As jy nie tes­ta­ment kan te­ken

Beeld - - Huisgids -

Wat is die regs­po­si­sie van ’n per­soon wat ’n tes­ta­ment wil op­stel, maar nie in staat is om sy of haar hand­te­ke­ning te maak nie?

E­ni­ge per­soon wat min­stens 16 jaar oud of ou­er is, mag ’n tes­ta­ment op­stel mits so ’n per­soon ver­stan­de­lik in staat is om die aard en uit­wer­king van sy of haar han­de­lin­ge te be­gryp.

Daar is eg­ter se­ke­re regs­ver­eis­tes waar­aan ’n gel­di­ge tes­ta­ment moet vol­doen:

■ Se­dert 1 Ja­nu­a­rie 1954 ver­eis die Wet op Te­sta­men­te, Nr. 7 van 1953 (soos ge­wy­sig) dat al­le te­sta­men­te op skrif moet wees, het­sy hand­ge­skre­we of ge­tik.

■ Die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se moet 16 jaar of ou­er wees.

■ Die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se moet die tes­ta­ment aan die ein­de daar­van on­der­te­ken.

■ Die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se moet die tes­ta­ment in die teen­woor­dig­heid van twee of meer be­voeg­de ge­tui­es on­der­te­ken.

■ Die ge­tui­es moet die tes­ta­ment in die teen­woor­dig­heid van me­kaar en in die teen­woor­dig­heid van die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se on­der­te­ken.

■ In­dien die tes­ta­ment uit meer as een blad­sy be­staan, moet die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se en ge­tui­es el­ke blad­sy on­der­te­ken.

’n Tes­ta­teur of tes­ta­tri­se is by mag­te om ie­mand te ver­soek om na­mens hom of haar die tes­ta­ment te on­der­te­ken. Hul­le is ook daar­op ge­reg­tig om ’n tes­ta­ment by wy­se van ’n merk te on­der­te­ken. Die ge­tui­es mag eg­ter nie die tes­ta­ment met ’n merk on­der­te­ken nie.

Wan­neer ’n tes­ta­ment na­mens ’n tes­ta­teur of tes­ta­tri­se on­der­te­ken word of die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se on­der­te­ken die tes­ta­ment met ’n merk, is die vol­gen­de ver­eis­tes van toe­pas­sing:

■ Se­dert 1 Ja­nu­a­rie 1954 moet al­le te­sta­men­te op skrif wees. In eie hand­skrif of ge­tik.

■ Die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se moet die tes­ta­ment aan die ein­de daar­van on­der­te­ken deur ‘n merk te maak.

■ As die tes­ta­ment na­mens die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se on­der­te­ken word, moet dit on­der­te­ken word in die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se se teen­woor­dig­heid en op sy of haar aan­wy­sing.

■ Met die maak van ’n merk moet die ge­tui­es die tes­ta­ment at­tes­teer en on­der­te­ken in die teen­woor­dig­heid van me­kaar en in die teen­woor­dig­heid van die tes­ta­teur en tes­ta­tri­se as­ook in die teen­woor­dig­heid van die kom­mis­sa­ris van ede.

■ In­dien die tes­ta­ment uit meer as een blad­sy be­staan, moet die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se en die ver­teen­woor­di­ger (in­dien van toe­pas­sing) as­ook die kom­mis­sa­ris van ede el­ke blad­sy merk (in­dien van toe­pas­sing) of on­der­te­ken.

Dit is dus moont­lik om ie­mand te kry om na­mens jou die tes­ta­ment te on­der­te­ken of om by wy­se van ’n merk jou tes­ta­ment te on­der­te­ken in­dien jy nie daar­toe in staat is nie.

■ Die kom­mis­sa­ris van ede moet ser­ti­fi­seer dat hy hom ver­ge­wis het van die i­den­ti­teit van die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se en dat hy/sy oor­tuig is dat die tes­ta­ment wat on­der­te­ken is die tes­ta­ment van die tes­ta­teur of tes­ta­tri­se is.

■ Die kom­mis­sa­ris van ede moet die ser­ti­fi­kaat on­der­te­ken.

■ In­dien die tes­ta­ment uit meer as een blad­sy be­staan, moet die kom­mis­sa­ris ook al die an­der blad­sye on­der­te­ken in sy haar hoe­da­nig­heid as ser­ti­fi­se­ren­de be­amp­te.

Wan­neer die kom­mis­sa­ris van ede die ser­ti­fi­kaat aan­bring, kan e­ni­ge woor­de ge­bruik word so­lank dit net dui­de­lik blyk dat daar vol­doen is aan die ver­eis­tes soos be­paal in die Wet op Te­sta­men­te.

Hou as­se­blief al­tyd in ge­dag­te dat ’n tes­ta­ment so een­vou­dig as moont­lik ge­hou moet word. Dit is be­lang­rik dat ’n tes­ta­ment jou wen­se dui­de­lik en on­dub­bel­sin­nig uit­een­sit.

Jy moet ook se­ker maak dat jou tes­ta­ment vol­doen aan al die voor­skrif­te soos be­paal in die Wet op Te­sta­men­te.

Dit is dus moont­lik om ie­mand te kry om na­mens jou die tes­ta­ment te on­der­te­ken of om by wy­se van ’n merk jou tes­ta­ment te on­der­te­ken.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.