Is jy pro­fes­si­o­neel ge­noeg?

As jy wil uit­vind of jy werk­lik ’n ei­en­doms­prak­ti­syn is en nie bloot ’n ei­en­doms­a­gent nie, dink ’n bie­tjie te­rug en vra jou ’n paar vrae af, sê Al­ta S­wa­ne­poel, ei­en­doms­prak­ti­syn by I­sa­bel Ja­cobs Ei­en­dom­me.

Beeld - - HUISGIDS -

So jy meen jy het die no­di­ge ta­lent en vaar­dig­he­de. Die aan­leg­toet­se op skool sê jy is goed met men­se en jou wis­kun­de is nie te swak nie, wat jou laat be­sluit jy is ’n ge­bo­re ei­en­doms­a­gent. Maar is dit ge­noeg? Is jy pro­fes­si­o­neel en in­ge­lig ge­noeg om ’n ei­en­doms­prak­ti­syn te wees?

Die ant­woord is on­ge­twy­feld en on­ge­luk­kig nee. Hoe­wel jy ’n se­ke­re soort per­soon­lik­heid moet hê en vaar­dig­he­de en ei­en­skap­pe ’n groot rol speel, is meer no­dig om van ei­en­doms­a­gen­te pro­fes­si­o­ne­le ei­en­doms­prak­ti­syns te maak.

Die vol­gen­de is deur­slag­ge­wend be­lang­rik:

■ Kom­mu­ni­ka­sie­vaar­dig­he­de;

■ Die ver­moë om te luis­ter;

■ Skryf­vaar­dig­he­de;

■ K­ri­tie­se den­ke;

■ On­der­han­de­lings­ver­moë;

■ Oor­re­dings­ver­moë;

■ So­si­a­le waar­ne­ming, be­oor­de­ling en be­sluit­ne­ming;

■ Diens­ge­rigt­heid;

■ Mo­ni­te­ring en ko­ör­di­na­sie;

■ Pro­bleem­op­los­sing;

■ Tyd­be­stuur; en

■ Wis­kun­di­ge vaar­dig­he­de. Maar steeds is dit nie ál nie. Be­hal­we die kwa­li­fi­ka­sies wat deur die Raad op Eien­doms­a­gent­skaps­aan­ge­leent­he­de (EAAB) ver­eis word, word ook van die pro­fes­si­o­ne­le ei­en­doms­prak­ti­syn ver­wag om op die hoog­te te bly van die nuut­ste ont­wik­ke­lin­ge in die be­dryf so­dat hul­le hul kli­ën­te van raad en hulp kan be­dien.

Ei­en­doms­prak­ti­syns kan wel staat­maak op regs­ge­leer­des en sa­ke­ven­no­te, maar ken­nis is no­dig om in die on­der­han­de­lings­fa­se pro­ses­se met self­ver­troue te i­ni­si­eer, tran­sak­sies te be­klink en in­lig­ting te ver­skaf. Hier­voor moet jy be­skik oor ken­nis oor:

■ Ver­koop- en huur­tran­sak­sies;

■ Die in­ter­pre­ta­sie van kon­trak­te, in­slui­tend as­pek­te soos skui­wer­ga­te en de­fek­te wat tot on­gel­di­ge kon­trak­te kan lei;

■ Kom­mis­sie­struk­tu­re vir ver­koop en ver­hu­ring;

■ Die ver­loop en stap­pe in die oor­drag­pro­ses van aan­bod af tot re­gis­tra­sie, soos die do­ku­men­ta­sie wat die ver­band- en oor­drag­pro­ku­reur no­dig het om die pro­ses vlot te laat ver­loop;

■ Die fi­nan­sie­rings­pro­ses, soos die kwa­li­fi­ka­sie­ver­eis­tes, te­rug­be­ta­lings­ter­my­ne, ren­te­koer­se en ver­skeie ban­ke se be­leids­rig­tings in dié ver­band;

■ Ver­skeie soor­te be­las­tings wat deur ko­pers en ver­ko­pers be­taal­baar is, in­slui­tend oor­drag­kos­te, he­re­reg­te, se­ël­reg­te, ka­pi­taal­wins­be­las­ting, mu­ni­si­pa­le be­las­tings en BTW;

■ Die on­der­te­ke­ning van kon­trak­te wan­neer par­tye bin­ne of bui­te ge­meen­skap van goe­de­re ge­troud is;

■ Die ver­skil in die ver­koop­pro­ses vir ’n bui­te­land­se teen­oor ’n Suid-A­fri­kaan­se bur­ger;

■ Wet­te, regs­pro­se­du­res, staats­re­gu­la­sies, a­gent­skap­re­ëls en po­li­tie­ke pro­ses­se;

■ Wet­ge­wing met be­trek­king tot deel­ti­tel/vol­ti­tel, ok­ku­pa­sie/uit­set­ting, de­po­si­to’s, trust­re­ke­nings en ar­bi­tra­sie;

■ Kom­mu­ni­ka­sie en me­di­a­pro­duk­sie vir ge­skre­we en vi­su­e­le be­mar­king as­ook be­nut­ting van so­si­a­le me­dia;

■ Per­soon­li­ke en mens­li­ke hulp­bron­ne vir pro­se­du­res vir on­der­han­de­ling, e­tie­se han­te­ring van tran­sak­sies met in­ag­ne­ming van in­di­vi­du­e­le ver­skil­le in ver­mo­ëns, be­lang­stel­ling en per­soon­lik­heid;

■ So­si­o­lo­gie en an­tro­po­lo­gie, vir die han­te­ring van kli­ën­te van ver­skil­len­de et­nie­se ag­ter­gron­de ver­al met be­trek­king tot groeps­di­na­mi­ka en et­nie­se en kul­tuur­ver­skil­le;

■ Bou­re­gu­la­sies en kon­struk­sie, so­ne­ring en digt­heid, die gel­dig­heid en be­skik­baar­heid van bou­plan­ne, ver­an­de­rings aan plan­ne, her­so­ne­rings en diens­te­ver­skaf­fing; en

■ Die waar­da­sie van ei­en­dom­me om jou in staat te stel om die prys­vas­stel­ling te doen.

Dit is dus raad­saam om ge­bruik te maak van die werk­ses­sies en dink­skrums wat ver­skeie pro­ku­reurs­fir­mas, die EAAB en ook die In­s­ti­tuut van Ei­en­doms­a­gen­te van Suid-A­fri­ka aan­bied.

■ Vir meer in­lig­ting, kontak Al­ta by 082 883 1492 of al­ta@i­j­prop.co.za.

Is jy pro­fes­si­o­neel en in­ge­lig ge­noeg?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.