Jy kán kon­trak per e­pos wy­sig

Beeld - - Huisgids -

Is dit moont­lik om ’n koop­kon­trak van grond per e-pos te kan­sel­leer? Oo­reen­koms­tig art. 2(1) van die Wet op Ver­vreem­ding van Grond (Wet 68 van 1981) moet die ver­koop van grond in ’n skrif­te­li­ke koop­kon­trak ver­vat wees wat on­der­te­ken is deur óf die ver­ko­per en ko­per óf deur hul ge­vol­mag­tig­des.

Die Wet op E­lek­tro­nie­se Kom­mu­ni­ka­sie en Tran­sak­sies, Wet 25 van 2002 (die “EKT-wet”), re­gu­leer die e­lek­tro­nie­se slui­ting van kon­trak­te in Suid-A­fri­ka.

Die ver­koop van grond word eg­ter uit­druk­lik uit­ge­sluit van die wer­king van hier­die wet.

Ge­volg­lik is die e­lek­tro­nie­se on­der­te­ke­ning van ’n koop­kon­trak vir grond nie gel­dig nie.

In die ver­le­de het ons ho­we art. 2(1) van die Wet op Ver­vreem­ding van Grond streng toe­ge­pas.

Hul in­ter­pre­ta­sie is dat al­le ma­te­ri­ë­le as­pek­te by die ver­koop van vas­te ei­en­dom op skrif ge­stel moet word en deur die par­tye on­der­te­ken moet word.

In die hof­saak van Si­da­li v M­po­long­wa­na (1990) 4 All SA 825 C het die hof be­slis dat ’n oor­een­koms aan­ge­gaan vir die ver­len­ging van die tyd vir die be­ta­ling nie hoef te vol­doen aan die ver­eis­tes van die Wet op Ver­vreem­ding van Grond nie aan­ge­sien die ver­eis­te om te be­taal steeds be­staan.

Die ver­ko­per be­hou slegs sy/haar reg om be­ta­ling af te dwing of sy/haar reg om die oor­een­koms te kan­sel­leer.

Die ge­mel­de hof het eg­ter ook be­slis dat ’n mon­de­lin­ge oor­een­koms om ’n ma­te­ri­ë­le be­pa­ling van die kon­trak te wy­sig on­af­dwing­baar is aan­ge­sien so­da­ni­ge be­pa­ling on­der die wer­king van die Wet op Ver­vreem­ding van Grond val.

In ’n on­lang­se uit­spraak, S­pring Fo­rest Tra­ding 599 CC v Wil­ber­ry (Pty) Ltd t/a E­co­wash and A­not­her (2015) JOL 32555 (SCA), het die ap­pèl­hof ’n we­sen­li­ke be­slis­sing ge­maak ten op­sig­te van die wy­si­ging van kon­trak­te by wy­se van e-pos­kor­re­spon­den­sie.

Een van die al­ge­me­ne klou­su­les wat in kon­trak­te ver­vat word, is die so­ge­naam­de “nie­wy­si­gings­klou­su­le”.

Hier­die klou­su­le maak voor­sie­ning daar­voor dat die oor­een­koms of kon­trak nie ge­wy­sig kan word ten­sy so­da­ni­ge wy­si­ging op skrif ge­stel en deur die par­tye on­der­te­ken is nie.

Die klou­su­le be­skerm die par­tye en ver­se­ker dat daar kon­trak­tu­e­le se­ker­heid is ten op­sig­te van e­ni­ge wy­si­gings van be­pa­lings en voor­waar­des waar­oor die par­tye oor­een­ge­kom het na­dat die aan­vank­li­ke kon­trak on­der­te­ken is.

In hier­die ap­pèl­hof­saak het die hof be­slis dat daar aan die ver­eis­tes van ’n hand­te­ke­ning vol­doen is in­dien die ge­tik­te na­me van par­tye aan die on­der­kant van e-pos­se wat die skry­wer i­den­ti­fi­seer, ver­skyn het.

Die re­sul­taat daar­van is dat die in­houd van die e-pos be­ves­tig word.

Die ap­pèl­hof het ver­der be­slis dat S­pring Fo­rest Tra­ding vol­doen het aan die ver­eis­tes soos ver­vat in die “nie­wy­si­gings­klou­su­le” van die kon­trak en dat daar oor­een­ge­kom is op ’n kan­sel­la­sie van die kon­trak.

Hoe­wel die EKT-wet nie van toe­pas­sing is op kon­trak­te by die ver­koop van on­roe­ren­de ei­en­dom­me, lang­ter­myn-huur­kon­trak­te, tes­ta­men­te en ver­han­del­ba­re in­stru­men­te nie, het die ap­pèl­hof be­slis dat ver­an­de­rings, toe­voe­gings of die kan­sel­la­sie van ’n kon­trak vir die ver­vreem­ding van grond nie deur die Wet op Ver­vreem­ding van Grond ge­re­gu­leer word nie.

Die hof het ook be­slis dat so­lank as wat die par­tye se be­doe­lings dui­de­lik uit die in­houd van die kom­mu­ni­ka­sie­mid­del blyk en “on­der­te­ken is” by wy­se van ge­tik­te na­me aan die on­der­kant van die e-pos wat el­ke par­ty i­den­ti­fi­seer, is daar vol­doen aan die ver­eis­te dat kan­sel­la­sie op skrif en on­der­te­ken moet wees.

Dit is dus moont­lik dat wy­si­gings en kan­sel­la­sies van koop­kon­trak­te e­lek­tro­nies kan ge­skied, ten­sy die par­tye spe­si­fiek an­der­sins oor­een­ge­kom het.

Dit moet eg­ter in ge­dag­te ge­hou word dat e­ni­ge ma­te­ri­ë­le voor­waar­des van die kon­trak nie e­lek­tro­nies ge­wy­sig kan word nie.

Dit is moont­lik dat wy­si­gings en kan­sel­la­sies van koop­kon­trak­te e­lek­tro­nies kan ge­skied, ten­sy die par­tye an­der­sins oor­een­ge­kom het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.