Wil jy ei­en­doms­a­gent word?

Beeld - - HUISGIDS - I­sa­bel Ja­cobs

In die vol­gen­de drie af­le­we­rings wil ek jul­le graag toe­rus met in­lig­ting oor hier­die uit­da­gen­de maar ui­ters be­vre­di­gen­de be­roep. Dalk is dit net die loop­baan wat jy graag sal wil volg na­dat jy jou gr. 12 in die sak­kie het?

Of mis­kien is dit die ge­leent­heid en be­roep wat nu­we deu­re vir jou gaan oop­maak en nu­we ho­ri­son­ne vir jou gaan laat wink? Hoe dit ook al sy, hier is ag­ter­grond­in­lig­ting waar­son­der jy nie die pad kan aan­pak nie.

Die Ei­en­doms a­gent­skap sa­ke raad (EAAB) is in 1976 ge­ves­tig in ter­me van die Ei­en­doms a­gent­skap sa­ke wet 112 van 1976, met ’n man­daat om die be­dry­wig­he­de van ei­en­doms­a­gen­te in die ei­en­doms­mark te re­gu­leer en te be­heer en die pu­bliek se be­lan­ge te be­skerm.

■ Se­dert 2012 val die EAAB on­der die vaan­del van die de­par­te­ment van mens­li­ke ne­der­set­tings.

■ Daar is tans nu­we wet­ge­wing op die ta­fel en die Ei­en­doms prak­ti­syns voor­stel­wet van 2016 word nou skerp on­der die soek­lig ge­plaas deur al die rol­spe­lers in die be­dryf. Die wet­ge­wing is reeds ge­pu­bli­seer en kom­men­taar en kri­tiek word nou af­ge­wag.

Meer be­son­der­he­de oor hier­die voor­ge­stel­de wet­ge­wing is be­skik­baar by www.eaab.org.za.

■ Die EAAB re­gu­leer die ei­en­doms­be­dryf deur te ver­se­ker dat al­le men­se wat ’n diens le­wer of by ’n ei­en­dom­stran sak­sie van e­ni­ge aard be­trok­ke is, wet­tig by die raad ge­re­gis­treer is.

’n Ge­trou­heid ser­ti­fi­kaat, wat el­ke jaar her­nu moet word, word uit­ge­reik as be­wys dat die ei­en­dom s­prak­ti­syn wet­tig ge­reg­tig is om sy of haar ak­ti­wi­tei­te te be­dryf.

Die pad wat ge­volg moet word wan­neer jy die ei­en­doms­mark wil be­tree, kan in drie ver­skil­len­de af­de­lings ge­klas­si­fi­seer word.

Die af­de­lings is:

■Be­gin die loop­baan as’ n in­ter­ne of kan­di­daat ei­en­doms­a­gent.

Is jy pas uit die s­kool met ’n ma­triek­ser­ti­fi­kaat? Of is jy ’n kan­di­daat vir stu­die aan ’n ver­de­re on­der­wys en op­lei­ding- of ’n teg­nie­se en be­roeps­ge­rig­te op­lei­dings­kol­le­ge?

Wil jy reeds vroeg in jou le­we ’n by­drae tot ons land se e­ko­no­mie maak? Dan is die i­de­a­le be­gin­punt om by ’n ei­en­doms­a­gent skap aan te sluit en jou loop­baan met ras­se skre­de te be­gin.

Soos met e­ni­ge be­roep stap jy nie in as ’n ge­kwa­li­fi­seer­de per­soon nie.

Juis daar­om het die EAAB ten doel om jong men­se in diens van ’n ei­en­doms­a­gent skap te plaas so­dat hul­le on­der die vaan­del en be­heer van ’n men­tor hul loop­baan kan be­gin.

’n O­plei­dings­pro­gram van 12 maan­de moet ge­volg word om uit­ein­de­lik as ’n pro­fes­si­o­ne­le prak­ti­syn te kwa­li­fi­seer. Daar­na kan jy die kwa­li­fi­ka­sie NQF4 ag­ter jou naam skryf.

■ Volg die loop­baan as ’n nuut ge­re­gis­treer­de ei­en­doms­prak­ti­syn.

Is jy nie meer vars uit die s­kool, kol­le­ge of u­ni­ver­si­teit nie?

Is jy dalk reeds ja­re lank in die ar­beids­mark?

Dis nie ’n pro­bleem nie – jy kan steeds me tjou nu we­ber oe­pas ei­en­doms prak­ti­syn be­gin.

Jy moet eg­ter by’ n ei­en­doms a­gent­skap aan­sluit en’ n o­plei­dings­pro­gram volg wat deur die EAAB ver­eis word.

Dit be­hels’ n in­ten­sie­we op­lei­dings­tyd­perk van min­stens 12 maan­de.

Jy sal on­der meer op­lei­ding kry in die hou van ’n log­boek en die vol­tooi­ing van ’n por­te­feul­je van be­wy­se, waar­na ’n ek­sa­men af­ge­lê moet word.

■ Be­oe­fen die be­roep ná 60

Het jy jou hui­di­ge loop­baan vol­tooi, maar jy wil steeds tot die e­ko­no­mie by­dra?

Wees ver­se­ker – daar is le­we na 60! Die no­di­ge EAAB-re­gu­la­sies is in plek, maar hou in ge­dag­te dat die ei­en­doms­mark nie ’n plek vir sis­sies is nie.

Die ge­seg­de van met har­de werk sal jy die vrug­te pluk, is steeds van toe­pas­sing.

Ek het heel­wat om met jul­le te deel in die vol­gen­de af­le­we­rings. Hou dus ge­rus hier­die ruim­te dop!

■ Wil jy meer weet? Kon­tak my ge­rus by 082 377 0571 of be­soek www.i­sa­bel­ja­cob­s­pro­per­ties.co.za.

’n O­plei­dings­pro­gram van 12 maan­de moet ge­volg word om uit­ein­de­lik as ’n pro­fes­si­o­ne­le prak­ti­syn te kwa­li­fi­seer.

I­sa­bel Ja­cobs, ei­e­naar en prin­si­paal van I­sa­bel Ja­cobs Ei­en­dom­me

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.