ANC moet Pla­to se ‘Re­pu­bliek’ lees

Beeld - - Kommentaar - Pie­ter Joos­te, Won­der­boom­Suid

Sê jou sê:

Brie­we moet ver­ge­sel wees van die skry­wer se naam, a­dres en te­le­foon­nom­mer. Beeld be­hou die reg voor om brie­we te ver­kort en te re­di­geer. G­we­de Man­tas­he, die ANC se se­kre­ta­ris-ge­ne­raal, se uit­spraak dat ver­ko­se ANC-LP’s nie vol­gens hul eie ge­we­te mag stem nie, maar slegs vol­gens die kol­lek­tie­we wil van die par­ty, her­o­pen kri­tie­ke vrae oor de­mo­kra­sie wat reeds se­dert die ver­sky­ning van die G­riek­se fi­lo­soof Pla­to se Re­pu­bliek re­le­vant bly.

Een spe­si­fie­ke vraag is hoe ’n de­mo­kra­sie lei­ers kies en op­lei. Pla­to wou hê dat e­tie­se ver­ant­woord­baar­heid in diens van en tot voor­deel van die to­ta­le ge­meen­skap baie hoog op die lys van ver­ant­woor­de­lik­he­de van lei­ers moes staan.

Sou die ANC Pla­to se i­de­a­le ge­volg het, dan sou die p­re­si­dent nie ge­we­ten­lo­se, kor­rup­te be­slui­te en prak­ty­ke uit­voer of goed­ge­keur het nie. Hy sou dit ook nie van an­der po­li­tie­ke lei­ers en (staats)in­stel­lings ge­duld het nie.

Dit is dui­de­lik dat dit nie die ge­val in die hui­di­ge ANC-be­de­ling is nie.

Ge­volg­lik kan le­de van die par­ty wat die lei­er(s) aan­ge­stel het nie net maar an­der­pad kyk nie, want die e­tie­se ver­ant­woor­de­lik­heid wat op die skou­ers van die lei­er(s) moes rus, rus nou op hul skou­ers.

Daar­om sal dit op 8 Au­gus­tus die ver­ant­woor­de­lik­heid van el­ke in­di­vi­du­e­le ANC-LP (net soos dié van el­ke an­der par­le­ments­lid) wees om hul eie ge­we­te te raad­pleeg en dan met ’n e­tie­se ver­ant­woor­de­lik­heid teen­oor el­ke lid van die ge­meen­skap te stem.

’n Par­ty wat van sy le­de ver­wag om as ’n kol­lek­tief te stem, be­weeg weg van de­mo­kra­sie, in die rig­ting van ou­to­kra­sie/ dik­ta­tuur.

Op die lan­ge duur duld geen na­sie dit nie.

G­we­de Man­tas­he

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.