­steu­nings­ba­sis is die sui­de­li­ke de­le van die Vry­staat en Ma­gas­hu­le se hart­land is die noor­de.

Du­ven­ha­ge sê “die win­de van ver­an­de­ring wat na­si­o­naal waai, be­ïn­vloed ook die Vry­staat­se prent­jie. Ma­gas­hu­le staan eg­ter ster­ker in die Vry­staat as wat pres. Ja­cob Zu­ma na­si­o­naal staan.

“Ek glo vas Zu­ma sal val voor­dat Ma­gas­hu­le val,” sê hy.

“Dit is so dat Zu­ma en Ma­gas­hu­le nou aan me­kaar ver­bind is. As Zu­ma val, sal dit be­slis ’n do­mino­ef­fek hê.”

Wat vol­gens Du­ven­ha­ge teen Ma­gas­hu­le tel, is dat e­le­men­te van staat­skaping ook in die Vry­staat te sien is, maar dit tel in sy guns dat sy op­po­nen­te nie sterk lei­er­skap toon nie.

“Daar is be­slis ook vraag­te­kens oor ie­mand soos Ma­nyo­ni.”

Ma­gas­hu­le weet ook hoe om op voet­sool­vlak te mo­bi­li­seer en hy is be­dry­wig op tak­vlak.

“Die ge­skie­de­nis wys dat hy al­tyd weet hoe om ver­an­de­ring in die re­gi­me te be­stuur. Hy is een­vou­dig ’n ‘po­li­tie­ke bit­ter­ein­der’. Hy kan stroom­op swem, maar hy het daar­die X-fak­tor in die po­li­tiek wat hom sal laat oor­leef.”

Vol­gens Du­ven­ha­ge is daar ge­rug­te van groot be­drae geld wat vloei om stem­me te koop.

“Dr. Frank C­hi­ka­ne, pre­si­dent van die A­pos­to­lie­se Ge­loof­sen­ding In­ter­na­si­o­naal en ’n voor­ma­li­ge di­rek­teur-ge­ne­raal van die pre­si­den­sie van Suid-A­fri­ka, het ook on­langs in Mail & Gu­ar­di­an ge­sê geld wat deur staat s ka­pings pro­jek­te‘ ge­steel’ is, sal ge­bruik word om ver­kie­sings te ma­ni­pu­leer – ook die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie ver­kie­sin­ge n die 2019- ver­kie­sing .”

Du­ven­ha­ge sê Ma­gas­hu­le be­vind hom in die Vry­staat in ’n staats­om­ge­wing wat toe­ne­mend dis­funk­si­o­neel raak. Die Vry­staat­se wet­ge­wer suk­kel weens fak­sie­ge­veg­te en on­be­hol­pen­heid in die breë om kwo­rums op ver­ga­de­rings te kry.

Du­ven­ha­ge glo die Vry­staat sal on­der die lei­er­skap van Ma­gas­hu­le aan die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie deel­neem. Vir hom is die prys die pos van se­kre­ta­ris-ge­ne­raal.

“Dit is die po­li­tie­ke tra­jek waar­bin­ne Ma­gas­hu­le, hooflui­te­nant van die pre­si­dent, hom tans be­vind.”

Fo­to: AN­DRÉ DAMONS

Ace Ma­gas­hu­le, pre­mier van die Vry­staat, van­jaar op ’n ANC­kon­fe­ren­sie in Bloem­fon­tein.

Prof. An­dré Du­ven­ha­ge

T­ha­bo Ma­nyo­ni

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.