Nóg win­kel­sen­trums o­pen gou

Bied u­nie­ke aan­bie­dings, trek­pleis­ters

Beeld - - Veilings - El­ma Klop­pers ’n Voor­stel­ling van die fiets­roe­te by die Cor­nu­bia Mall in K­waZu­lu­Na­tal.

Suid-A­fri­ka, wat reeds 24,4 mil­joen m² se for­me­le win­kel­sen­trum­ruim­te het, kry bin­ne­kort nóg twee groot win­kel­sen­trums by.

Op 24 Au­gus­tus o­pen die nu­we T­ha­vha­ni Mall in T­ho­hoy­an­dou, Lim­po­po, met 50 000 m² se win­kel­ruim­te en op 28 Sep­tem­ber o­pen die Cor­nu­bia Mall van

65 000 m² net bui­te Dur­ban in K­waZu­lu-Na­tal (KZN). Elk van die sen­trums het sy eie u­nie­ke aan­bie­dings en trek­pleis­ters.

Die T­ha­vha­ni Mall met by­na 140 winkels, die groot­ste sen­trum in T­ho­hoy­an­dou, gaan be­dui­den­de e­ko­no­mie­se ge­leent­he­de vir plaas­li­ke in­wo­ners en sa­ke­men­se ont­sluit. Dié sen­trum is ’n plaas­li­ke i­ni­si­a­tief, wat al se­we jaar ge­le­de die vi­sie van die plaas­li­ke sa­ke­man K­ho­si Ra­mo­vha van T­ha­vha­ni Pro­per­ty In­ves­t­ments was. Om die droom te ver­we­sen­lik het hy ’n ven­noot­skap aan­ge­gaan met die win­kel­sen­trum­ont­wik­ke­laar en be­leg­ger Fla­na­gan & Ge­r­ard Pro­per­ty De­ve­lop­ment and In­ves­t­ment, wat die ge­no­teer­de Vu­ki­le Pro­per­ty Fund as me­de­be­leg­ger ge­kry het.

“Die T­ha­vha­ni Mall is ge­ïn­spi­reer deur die po­si­tie­we uit­wer­king wat ’n groot sen­trum in ’n ge­meen­skap te­weeg kan bring,” sê Ra­mo­vha.

Hy sê daar is ge­volg­lik plaas­li­ke deel­na­me aan­ge­moe­dig.

Dit is dui­de­lik te sien in die sen­trum se huur­ders­meng­sel, sy keu­se van diens­ver­skaf­fers en sy in­diens­ne­mings­i­ni­si­a­tief.

On­der die plaas­li­ke han­dels­na­me met ste­wi­ge wor­tels in die ge­bied tel VBS Mu­tu­al Bank, Zoe Ex­clu­si­ve, PIB Hol­dings, V­hu­tam­bo Edu-Toys, Next-Fashi­on, S­pec­ta­cle Hut en S­wa­we Re­stau­rant. Plaas­li­ke fran­chi­se­hou­ers sluit in Mul­tiC­hoi­ce, Pos­tNet, Link P­har­ma­cy, S­par P­har­ma­cy en Sausa­ge Sa­loon.

Die sen­tru­mei­e­naars het d­rie plaas­li­ke maat­skap­pye as diens­ver­skaf­fers vir die T­ha­vha­ni Mall se be­dryfs­a­re­as aan­ge­stel. G­wa­la Se­cu­ri­ty gaan die vei­lig­heids­diens­te be­har­tig, Mu­su­ku­me In­ves­t­ment Hol­dings die skoon­maak­diens­te en Gauflo­ra die tuinuit­leg­diens­te.

Die sen­trum koes­ter ook ’n po­si­tie­we ver­bin­te­nis met die T­hu­la­me­la Bu­si­ness Fo­rum (TBF). “As deel van ons uit­rei­king na plaas­li­ke be­lang­heb­ben­des gee ons ver­skeie ge­leent­he­de by die sen­trum deur aan die TBF, wat dan die ge­leent­he­de on­der sy be­lang­heb­ben­des ver­sprei,” sê Paul Ge­r­ard van Fla­na­gan & Ge­r­ard Pro­per­ty De­ve­lop­ment and In­ves­t­ment.

Die T­ha­vha­ni Mall het reeds werk ge­skep in die bou­pro­ses en die sen­trum se be­na­de­ring tot per­ma­nen­te werk­ge­leent­he­de het tot 97 000 werk­aan­soe­ke ge­lei. Al die be­son­der­he­de van die aan­soe­kers is op ’n da­ta­ba­sis en die 137 klein­han­de­laars wat in die sen­trum gaan ruim­te op­neem, het daar­toe toe­gang.

Dit is slegs die be­gin van die ge­leent­he­de wat die sen­trum na die ge­meen­skap bring om­dat die sen­trum die kern van ’n veel gro­ter ont­wik­ke­ling is.

Die T­ha­vha­ni Mall is die fo­kus­punt van die gro­ter me­ga-ont­wik­ke­ling vir ge­meng­de ge­bruik, T­ha­vha­ni Ci­ty, wat op ’n per­seel van 27 ha ont­wik­kel word. Dis ’n ge­deel­de pro­jek tus­sen T­ha­vha­ni Pro­per­ty In­ves­t­ments en die T­hu­la­me­la-mu­ni­si­pa­li­teit. Dit be­hels die ont­wik­ke­ling van die T­ha­vha­ni-kan­toor­park, ’n “mo­tor-ci­ty” en pri­va­te ge­sond­heids­org­ge­rie­we, wat by be­staan­de ge­rie­we soos ’n bi­bli­o­teek, ’n ge­meen­skap­sen­trum, ’n in­lig­ting­sen­trum en die T­ho­hoy­an­dou-sta­di­on met 40 000 sit­plek­ke gaan aan­sluit.

Op 28 Sep­tem­ber maak die nu­we Cor­nu­bia Mall in K­waZu­luNa­tal (KZN) oop. Wat dié sen­trum van an­der in die ge­bied on­der­skei, is sy mak­li­ke toe­gang van die N2-hoof­weg, die M41 en Cor­nu­bia Bou­le­vard, as­ook sy be­stem­mings­aan­bie­ding, wat tal­le eer­ste er­va­rings in die pro­vin­sie in­sluit. Dié sen­trum bied ’n goeie ver­skei­den­heid van kos-, mo­de-, leef­styl- en spor­tat­trak­sies, wat ’n ge­ïn­te­greer­de bui­te­lug-in­ko­pie-er­va­ring bied.

De­le van die sen­trum gaan met me­kaar ver­bind word deur brûe, wan­del­weë en sy­paad­jies, wat in­ko­pie­gan­gers sal laat voel as­of hul­le ter­self­der­tyd bin­ne en bui­te is, i­de­aal vir die guns­ti­ge weer in K­waZu­lu-Na­tal.

Die be­stem­mings­aan­bie­ding be­hels on­der meer ’n Boun­cet­ram­po­lien­park, ’n Cy­cle Lab-me­ga­win­kel van 2 000 m², as­ook ’n berg­fiets­roe­te van 70 km, wat by die sen­trum be­gin en dan deur die gro­ter Cor­nu­bia-groen­gor­del kron­kel. Daar is ook ’n Fi­ves Fut­bol-aan­bie­ding met d­rie bui­te­lug-sok­ker­vel­de en ’n Nu Me­tro­kom­pleks met se­we skerms.

Fiks­heids­fa­na­ti­ci kry ook toe­gang tot ’n nu­we Vi­r­gin Acti­vegim­na­si­um by die hoof­in­gang. Die klein­han­de­laars sluit in Ed­gars, Ac­ker­mans, Tru­wort­hs, Mr P­ri­ce Sport en Wool­wort­hs.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die nu­we Cor­nu­bia Mall net bui­te Dur­ban wat op 28 Sep­tem­ber sy deu­re oop­maak.

’n Lug­fo­to van die nu­we T­ha­vha­ni Mall in T­ho­hoy­an­dou, Lim­po­po, wat op 24 Au­gus­tus o­pen. Die sen­trum hou krag­ti­ge e­ko­no­mie­se ge­leent­he­de vir die om­lig­gen­de ge­meen­skap in.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.