Marx­is­te werk met dui­de­li­ke plan

Beeld - - Kommentaar - Han­no den Boer, Riet­val­lei­rand

Om te ver­staan waar men­se soos Max du P­reez met sy soms ir­ra­si­o­ne­le an­ti-A­fri­kaan­se hou­ding van­daan kom, is ’n kort ge­skie­de­nis­les no­dig.

Die Marx­is­te het on­wrik­baar ge­glo dat die wer­kers­klas teen die “on­der­druk­ken­de klas­se” in op­stand sou kom.

Met die uit­breek van die Eer­ste Wê­reld­oor­log het hul­le ge­glo die re­vo­lu­sie is op han­de, maar bui­ten in Rus­land het daar niks van ge­kom nie.

In die 1920’s het ’n groep Marx­is­te toe die Frank­furt-skool ge­stig om uit te vind waar­om die re­vo­lu­sie nie ge­beur het nie.

Hul ge­volg­trek­king was dat die wer­ker ’n “val­se” ge­bor­gen­heid voel in sy fa­mi­lie­ver­band, sy kerk, sy waar­des en sy volk. Voor­dat die so­si­a­lis­tie­se re­vo­lu­sie kan ge­beur, moet hier­die tra­di­si­o­ne­le in­stel­lings eers ver­nie­tig word.

Die “op­los­sing” was “kri­tie­se te­o­rie” of “kul­tu­re­le Marx­is­me”.

Dit kom daar­op neer dat al­le tra­di­si­o­ne­le We­ster­se waar­des ge­kri­ti­seer en ge­de­mo­ni­seer moet word.

Met die op­koms van Hit­ler het hier­die men­se toe A­me­ri­ka toe ge­vlug waar hul i­dees aan­klank ge­vind het in die a­ka­de­mie­se wê­reld.

Die kerk en Chris­te­li­ke waar­des waar­op die We­ster­se be­ska­wing ge­bou is, word as ag­ter­lik voor­ge­hou. Post­mo­der­nis­me is ’n aan­slag op die i­dee van ob­jek­tie­we waar­heid so­dat we­ten­skap “ge­de­ko­lo­ni­seer” kan word. Fe­mi­nis­me is ge­bruik om die tra­di­si­o­ne­le ge­sin te ver­brok­kel. Die We­ster­se kul­tuur moes plek maak vir “di­ver­si­teit”, waar daar plek is vir al­le kul­tu­re be­hal­we die We­ster­se kul­tuur.

Die nuut­ste ver­skyn­sel is die LGBT-be­we­ging (les­bi­ërs, gays, bi­sek­su­e­le en trans­gen­der men­se) wat nie net ver­draag­saam­heid eis nie, maar ook goed­keu­ring van al­mal. As jy nie saam­gaan met die be­we­ging se a­gen­da nie, is jy ’n ras­sis, ’n sek­sis, of wat­ter e­ti­ket hul­le ook al kan uit­dink.

Die i­dee is dat die in­di­vi­du los­ge­maak moet word van sy kul­tuur, sy waar­des, sy er­fe­nis en ge­skie­de­nis so­dat die so­si­a­lis­tie­se staat ab­so­lu­te be­heer oor hom kan kry.

Hier­die i­de­o­lo­gie word van­dag we­tend en on­we­tend deur die “pro­gres­sie­we link­ses” be­vor­der en lei toe­ne­mend tot ver­vreem­ding, on­sta­bi­li­teit en kon­flik.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.