Bruid van die jaar

WAT EN HOE

Beeld - - Bruide -

1. Jy moet in 2017 trou of ge­trou het om te kan deel­neem.

2. Jy moet in­skryf vir die maand waar­in jy ge­troud is.

3. Beeld be­hou hom die reg voor om jou hu­we­lik­ser­ti­fi­kaat aan te vra.

4. As jy bui­te Beeld se ver­sprei­dings­ge­bied val, is jy self daar­voor ver­ant­woor­de­lik om die koe­rant in die han­de te kry.

5. Fo­to’s word net in Beeld ge­pu­bli­seer.

6. Beeld kan nie ver­ant­woor­de­lik­heid neem vir Pos­kan­toor­sta­kings nie. Stem­me moet dus per­soon­lik of per koe­rier by ons kan­to­re af­ge­le­wer word.

1. Ant­woord die vol­gen­de vrae in ’n Mi­cro­soft Word­do­ku­ment: a) Waar het jul­le ont­moet en hoe lank ken jul­le me­kaar? b) Wat­ter be­roe­pe be­oe­fen jul­le? c) Wat is jul be­lang­stel­lings? d) Wat is jul de­fi­ni­sie van ’n ge­luk­ki­ge hu­we­lik? e) Ver­tel ons van jul troue. Was daar ’n te­ma en wat was jul in­spi­ra­sie? f) Be­skryf jou trou­dag­styl. Hoe het jy op jou rok en voor­koms be­sluit? g) Wat was die hoog­te­punt van jul troue?

2. Ver­strek die trou­da­tum, bruid en brui­de­gom se vol­le naam, noem­naam en ou­der­dom, woon­a­dres, e­pos­a­dres en kon­tak­nom­mers.

3. S­tuur ook ’n kop­en­skou­ers­fo­to en ’n vol­leng­te fo­to van die bruid (kleur of swart­en­wit, min­stens 1 MB en in .j­peg­for­maat) saam met die in­skry­wing.

4. E­pos in­skry­wings na brui­de@me­dia24.com voor 12:00 op die slui­tings­dag.

■ Kon­tak Ta­nya K­leyn­hans by 011 713 9276 of ta­nya.k­leyn­hans@me­dia24.com vir meer in­lig­ting.

Wie mag in­skryf? Brui­de skryf só in: Ont­hou:

1. Geen werk­ne­mer of fa­mi­lie­le­de van die bor­ge of Me­dia24 mag deel­ neem.

2. Nie al­le in­skry­wings word ge­pu­bli­seer nie. ’n Pa­neel doen ’n eer­ste keu­ring.

3. Die bruid wat die mees­te stem­me vir haar maand kry, word as ’n fi­na­lis aan­ge­wys.

4. Sou ’n fi­na­lis nie die kro­nings­ge­leent­heid kan by­woon nie, ver­beur sy die kans om mee te ding om die ti­tel Bruid van die Jaar. Sy sal steeds al haar pry­se as ’n fi­na­lis ont­vang.

5. Beeld se re­dak­teur be­hou hom die reg voor om fi­na­lis­te te dis­kwa­li­fi­seer wat in e­ni­ge sta­di­um só op­tree dat dit Beeld, die kom­pe­ti­sie of die be­trok­ke fi­na­lis(­te) se goeie naam in die ge­drang bring. Dit sluit ge­drag in (maar is nie daar­toe be­perk nie) wat lei tot die fi­na­lis se in­heg­te­nis­ne­ming, ’n hof­ver­sky­ning, be­trok­ken­heid by ’n po­li­sie­on­der­soek (selfs voor­dat die fi­na­lis aan ’n mis­dryf skul­dig be­vind word) en on­wel­voeg­li­ke of skan­da­li­ge ge­drag, on­ge­ag of dit in die me­dia ge­pu­bli­seer word of nie.

6. Beeld aan­vaar nie ver­ant­woor­de­lik­heid vir bor­ge wat nie hul plig­te na­kom of in­skry­wings wat weg­raak nie.

7. Deel­na­me aan die kom­pe­ti­sie ver­on­der­stel toe­stem­ming dat jy deur Beeld en/of kom­pe­ti­sie­bor­ge ge­kon­tak mag word. Die be­oor­de­laars se be­sluit is fi­naal en geen kor­re­spon­den­sie sal ge­voer word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.