Me­die­se fond­se ‘moet kalm bly’ oor kon­so­li­da­sie

Beeld - - Nuus - Nel­lie Brand­Jonker

Die me­die­se­fonds­be­dryf is ge­maan om kalm te bly ter­wyl die pro­ses van kon­so­li­da­sie be­gin met die oog op die in­stel­ling van na­si­o­na­le ge­sond­heids­org­ver­se­ke­ring (NGV).

Dr. Sip­ho Kabane, waar­ne­men­de re­gis­tra­teur van me­die­se fond­se, sê ’n ge­rug doen die ron­de in die be­dryf dat die Raad op Me­die­se S­ke­mas (RMS) dié fond­se wat min­der as 6 000 hoof­le­de het, wil sluit.

Krag­tens die Wet op Me­die­se Fond­se moet ’n fonds meer hoof­le­de as dit hê.

Kabane sê vol­gens Bu­si­ness Day die plan is om me­die­se fond­se wat klei­ner as dit is te kon­so­li­deer.

Die RMS het in ’n om­send­brief ver­dui­de­lik hoe die pro­ses gaan ver­loop.

“Die ge­rug moet ver­staan word as deel van die ge­sprek oor die on­der­soek na die kon­so­li­da­sie van die ge­frag­men­teer­de ge­sond­heids­org­ver­se­ke­ring­spoe­le in die o­pen­ba­re en pri­va­te sek­tor ter­wyl die land na die NGV be­weeg.”

Die de­par­te­ment van ge­sond­heid het in Ju­lie die ad­vies­ko­mi­tees wat die in­stel­ling van die NGV moet han­teer en hul op­drag­te in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer.

Een van die ko­mi­tees moet ad­vies gee oor hoe die fi­nan­sie­ring van ge­sond­heid­sorg ge­kon­so­li­deer gaan word.

Kabane sê die wit­skrif oor die NGV, NGV-be­leid en die ad­vies­ko­mi­tees wat die in­stel­ling van die re­ge­ring se ge­sond­heidsorg­plan sal han­teer, ver­wys na die kon­so­li­da­sie van op­sies en me­die­se fond­se wat on­der­soek gaan word.

“Die RMS lei ook uit hier­die do­ku­men­te af dat dié be­lang­ri­ke funk­sie uit­ge­voer sal word deur die ad­vies­ko­mi­tee wat oor die kon­so­li­da­sie van fi­nan­si­ë­le re­ë­lings moet be­sluit. Die be­son­der­he­de van hoe dit gaan plaas­vind, word deur die ko­mi­tee self be­paal . . .”

Kabane het daar­op ge­wys dat die ko­mi­tee se le­de uit die RMS, die Ver­e­ni­ging van Ak­tu­a­ris­se, die ver­skil­len­de ra­de vir die ge­sond­heids­be­roe­pe, me­die­se fond­se, ad­mi­nis­tra­teurs en hos­pi­taal­groe­pe sal kom.

“Dit is ’n pro­ses van kon­sul­ta­sie wat gaan plaas­vind.”Die be­lan­ge­groe­pe wat ge­kon­sul­teer gaan word, word ook in die S­taats­koe­rant uit­een­ge­sit, sê hy.

Die sie­ning dat net 31 me­die­se fond­se ge­raak gaan word, gee nie die vol­le prent­jie nie.

“Die kon­so­li­da­sie­pro­ses gaan ook die ver­se­ke­ring­spoe­le be­trek van staats­amp­te­na­re wat vir die na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le re­ge­rings, mu­ni­si­pa­li­tei­te en staats­on­der­ne­mings werk,” sê Kabane.

Daar is 83 me­die­se fond­se in die land wat saam on­ge­veer 300 op­sies bied.

In die wit­skrif is ge­sê die ge­tal op­sies sal tot een per fonds moet krimp. Vol­gens die op­drag sal die ad­vies­ko­mi­tees die ver­skil­len­de by­dra­es tot ge­sond­heid­sorg in vyf tus­sen­tyd­se fi­nan­sie­rings­re­ë­lings kon­so­li­deer.

“Dit sal ver­se­ker dat daar deur mid­del van in­kom­ste­kruis­sub­si­di­ë­ring na ’n en­ke­le fi­nan­sie­ring­spoel oor­ge­ska­kel kan word son­der dat daar ge­wag moet word op by­ko­men­de fi­nan­sie­ring deur be­las­ting.”

Vol­gens Kabane be­hels die kon­so­li­da­sie van me­die­se fond­se se be­dry­wig­he­de ook dat die voor­deel­op­sies ver­min­der moet word. Dit sal ook deur kon­sul­ta­sie ge­doen word.

Die ad­vies­ko­mi­tee moet be­paal hoe dié kon­so­li­da­sie gaan plaas­vind, nie die RMS nie.

“Die RMS wil dit dui­de­lik stel dat geen be­guns­tig­des van me­die­se fond­se son­der dek­king ge­laat sal word as ge­volg van die NGV se kon­so­li­da­sie­pro­ses nie.”

‘‘ Dit is ’n pro­ses van kon­sul­ta­sie wat gaan plaas­vind.

— DR. SIP­HO KABANE

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.