Teg­no­lo­gie be­te­ken baie nu­we kan­se

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Ont­wrig­ters in die ei­en­doms­mark is nu­we ont­wik­ke­lings, ten­den­se of teg­no­lo­gieë wat die ma­nier ver­an­der waar­op sa­ke in die be­staan­de mark ge­doen en ver­staan word, sê Le­on B­rey­ten­bach, na­si­o­na­le be­stuur­der van die Raw­son Eien­doms­groep se kom­mer­si­ë­le af­de­ling.

“Die kom­mer­si­ë­le ei­en­doms­mark het in die ver­le­de ’n aan­tal groot ver­an­de­rin­ge on­der­gaan en daar kan, van­weë voort­du­ren­de teg­no­lo­gie­se voor­uit­gang, nog groot ver­skui­wings ver­wag word,” sê hy.

B­rey­ten­bach be­spreek ’n paar van die ont­wrig­tings om lig te werp op die ma­nier waar­op dit werk en hoe ei­e­naars en be­leg­gers daar­op kan ka­pi­ta­li­seer.

Ver­an­de­ring in lo­gis­tiek

Met aan­lyn in­ko­pies wat toe­ne­mend ge­wild word, ver­wag kli­ën­te dat die han­te­ring van hul be­stel­lings vin­ni­ger sal ge­beur.

Som­mi­ge klein­han­del­ei­en­dom­me kan dit oor­weeg om dub­be­le funk­sies aan te neem wat kli­ën­te per­soon­lik ont­vang en ter­self­der­tyd aan­lyn be­stel­lings en af­le­we­rings han­teer.

In som­mi­ge ge­val­le kan dit ’n klei­ner sig­ba­re klein­han­del­teen­woor­dig­heid ver­eis, maar ’n gro­ter be­hoef­te aan meer ge­lo­ka­li­seer­de pak­hui­se om die af­le­we­rings­pro­ses te be­spoe­dig.

“Ei­e­naars van ge­skik­te ny­wer­heids­ruim­tes kan po­ten­si­eel voor­deel trek deur hul ei­en­dom­me te her­ont­werp om hier­die nu­we mark te be­vor­der,” doen B­rey­ten­bach aan die hand.

Saam­werk of ge­deel­de werk­ruim­te

“Teg­no­lo­gie het huur­ders en ei­end­oms­ei­e­naars by­me­kaar­ge­bring deur mid­del van on­der meer slim­fo­ne en so­si­a­le me­dia en ’n hoogs ge­rief­li­ke ma­nier ge­skep om ei­en­dom­s­in­lig­ting te be­kom,” sê B­rey­ten­bach.

Teen hier­die ag­ter­grond het ’n nu­we nis-ba­te­klas ont­staan, ge­grond op ’n oop­kon­sep- me­de­wer­ken­de werk­om­ge­wing. Saam­werk­ruim­tes of so­ge­naam­de op­skiet­kan­toor­ruim­tes wat vir ’n dag of lan­ger ge­huur kan word, word ook al hoe meer ge­wild na­ma­te teg­no­lo­gie on­der­ne­mings in staat stel om meest­al van die per­seel af be­stuur te word en/of vir werk­ne­mers om kor­ter tye in ’n for­me­le kan­toor­om­ge­wing deur te bring.

Klein of mi­kro­maat­skap­pye, as­ook nu­we on­der­ne­mings be­no­dig groe­peer­ba­re ruim­tes en buig­sa­me huur­kon­trak­te om die fluk­tu­a­sie in hul groei te be­stuur. Dié ge­deel­de ruim­tes bied al die nood­saak­lik­he­de van ’n ge­reel­de kan­toor: ont­vangs­diens­te, foon­kon­nek­ti­wi­teit, Wi-Fi, oop­plank­an­to­re, sui­tes, ver­ga­der- of raads­ka­mers, kom­bui­se met gra­tis tee en kof­fie, toe­gang tot ko­pi­ë­ring, druk­werk, ’n skoon­maak­diens, vei­lig­heid en par­keer­plek.

“Ver­hoog­de toe­gang tot kom­mu­ni­ka­sie­teg­no­lo­gie en bre­ë­band stel maat­skap­pye in staat om voor­deel te trek uit ’n ver­sprei­de werk­mag wat klei­ner of min­der per­ma­nen­te kan­toor­ruim­te verg,” sê B­rey­ten­bach.

Mas­sa­fi­nan­sie­ring

Mas­sa­fi­nan­sie­ring is ’n kon­sep wat men­se met ’n klein be­drag om te be­lê in staat stel om hul hulp­bron­ne met soort­ge­ly­ke in­di- vi­due saam te gooi om ’n kom­mer­si­ë­le ei­en­dom aan te skaf,” sê B­rey­ten­bach.

In die ver­le­de kon slegs be­leg­gers met be­skik­ba­re fi­nan­sie­ring of ge­noeg­sa­me waar­bor­ge vir ’n bank­le­ning dit be­kos­tig om ’n groot kom­mer­si­ë­le ei­en­dom te koop, maar mas­sa­fi­nan­sie­ring stel klei­ner be­leg­gers in staat om ook ’n voet in die deur te kry. Hier­die fak­tor op sig­self kan die di­na­mi­ka van kom­mer­si­ë­le ei­en­dom­me in die toe­koms ver­an­der.

Daar is reeds ver­skeie plat­forms en in­ter­net­web­wer­we wat spe­si­fiek daar­op ge­mik is om ge­skik­te par­tye aan mas­sa­fi­nan­sie­rings­ge­leent­he­de be­kend te stel.

Ver­an­de­ring aan tra­di­si­o­ne­le mo­del

Teg­no­lo­gie­se voor­uit­gang het voor­sie­ning ge­maak vir u­ni­ver­se­le toe­gang en deur­sig­tig­heid van al­le soor­te da­ta, ook op die ge­bied van kom­mer­si­ë­le ei­en­dom.

B­rey­ten­bach sê ver­brui­kers be­sef dat die ge­bruik van di­gi­ta­le teg­no­lo­gie om in­lig­ting te be­kom hul­le in staat stel om meer in­ge­lig­te be­slui­te te neem.

A­gen­te en ma­ke­laars be­no­dig e­we­n­eens die jong­ste di­gi­ta­le op­los­sings om hul kli­ën­te be­ter by te staan en hul rol in die mark te ver­vul, hoe­wel op ’n ef­fens an­der ma­nier.

Dit mag selfs vir so­wel a­gen­te as ma­ke­laars ver­stan­dig wees om hul spe­si­a­li­teits­ge­bie­de te di­ver­si­fi­seer.

Hul­le kan ook hul diens­te uit­brei deur in da­ta en teg­no­lo­gie te be­lê ten ein­de kon­sul­ta­sie en sa­me­wer­king met nu­we on­der­ne­mings in te sluit, sê B­rey­ten­bach. “Die hui­di­ge vloei­baar­heid in die de­mo­gra­fi­ka van die kom­mer­si­ë­le ei­en­doms­mark bied ’n uit­da­ging aan be­leg­gers en ma­ke­laars om uit te vind wat die vol­gen­de bes­te be­leg­ging gaan wees,” sê hy.

Hy sê die eks­po­nen­si­ë­le groei in ste­de­li­ke ont­wik­ke­ling van­weë toe­ne­men­de ge­tal­le men­se wat na die ste­de ver­huis, saam met die lan­ger le­wens­ver­wag­ting van die so­ge­naam­de Ba­by Boom­er-ge­ne­ra­sie, as­ook die uit­een­lo­pen­de leef­styl­keu­ses van mil­len­ni­a­le dra groot­liks by tot die ver­skui­wing in die de­mo­gra­fi­ka van so­wel die re­si­den­si­ë­le as die kom­mer­si­ë­le ei­en­doms­mark.

Hoe­wel teg­no­lo­gie as ’n groot ont­wrig­ter be­skou kan word, sê B­rey­ten­bach, blyk dit ’n ba­te vir ei­en­doms­kun­di­ges te wees.

“Dit verskaf nu­we, meer doel­tref­fen­de stel­sels en reg­streek­se da­ta, wat in­di­vi­due help om hul vin­ger op die pols van ver­an­de­ren­de ten­den­se en de­mo­gra­fi­ka in die mark te hou,” is sy slot­som.

Hoe­wel teg­no­lo­gie as ’n groot ont­wrig­ter be­skou kan word, blyk dit ’n ba­te vir ei­en­doms­kun­di­ges te wees.

Fo­to: iSTOCK

Mas­sa­fi­nan­sie­ring is ’n op­win­den­de nu­we op­sie vir klei­ner be­leg­gers.

Ver­skui­wen­de de­mo­gra­fi­ka

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.