Ont­wik­ke­laar bly nie deel

Beeld - - HUISGIDS -

Die ont­wik­ke­laar en die regs­per­soon kom van­dees­week aan die beurt. Daar was on­langs ’n na­vraag oor ’n ont­wik­ke­laar se be­trok­ken­heid by ’n deel­ti­tel­ske­ma met ver­wy­sing na die “nu­we” deel­ti­tel­wet­ge­wing.

’n Ont­wik­ke­laar word dik­wels deur die pu­bliek ge­sien as die per­soon wat die deel­ti­tel­ske­ma op­ge­rig het en wat die een­he­de dan ver­koop vir sy eie voor­deel.

Die deel­ti­tel­wet­ge­wing gee eg­ter ’n meer teg­nie­se om­skry­wing van ’n ont­wik­ke­laar, wat ook se­ke­re ver­plig­tin­ge be­hels.

In ter­me van die Deel­ti­tel­ske­mas­be­stuurs­wet No 8 van 2011 wat op 7 Ok­to­ber 2016 in wer­king ge­tree het, word ’n ont­wik­ke­laar ge­de­fi­ni­eer as ’n per­soon wat die ge­re­gis­treer­de ei­e­naar is van grond wat bin­ne die regs­ge­bied van ’n plaas­li­ke o­wer­heid ge­leë is waar­op ’n ge­bou of ge­boue staan of op­ge­rig gaan word.

Hier­die ge­bou of ge­boue word in­ge­vol­ge ’n ske­ma deur die ont­wik­ke­laar, of sy op­vol­gers in ti­tel, ver­deel in twee of meer de­le.

Hier­die om­skry­wing sluit in e­ni­ge ge­boue wat her­bou moet word en e­ni­ge ge­bou wat as ver­nie­tig be­skou is.

’n Ske­ma word om­skryf as ’n ont­wik­ke­ling­ske­ma.

’n Ont­wik­ke­ling­ske­ma word om­skryf as ’n ske­ma waar ’n ge­bou of ge­boue op­ge­rig gaan word op grond wat ge­leë is bin­ne die regs­ge­bied van ’n plaas­li­ke mu­ni­si­pa­li­teit en wat ver­deel gaan word in twee of meer de­le (een­he­de) met die doel om te ver­koop, te ver­huur of an­der­sins mee te han­del.

Oo­reen­koms­tig ar­ti­kel 2 van die wet kom ’n regs­per­soon tot stand op die da­tum waar­op e­ni­ge par­ty an­ders as die ont­wik­ke­laar ’n ei­e­naar word van ’n deel (een­heid) in ’n ske­ma.

Dit word dan ge­ag dat daar ’n regs­per­soon vir die ske­ma tot stand ge­kom het waar­van die ont­wik­ke­laar en so­da­ni­ge par­ty le­de is.

E­ni­ge ver­de­re per­soon of per­so­ne wat daar­na ’n ei­e­naar van ’n deel in die ske­ma word, word dan ook ’n lid van die regs­per­soon.

Wan­neer ’n ont­wik­ke­laar nie meer ’n aan­deel in die ge­meen­skap­li­ke ei­en­dom van die ske­ma be­sit nie, is so­da­ni­ge ont­wik­ke­laar nie meer ’n lid van die regs­per­soon nie.

E­ni­ge an­der lid van die regs­per­soon se lid­maat­skap word be­ëin­dig wan­neer die lid nie meer ’n ei­e­naar is van ’n deel in die ske­ma nie.

Vol­gens die wet is ’n ont­wik­ke­laar ver­plig om ’n ver­ga­de­ring van die le­de van die regs­per­soon by­me­kaar te roep bin­ne 60 dae ná die tot­stand­ko­ming van die regs­per­soon.

Die a­gen­da vir hier­die ver­ga­de­ring word in die voor­ge­skre­we be­stuurs­re­ëls voor­ge­skryf.

Die wet be­paal dat die ont­wik­ke­laar ty­dens die eer­ste ver­ga­de­ring die vol­gen­de do­ku­men­ta­sie aan die le­de moet ver­skaf:

■ ’n Af­skrif van die deel­plan;

■ ’n Ser­ti­fi­kaat van die plaas­li­ke o­wer­heid wat be­ves­tig dat al­le erf­be­las­ting ver­skul­dig deur die ont­wik­ke­laar tot en met die tot­stand­ko­ming van die regs­per­soon be­taal is; en

■ Be­wys van in­kom­ste en uit­ga­wes ra­ken­de die be­stuur van die ske­ma van­af die da­tum van die eer­ste ok­ku­pa­sie van e­ni­ge een­heid tot en met die da­tum van die tot­stand­ko­ming van die regs­per­soon.

Die ont­wik­ke­laar is ook ver­plig om e­ni­ge oor­skot van die in­kom­ste en uit­ga­wes aan die regs­per­soon oor te be­taal.

In­dien ’n ont­wik­ke­laar sou ver­suim om aan hier­die ver­eis­tes te vol­doen, is hy skul­dig aan ’n mis­dryf en kan hy aan­spreek­lik ge­hou word vir ’n boe­te of tronk­straf vir ’n mak­si­mum tyd­perk van twee jaar of so­wel ’n boe­te as tronk­straf.

Dit is dus nood­saak­lik dat ont­wik­ke­laars van deel­ti­tel­ske­mas hul­self ver­ge­wis van hul reg­te en ver­plig­tin­ge wan­neer hul­le ’n deel­ti­tel­ske­ma ont­wik­kel.

’n Regs­per­soon kom tot stand op die da­tum waar­op e­ni­ge par­ty an­ders as die ont­wik­ke­laar ’n ei­e­naar van ’n deel in ’n ske­ma word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.