Dis­kwa­li­fi­ka­sie van trus­tees

Beeld - - HUISGIDS -

Die trus­tees speel ’n baie be­lang­ri­ke rol in die dag­tot-dag-be­stuur van ’n deel­ti­tel­ske­ma. Die trus­tees se funk­sie is uit­voe­rend as­ook ad­mi­nis­tra­tief van aard. Hul­le is ver­ant­woor­de­lik vir die uit­voe­ring van of toe­sig oor die dag-tot-dag-be­stuur van ’n deel­ti­tel­ske­ma na­mens die le­de van die regs­per­soon.

In­ge­vol­ge art. 7 van die Deel­ti­tel­ske­ma­be­stuurs­wet (Wet 8 van 2011, die “DSBW”) word die funk­sies en mag­te van ’n regs­per­soon uit­ge­oe­fen deur die trus­tees van die regs­per­soon. Hier­die trus­tees be­klee hul­le amp in­ge­vol­ge die voor­ge­stel­de re­ëls tot die DSBW.

Die trus­tees oe­fen hul­le plig­te uit on­der­he­wig aan die be­pa­lings van die DSBW, die re­ëls en e­ni­ge be­per­kings op­ge­lê deur die ei­e­naars op ’n al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van die regs­per­soon.

In­ge­vol­ge re­ël 7(4) van die voor­ge­stel­de be­stuurs­re­ëls soos ver­vat in die Deel­ti­tel­ske­ma­be­stuurs­re­gu­la­sies van 2016 word die trus­tees deur die le­de van die regs­per­soon ver­kies by die eer­ste al­ge­me­ne ver­ga­de­ring en daar­na op el­ke op­een­vol­gen­de al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring.

Die voor­ge­stel­de be­stuurs­re­ëls be­paal:

■ ’n Trus­tee hoef nie ’n lid of ’n reg­ser­ken­de ver­teen­woor­di­ger van ’n lid van die regs­per­soon te wees nie;

Die rég­te antwoord – Fer­di Ver­ryn

■ ’n Per­soon wat ’n be­stuurs­a­gent is of ’n werk­ne­mer van ’n be­stuurs­a­gent of die regs­per­soon is, mag nie ’n trus­tee wees nie ten­sy so ’n per­soon ook ’n lid van die regs­per­soon is;

■ ’n Trus­tee wat e­ni­ge di­rek­te of in­di­rek­te per­soon­li­ke be­lang in e­ni­ge aan­ge­leent­heid het wat deur die trus­tees oor be­sluit word mag nie teen­woor­dig wees by of e­ni­ge deel hê aan die oor­we­ging of be­sluit­ne­ming in so­da­nin­ge aan­ge­leent­heid nie.

As die “twee­de or­gaan” van die regs­per­soon, naas die al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van die le­de, speel die trus­tees ’n baie be­lang­ri­ke rol in die dag-tot-dag-werk­saam­he­de van ’n regs­per­soon.

Dit is dus nood­saak­lik dat die trus­tees ten al­le tye in die be­lang van die regs­per­soon en sy le­de op­tree. In­dien die trus­tees sou ver­suim om hul­le plig­te uit te voer kan hul­le uit hul amp ver­wy­der word.

Re­ël 6(4) van die voor­ge­stel­de be­stuurs­re­ëls skryf die om­stan­dig­he­de voor waar ’n trus­tee op­hou om sy amp as trus­tee te be­klee. Die re­ël be­paal dat ’n trus­tee se aan­stel­ling as so­da­nig be­ëin­dig word:

■ In­dien hy/sy die regs­per­soon skrif­te­lik in ken­nis stel van sy/ haar be­dan­king;

■ In­dien hy/sy deur ’n hof gees­te­lik ver­steurd ver­klaar word;

■ In­dien hy/sy in­sol­vent is of in­sol­vent word en die in­sol­ven­sie lei tot die se­kwe­stra­sie van daar­die trus­tee se boe­del;

■ In­dien hy/sy skul­dig be­vind word of reeds skul­dig be­vind is in die Re­pu­bliek of el­ders aan dief- stal, be­drog, ver­val­sing, mein­eed of e­ni­ge an­der mis­dryf waar­van on­eer­lik­heid ’n e­le­ment is;

■ In­dien hy/sy as von­nis ge­van­ge­nis­straf op­ge­lê is waar daar nie die op­sie gegee is vir ’n boe­te nie;

■ In­dien hy/sy uit ’n amp van ver­troue ver­wy­der is op grond van wan­ge­drag waar be­drog of die wan­aan­wen­ding van gel­de be­trok­ke was;

■ In­dien hy/sy ont­slaan word deur ’n ge­wo­ne be­sluit van ’n al­ge­me­ne ver­ga­de­ring van die regs­per­soon (met dien ver­stan­de dat die voor­ne­me om oor so­da­ni­ge ont­slag te stem uit­druk­lik ver­meld word in die ken­nis­ge­wing waar­in die ver­ga­de­ring be­lê word);

■ In­dien hy/sy krag­tens die be­pa­lings van die Maat­skap­py­wet van 2008 on­be­voeg is of word om op te tree as di­rek­teur van ’n maat­skap­py; of

■ In­dien hy/sy wei­er of ver­suim om e­ni­ge be­drag wat ver­skul­dig is aan die regs­per­soon deur die ge­mel­de trus­tee te be­taal na­dat ’n hof of ar­bi­ter von­nis toe­ge­staan het of ’n be­vel gegee het vir die be­ta­ling van so­da­ni­ge be­drag.

’n Trus­tee kan dus voor die ver­stry­king van sy of haar amps­ter­myn ver­wy­der word in bo­ver­mel­de ge­val­le. Dit is nood­saak­lik vir die ef­fek­tie­we be­stuur van ’n deel­ti­tel­ske­ma dat die le­de e­ni­ge wan­ge­drag deur die trus­tees bloot­lê en aan­pak.

Hul­le is ver­ant­woor­de­lik vir die uit­voe­ring van of toe­sig oor die dag-tot-dag-be­stuur van ’n deel­ti­tel­ske­ma.

Fo­to: ISTOCK

In­dien die trus­tees sou ver­suim om hul plig­te uit te voer, kan hul­le uit hul amp ver­wy­der word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.