Huur­ders moet weet wat hul reg­te is

Beeld - - HUISGIDS - Li­net­te Re­tief

Ver­huur­ders so­wel as huis­ei­e­naars kan hul­le in ’n fi­nan­si­ë­le pe­kel be­vind na­ma­te Suid-A­fri­ka se e­ko­no­mie ver­swak. Huur­ders moet weet wat hul po­si­sie en reg­te on­der hier­die om­stan­dig­he­de is.

So sê G­reg Har­ris, be­stuurs­hoof van C­has E­ve­ritt Pro­per­ty Ren­tals.

“Drie fak­to­re moet by uit­stek in ag ge­neem word. Die eer­ste is dat die stand van die ver­huur­der se fi­nan­sies niks te doen het met die ver­plig­ting van die huur­ders om hul huur vol­le­dig en be­tyds te be­taal nie.

“Die ver­huur­der is by­voor­beeld dalk ag­ter­stal­lig met sy ver­band­be­ta­lings, maar selfs as die huur­ders dit uit­vind, mag hul­le nie een­vou­dig op­hou huur be­taal of be­sluit om uit te trek son­der om die tyd­perk ken­nis, soos ge­sti­pu­leer in die kon­trak, te gee nie.”

T­wee­dens, sê hy, kan dit ge­beur dat die ver­huur­der die ei­en­dom pro­beer ver­koop en dit af­be­taal voor­dat sy ver­band­re­ke­ning te ver ag­ter raak, of dit deur een van die ban­ke se spe­si­a­le nood ver­koop pro­gram­me te koop aan­bied.

“Dit be­hoort eg­ter ook nie ’n on­mid­del­li­ke uit­wer­king op die huur­ders te hê nie, bui­ten dat hul­le ge­vra kan word om hul sa­me­wer­king ge­du­ren­de die skou­dae te gee.

“Vol­gens Suid-A­fri­kaan­se wet­ge­wing is die ver­koop van die ei­en­dom on­der­he­wig aan die voor­waar­des van die be­staan­de huur­kon­trak.

“Teen die ein­de van die oor- drag­pro­ses sal die e­nig­ste ver­an­de­ring vir die huur­ders bes moont­lik wees om hul be­ta­lings aan die nu­we ei­e­naar of huur­be­stuurs­a­gent te maak en met hul­le te kom­mu­ni­keer.

“Die nu­we ei­e­naar mag nie die be­staan­de kon­trak son­der goeie re deen’ n vol­doen­de ken­nis tyd­perk be­ëin­dig nie, en sal ook ver­ant­woor­de­lik wees vir die te­rug­be­ta­ling van die huur­ders e se­ku­ri­teit s de­po­si­to aan die ein­de van die kon­trak­ter­myn.

“Nog ’n op­sie is dat die nu­we ei­e­naar die huur­ders in hier­die sta­di­um vra om aan te bly en ’n nu­we huur­kon­trak te on­der­te­ken, ve­ral as hul­le be­trou­ba­re be­ta­lers is wat goed na die ei­en­dom kyk.”

Der­dens, selfs al het die ver­huur­der te lank ge­wag om die pro­bleem op te los en die ei­en­dom word op ’n vei­ling ver­koop of deur die bank te­rug­ge­neem, is dit on­waar­skyn­lik dat die huur­ders sum­mier son­der e­ni­ge ken­nis­ge­wing uit­ge­sit sal word, sê Har­ris.

“Die bank sal eers die hof moet na­der om ’n hof­be­vel teen die ver­huur­der te kry, en eers na­dat dit toe­ge­staan is, sal die bal­ju be­slag lê op die ei­en­dom en dit sal op ’n vei­ling ver­koop of deur die bank te­rug­ge­neem word.

“Dit is ’n lang pro­ses en die ter­myn van die kon­trak sal bes moont­lik in daar­die tyd ver­val, wat die huur­ders ge­noeg tyd sal gee om el­ders ’n bly­plek te kry.

“Al­ter­na­tie­we­lik, as die ei­en­dom te­rug­ge­neem word, moet die bank die huur­ders ken­nis gee om, in oor­een­stem­ming met hul huur­kon­trak, te trek, of toe­laat dat die kon­trak ver­stryk.

“Dit kan ook heel moont­lik ge­beur dat die bank die huur­ders guns­ti­ge voor­waar­des gee om aan te bly ten min­ste tot die ei­en­dom ver­koop is.

“Geen bank hou daar­van om on­be­set­te ei­en­dom­me wat be­stuur sen se­ker­heid s pro­ble­me skep op hul boe­ke te hê nie.

“Die huur­ders is eg­ter daar­op ge­reg­tig om te wei­er om in hier­die sta­di­um nog ’n huur­kon­trak te on­der­te­ken, en om van die uit­le­ner te ver­wag om hul se­ku­ri­teits­de­po­si­to te­rug te be­taal.”

Kort­om, sê hy, wat ook al ge­beur, huur­ders be­hoort nie fi­nan­si­eel be­na­deel te word nie, hoe­wel die han­te­ring van die ont­wrig­ting van ’n ge­dwon­ge ver­koop of te­rug­na­me on­aan­ge­naam is.

“Dis net nog ’n re­de waar­om dit ui­ters be­lang­rik is om te huur deur ’n ge­ves­tig­de a­gent­skap wat sal ver­se­ker dat die de­po­si­to’s nie ver­dwyn wan­neer die ver­huur­der fi­nan­si­ë­le pro­ble­me het nie, en dat al­mal kalm bly en by die voor­waar­des van die huur­kon­trak bly,” is sy slot­som.

Kon­tak Har­ris by 082 414 7490 of g­reg.har­ris@e­ve­ritt.co.za, of be­soek www.cha­se­ve­ritt.co.za.

Die bank kan ook die huur­ders guns­ti­ge voor­waar­des gee om aan te bly tot­dat die ei­en­dom ver­koop is.

il­lus­tra­sie: iSTOCK

Ver­huur­ders se fi­nan­si­ë­le las­te be­hoort nie huur­ders se pro­bleem te word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.