Ou myn­bou­grond word mo­der­ne ny­wer­heids­ge­bied

Een van tal­le pro­jek­te land­wyd van Re­de­fi­ne

Beeld - - Eiendomme & Veilings - El­ma Klop­pers

Grond van 163 ha wat voor­heen deel was van die gro­ter Sim­mer & Jack-goud­myn­per­seel in Ger­mis­ton, gaan in die toe­koms een van die groot­ste ont­wik­ke­lings in die land huis­ves.

Die S&J In­dus­tri­al E­sta­te, wat ge­sa­ment­lik deur die ge­no­teer­de ei­en­doms­reus Re­de­fi­ne Pro­per­ties met 90% en die ei­en­doms­ont­wik­ke­laar Ab land met 10% be­sit word, gaan by die Gel­den­huys wis­se­laar teen­aan die N3 en die M2, na­by die Rand­se Lug­ha­we, op­skiet.

Die goed ge­leë per­seel, wat om­ring word deur die kom­mer­si­ë­le en re­si­den­si­ë­le ge­bie­de van Ger­mis­ton, Al­ber­ton, Bed­ford­view en Me­ado­w­da­le, gaan 5 000 nu­we pos­te skep en die E­kur­hu­le­ni-me­tro ’n be­dui­den­de in­spui­ting aan ei­en­doms­be­las­ting en diens­gel­de in die sak bring.

Die in­fra­struk­tuur, waar­aan Re­de­fi­ne tot dus­ver R154 mil­joen be­stee het, word tans ge­ïn­stal­leer. As deel van die gro­ter diens­te-pro­jek het die bou­werk aan die twee hoof­paaie bin­ne die land­goed be­gin. Wan­neer die paaie vol­tooi is, sal daar 118 ha se ont­wik­kel­ba­re grond wees, waarvan so­wat 60% be­skik­baar sal wees vir eind­ge­brui­kers. Die ont­wik­ke­ling gaan in fa­ses op­ge­rig word.

Die ont­wik­ke­lings reg­te maak voor­sie­ning vir ge­boue met lo­gis­tie­ke, ver­vaar­di­gings- en kom­mer­si­ë­le ge­brui­ke en sluit in die ge­leent­heid om ’n vul­sta­sie en ’n ge­rief s win­kel­sen­trum te ont­wik­kel, sê Jo­han n Nell, Re­de­fi­ne se na­si­o­na­le ba­te be­stuur­der: ny­wer­heids ei­en­dom.

Hys ê on­der­ne­mings op­dien uwe land­goed sal die ver­keers­op­een­ho­ping s by die besige Gil loo ly’ swis­se­laar vry­spring op pad na en van die Dur­ban­se ha­we en ander bin­ne­land­se be­stem­mings.

Die land­goed gaan ’n mo­der­ne ste­de­li­ke ont­werp hê, maar steeds die er­fe­nis van die per­seel eer­bie­dig deur die ou hys­ma­sjien­ge­bou wat van die 1950’s da­teer, in die

‘‘ Die land­goed gaan ’n mo­der­ne ste­de­li­ke ont­werp hê, maar steeds die er­fe­nis van die per­seel be­hou.

ont­wik­ke­ling te in­kor­po­reer.

Hy sê Re­de­fi­ne het reeds na­vrae ont­vang vir 380 000 m² se grond- en ont­wik­ke­lings ver­ko­pe op die land­goed.

“Ons ver­wag dat die mark be­lang­stel­lings al toe­neem so­dra die kon­struk­sie van die in­fra­struk­tuur, on­der meer die paaie en die diens­te, vroeg in 2018 vol­tooi is.”

Die land­goed se e­lek­tri­si­teit gaan deur ’n nuut­ge­bou­de sub­sta­sie voor­sien word.

Dit is een van ver­skeie nu­we ny­wer­heids­ont­wik­ke­lings op grond land­wyd waar­toe Re­de­fi­ne in­ves­te­ring van R900 mil­joen ver­bind het.

Re­de­fi­ne hou ’n be­lang van 50,1% en VDMV ’n be­lang van 49,9% in die Brac­ken­ga­te 2-ont­wik­ke­ling van 49,5 ha in die Wes-Kaap, wat ge­oor­merk is vir ’n ho­ë­teg­no­lo­gie-ny­wer­heids­ei­en­doms­ont­wik­ke­ling.

Die in­fra­struk­tuur sal teen die twee­de kwar­taal van 2018 vol­tooi wees. Die on­langs vol­tooi­de op- en af­rit­te by die Bot­te­la­ry­weg en die R300 ver­be­ter die toe­gang na en van die per­seel.

Daar is ook At­lan­tic Hills in Kaap­stad, wat ge­sa­ment­lik deur Re­de­fi­ne met 55%, Ned­bank met 35% en A­b­land met 10% be­sit word. Die per­seel lê by die Pots­dam-wis­se­laar met reg­streek­se toe­gang tot die N7. Die per­seel gaan in drie fa­ses ont­wik­kel word. Die grond­wer­ke sal teen Au­gus­tus van­jaar vol­tooi wees en die pad­in­fra­struk­tuur op fa­se een en twee sal in Maart 2018 vol­tooi word.

Re­de­fi­ne be­sit ook pri­ma grond in Cor­nu­bia tus­sen P­hoe­nix en Umhlan­ga in K­waZu­lu-Na­tal, waar on­der meer ’n ei­en­dom vir Hirt & Car­ter van so­wat 40 000 m² ont­wik­kel gaan word.

Nell sê in die hui­di­ge e­ko­no­mie­se om­ge­wing is dit van deur­slag­ge­wen­de be­lang hoe sterk die huur­der is en hoe lank die huur­oor­een­koms is. Ti­pies word jaar­lik­se groei in huur­geld van tus­sen 8% en 9% in die ny­wer­heids ei­en­dom sek­tor ver­lang.

Ny­wer­heids ei­en­dom is een van die ei­en­dom sub sek­to­re wat die bes­te ver­toon. In 2016 het dit ’n to­ta­le op­brengs (in­kom­ste en ka­pi­taal) van 13,6% ge­le­wer, be­ter as die voor­ma­li­ge voor­lo­per, klein­han­del ei­en­dom, se 12,6%, vol­gens die IPD se jaar­lik­se ei­en­dom­s­in­deks.

Andrew K­ö­nig, uit­voe­ren­de hoof van Re­de­fi­ne, sê in die hui­di­ge e­ko­no­mie­se om­ge­wing moet ei­en­doms­maat­skap­py e voor­be­reid wees op die on­ver­wag­te. “Dit is ’n moei­li­ke si­klus waar­in ons be­dry­wig is en daar is geen ka­ta­li­sa­tor wat op ’n ver­be­te­ring in die na­bye toe­koms dui nie. Die on­lang­se ren­te­koers ver­la­ging in i­so­la­sie, gaan ook nie veel doen nie.” Om dié re­de is Re­de­fi­ne nie “getroud” met ’n spe­si­fie­ke ei­end­om­sek­tor nie, maar is hy op­por­tu­nis­ties oor waar die bes­te ge­leent­he­de is.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die nu­we S&J In­dus­tri­al E­sta­te wat op ’n deel van die per­seel van die ou Sim­mer & Jack­goud­myn in Ger­mis­ton op­ge­rig gaan word.

’n Voor­stel­ling van hoe van die nu­we eien­dom­me in die nu­we ny­wer­heids­land­goed in Ger­mis­ton gaan lyk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.