Jy mág ver­ga­de­ring by­woon

Beeld - - Huisgids - Die rég­te ant­woord – deur Fer­di Ver­ryn

Die doel van hier­die re­ël is om die werk­saam­he­de van die trus­tees meer deur­sig­tig te maak . . .

Mag die ei­e­naars in deel­ti­tel­ske­mas die ver­ga­de­rings van trus­tees by­woon? Die trus­tees in deel­ti­tel­ske­mas is slegs ge­reg­tig om die mag­te en ver­plig­tin­ge wat oor­een­koms­tig die Wet op Deel­ti­tels (Wet 95 van 1986, soos ge­wy­sig) en re­gu­la­sies in­ge­vol­ge dié wet aan hul­le ver­leen is uit te oe­fen op grond van be­slui­te wat by trus­tee­ver­ga­de­rings ge­neem word.

Die voor­ge­stel­de be­stuurs­re­ëls van dié wet, en spe­si­fiek re­ël 15(5) daar­van het be­paal dat ’n ei­e­naar daar­op ge­reg­tig is om e­ni­ge ver­ga­de­ring van die trus­tees by te woon en toe te spreek.

’n Ei­e­naar was nie daar­op ge­reg­tig om in sy of haar hoe­da­nig­heid as so­da­nig op die ver­ga­de­ring te stem nie.

Die Deel­ti­tel­ske­ma­be­stuurs­wet (Wet 8 van 2011) het op 7 Ok­to­ber 2016 in wer­king ge­tree.

Hier­die wet het die Wet op Deel­ti­tels van 1986 ver­vang.

Die be­stuurs­re­ëls, aan­hang­sel 1 tot die re­gu­la­sies in­ge­vol­ge die Deel­ti­tel­ske­ma­be­stuurs­wet, het be­trek­king op trus­tee­ver­ga­de­rings in deel­ti­tel­ske­mas. Re­ël 11(3) be­paal dat le­de (ei­e­naars), ge­re­gis­treer­de ver­band­hou­ers, hou­ers van toe­koms­ti­ge ont­wik­ke­lings­reg­te en be­stuurs­a­gen­te daar­op ge­reg­tig is om trus­tee­ver­ga­de­rings by te woon en e­ni­ge saak op die a­gen­da te be­spreek.

Hul­le is eg­ter nie by mag­te om e­ni­ge mo­sie voor te stel of om te stem nie.

On­der­he­wig daar­aan dat so­da­ni­ge per­soon nie ge­reg­tig is om ’n ge­deel­te van die trus­tee­ver­ga­de­ring by te woon nie wat han­del met:

be­spre­kings ra­ken­de e­ni­ge oor­tre­ding van die Wet of re­ëls; of

e­ni­ge an­der sa­ke waar­op die trus­tees be­sluit dat die teen­woor­dig­heid van e­ni­ge so­da­ni­ge per­soon on­no­dig sal in­meng met die be­lan­ge van die regs­per­soon of e­ni­ge an­der per­soon se pri­vaat­heid.

Die doel van hier­die re­ël is om die werk­saam­he­de van die trus­tees meer deur­sig­tig te maak en dit vir ou­to­kra­tie­se trus­tees moei­li­ker te maak om ei­e­naars met werk­li­ke grie­we te on­der­druk.

Dit gee aan ’n ei­e­naar die ge­leent­heid om die ver­ga­de­ring by te woon en sy me­ning te lug.

Daar kan ver­de­re in­lig­ting aan die trus­tees ver­skaf word en dit kan help om mis­ver­stan­de uit die weg te ruim.

Dit kan ge­beur dat ei­e­naars hier­die voor­reg mis­bruik deur die ver­ga­de­ring van die trus­tees te ont­wrig en die trus­tees te frus­treer in die uit­oe­fe­ning van hul werk­saam­he­de.

Die wy­si­ging in die re­ël wat be­paal dat ei­e­naars slegs die sa­ke op die a­gen­da mag be­spreek en die ei­e­naars nie ge­reg­tig is om e­ni­ge mo­sie ter ta­fel te stel nie, be­hoort on­re­de­li­ke ont­wrig­tings die hoof te bied. Dit is eg­ter nood­saak­lik dat die voor­sit­ter sterk moet staan en ver­se­ker dat streng by die a­gen­da ge­bly en ir­re­le­van­te be­spre­kings nie toe­ge­laat word nie.

’n Baie in­te­res­san­te ver­wik­ke­ling in die nu­we Deel­ti­tel­ske­ma­be­stuurs­wet is die wy­se waar­op trus­tee­ver­ga­de­rings ge­hou kan word. Re­ël 11(5) be­paal dat trus­tees by mag­te is om hul ver­ga­de­rings by wy­se van te­le­foon of e­ni­ge an­der me­to­de te hou in­dien:

dit toe­gank­lik is tot al­le trus­tees of e­ni­ge an­der per­soon wat daar­op ge­reg­tig is om die ver­ga­de­ring by te woon;

dit al­le per­so­ne wat deel­neem aan die ver­ga­de­ring toe­laat om ge­du­ren­de die ver­ga­de­ring met me­kaar te kom­mu­ni­keer; en

dit die voor­sit­ter toe­laat om met re­de­li­ke se­ker­heid die i­den­ti­teit van die deel­ne­mers te be­ves­tig.

Dit word ge­ag dat ’n per­soon wat in­ge­vol­ge hier­die re­ël ’n ver­ga­de­ring by­woon, teen­woor­dig sal wees as­of hy of sy in per­soon by die ver­ga­de­ring is.

Dié wy­si­ging in die re­gu­la­sies in­ge­vol­ge dié wet maak nou voor­sie­ning dat trus­tee­ver­ga­de­rings by wy­se van Sky­pe of vi­de­o­kon­fe­ren­sie kan ge­skied. Dit is na­tuur­lik on­der­he­wig aan die voor­ver­eis­tes soos hier­bo ver­meld.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.