Wat en hoe

Beeld - - Bruide -

As jy reeds van­jaar ge­troud is, kan jy nou in­skryf vir Beeld se Bruid van die Jaar-wed­stryd vir 2018. Ons wag nou vir in­skry­wings van brui­de wat in Ok­to­ber ge­troud is.

Brui­de skryf só in:

1. Ant­woord die vol­gen­de vrae in ’n ­Mi­cro­soft Word-do­ku­ment: a) Waar het jul­le ont­moet en hoe lank ken jul­le me­kaar? b) Wat­ter be­roe­pe be­oe­fen jul­le? c) Wat is jul be­lang­stel­lings? d) Wat is jul de­fi­ni­sie van ’n ge­luk­ki­ge hu­we­lik? e) Ver­tel ons van jul troue. Was daar ’n te­ma en wat was jul in­spi­ra­sie? f) Be­skryf jou trou­dag­styl. Hoe het jy op jou rok en voor­koms be­sluit? g) Wat was vir jou die hoog­te­punt van jul troue?

2. Ver­strek die trou­da­tum, bruid en brui­de­gom se vol­le naam, noem­naam (let wel, nie troe­te­lof by­naam nie) en ou­der­dom, woon-a­dres, e-pos­a­dres en kon­tak­nom­mers.

3. Stuur ook ’n kop-en-skou­ers-fo­to en ’n vol­leng­te fo­to van die bruid (kleur of swart-en-wit, min­stens 1 MB en in j­peg-for­maat) saam met die in­skry­wing.

4. E-pos in­skry­wings na brui­de@me­dia24.com voor 12:00 op die slui­tings­dag. Ons kan geen uit­son­de­rings maak nie.

Kon­tak Ta­nya K­leyn­hans by 011 713 9276 of ta­nya.k­leyn­hans@me­dia24.com vir meer in­lig­ting.

Ont­hou:

1. Geen werk­ne­mer of fa­mi­lie­lid van die bor­ge of Me­dia24 mag deel­neem nie.

2. Nie al­le in­skry­wings word ge­pu­bli­seer nie. ’n Pa­neel doen ’n eer­ste keu­ring.

3. Die bruid wat die mees­te stemme vir haar maand kry, word as ’n fi­na­lis aan­ge­wys.

4. Sou ’n fi­na­lis nie die kro­nings­ge­leent­heid kan by­woon nie, ver­beur sy die kans om mee te ding om die ti­tel Bruid van die Jaar. Sy sal steeds al haar pry­se as ’n fi­na­lis ont­vang.

5. Beeld se re­dak­teur be­hou hom die reg voor om fi­na­lis­te te dis­kwa­li­fi­seer wat in e­ni­ge sta­di­um só op­tree dat dit Beeld, die kom­pe­ti­sie of die be­trok­ke fi­na­lis(te) se goeie naam in die ge­drang bring. Dit sluit ge­drag in (maar is nie daar­toe be­perk nie) wat lei tot die fi­na­lis se in­heg­te­nis­ne­ming, ’n hof­ver­sky­ning, be­trok­ken­heid by ’n po­li­sie­on­der­soek (selfs voor­dat die fi­na­lis aan ’n mis­dryf skul­dig be­vind word) en on­wel­voeg­li­ke of skan­da­li­ge ge­drag, on­ge­ag of dit in die me­dia ge­pu­bli­seer word of nie.

6. Beeld aan­vaar nie ver­ant­woor­de­lik­heid vir bor­ge wat nie hul plig­te na­kom of in­skry­wings wat weg­raak nie.

7. Deel­na­me aan die kom­pe­ti­sie ver­on­der­stel toe­stem­ming dat jy deur Beeld en/of kom-pe­ti­sie­bor­ge ge­kon­tak mag word.

Lie­zel en Re­nier van der S­chyff van Sun­do­w­ner is op 14 Sep­tem­ber ge­troud.

Lin­die en S­ta­vie Jonck van Port E­li­za­beth is op 22 Sep­tem­ber ge­troud.

Li­zan­ne en S­te­phan du Toit van V­re­de­fort is op 22 Sep­tem­ber ge­troud.

Ma­ris­ka en Chris­to­pher van Nie­kerk van Boks­burg is op 1 Sep­tem­ber ge­troud.

Mar­ti­net­te en De­wan Bo­tha van Northwold is op 14 Sep­tem­ber ge­troud.

Ma­ru­chqé en Mi­cha­el du Toit van Wit­field is op 1 Sep­tem­ber ge­troud.

Me­lis­sa en Ver­non Boon­zaai­erDa­vids van die Strand is op 1 Sep­tem­ber ge­troud.

Li­zel­le en Mark El­li­ot van Kaap­stad is op 22 Sep­tem­ber ge­troud.

Ma­ri­ët­te en Mar­no Lotz van Cen­tu­ri­on is op 29 Sep­tem­ber ge­troud.

Lynn-Maré en Wer­ner Bosch van Roo­de­poort is op 27 Sep­tem­ber ge­troud.

Lou­i­se en Ri­an Sey­mo­re Els van Kemp­ton Park is op 1 Sep­tem­ber ge­troud.

Mo­ni­que en Ar­no Fou­rie van T­za­neen is op 22 Sep­tem­ber ge­troud.

Me­lis­sa en Ja­co Roodt van Kemp­ton Park is op 22 Sep­tem­ber ge­troud.

Ma­ri­o­li­ze en Ba­sie B­ritz van Boks­burg is op 22 Sep­tem­ber ge­troud.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.