Trus­tees speel be­lang­ri­ke rol

Beeld - - HUISGIDS -

Na aan­lei­ding van ver­le­de week se ar­ti­kel oor trus­tees en die by­wo­ning van trus­tee­ver­ga­de­rings deur ei­e­naars het daar nog vrae na vo­re ge­kom ra­ken­de die trus­tees in deel­ti­tel­ske­mas en hul werk­saam­he­de.

Met die in­wer­king­tre­ding van die Wet op die Be­stuur van Deel­ti­tels (Wet 8 van 2011, hier­na die “WBD”) op 7 Ok­to­ber 2016 is die vo­ri­ge Wet op Deel­ti­tels (Wet 95 van 1986) ge­wy­sig. Die WBD het se­ke­re ge­deel­tes in die Wet op Deel­ti­tels ge­wy­sig en an­der ver­vang. Die WBD han­del nou oor die be­stuurs­aan­ge­leent­he­de in deel­ti­tel­ske­mas.

Die WBD het die aard van die Wet op Deel­ti­tels be­hou, maar is nie p­re­sies die­self­de nie. Se­ke­re ar­ti­kels is ge­wy­sig en/of te­rug­ge­trek.

Die Wet op Deel­ti­tels is be­hou, maar hier­die wet geld nou slegs vir as­pek­te ra­ken­de op­me­tings en re­gis­tra­sies. Die be­stuurs­aan­ge­leent­he­de in deel­ti­tel­ske­mas val nou on­der die koe­pel van die WBD.

Die trus­tees speel ’n baie be­lang­ri­ke rol in ’n deel­ti­tel­ske­ma. Die trus­tees se funk­sie is uit­voe­rend as­ook ad­mi­nis­tra­tief van aard en hul­le is ver­ant­woor­de­lik vir die uit­voe­ring van of toe­sig oor die dag-tot­dag-be­stuur van ’n ske­ma.

Oo­reen­koms­tig art. 7 van die WBD word die funk­sies en mag­te van ’n regs­per­soon uit­ge­oe­fen deur die trus­tees van die regs­per­soon wat hul amp be­klee in­ge­vol­ge die re­ëls.

Die trus­tees oe­fen hul plig­te uit on­der­he­wig aan die be­pa­lings van die wet, die re­ëls en e­ni­ge be­per­kings op­ge­lê deur ei­e­naars op ’n al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van die regs­per­soon.

Die be­stuurs­re­ëls ver­vat in die re­gu­la­sies in­ge­vol­ge die WBD be­paal dat:

■ Al­le le­de van die regs­per­soon trus­tees is tot en met die ein­de van die eer­ste al­ge­me­ne ver­ga­de­ring;

■ In­dien ’n regs­per­soon uit min­der as vier le­de be­staan wat ei­e­naars is van pri­mê­re de­le, is el­ke lid of sy/haar reg­ser­ken­de ver­teen­woor­di­ger ge­ag om ’n trus­tee te wees son­der dat ’n stem­ming plaas­ge­vind het;

■ In­dien ’n regs­per­soon uit meer as vier le­de be­staan wat ei­e­naars van pri­mê­re de­le is, moet daar van tyd tot tyd be­paal word vir hoe­veel trus­tees daar in­ge­vol­ge die re­ëls ge­stem kan word.

Trus­tees word ver­kies op die eer­ste al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van die regs­per­soon en daar­na op el­ke op­een­vol­gen­de al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring (re­ël 7(4)).

In­ge­vol­ge re­ël 17(1) is ’n regs­per­soon ver­plig om ’n al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring bin­ne vier maan­de ná die ein­de van die regs­per­soon se fi­nan­si­ë­le jaar te hou. ’n Regs­per­soon is nie ver­plig om al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­rings te hou in­dien daar vol­doen is aan die be­pa­lings van re­ël 17(2) nie.

Die sa­ke wat be­spreek moet word op ’n al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring word deur die wet voor­ge­skryf.

Die re­gu­la­sies be­paal dat daar on­der meer op die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring trus­tees ver­kies moet word.

E­ni­ge lid van die regs­per­soon is ge­reg­tig om ’n trus­tee te be­noem. Die be­noe­ming van trus­tees moet skrif­te­lik ge­skied en dit moet ver­ge­sel word deur die skrif­te­li­ke aan­vaar­ding van die per­soon wat be­noem is.

Die be­stuurs­re­ëls be­paal dat:

■ ’n Trus­tee nie ’n lid of ’n reg­ser­ken­de ver­teen­woor­di­ger van ’n lid wat ’n regs­per­soon is, hoef te wees nie;

■ ’n Per­soon wat ’n be­stuurs­a­gent is of ’n werk­ne­mer van ’n be­stuurs­a­gent of die regs­per­soon, mag nie ’n trus­tee wees ten­sy so per­soon ook ’n lid is nie;

■ ’n Trus­tee wat e­ni­ge di­rek­te of in­di­rek­te per­soon­li­ke be­lang by e­ni­ge aan­ge­leent­heid het waar­oor deur die trus­tees be­sluit word, mag nie teen­woor­dig wees by of e­ni­ge deel hê aan die oor­we­ging of be­sluit­ne­ming ty­dens so ’n aan­ge­leent­heid nie.

As die so­ge­naam­de twee­de or­gaan, naas die al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van die le­de, speel die trus­tees ’n baie be­lang­ri­ke rol in die dag-tot-dag-werk­saam­he­de van ’n regs­per­soon.

Dit is vir die trus­tees re­la­tief vin­nig en een­vou­dig om trus­tee­ver­ga­de­rings te be­lê ten ein­de be­slui­te te neem oor die be­stuur van ’n deel­ti­tel­ske­ma.

Die trus­tees is ver­ant­woor­de­lik vir die uit­voe­ring van of toe­sig oor die dag­tot­dag­be­stuur van ’n ske­ma.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.