Vi­deo van ster­wen­de se ly­ding ‘on­van­pas’

Die Burger - - Aktueel - El­sa­bé B­rit s

Hy vind dit ui­ters on­van­pas en e­ties be­denk­lik om men­se se ek­stre­me ly­ding uit te buit om ’n stand­punt en/of be­leids­rig­ting te be­vor­der.

Só het prof. An­ton van Nie­kerk, di­rek­teur van die sen­trum vir toe­ge­pas­te e­tiek aan die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, by na­vraag ge­sê oor ’n vi­deo van ’n man wat ster­wend aan brein­kan­ker is.

Die vi­deo word in Aus­tra­lië ge­bruik in ’n veld­tog om by­stand­dood in die land ge­wet­tig te kry. Dit is so ont­stel­lend dat dit met waar­sku­wings kom.

Van Nie­kerk het ge­sê hy is ten guns­te van wet­ge­wing wat by­stand­dood moont­lik maak in die ge­val van be­voeg­de pa­si­ën­te wat on­draag­lik ly en her­haal­de­lik ’n ge­as­sis­teer­de dood ver­soek.

“Die ont­wik­ke­ling en pro­pa­ge­ring van re­de­li­ke ar­gu­men­te ten guns­te van so ’n be­leid is iets heel­te­mal an­ders as oor­ge­dra­ma­ti­seer­de vi­su­e­le voor­stel­lings van kwes­ba­re men­se se ly­ding – ook al word daar­die voor­stel­lings vir die ka­me­ras ‘op­ge­voer’.

“’n Be­skaaf­de sa­me­le­wing en/ of de­mo­kra­sie is ’n sa­me­le­wing wat deur die ‘ vic­to­ry of per­su­a­si­on o­ver for­ce’ ge­ken­merk word. ’n F­liek soos hier­die maak ’n ge­weld­da­di­ge ap­pèl op men­se en gee daar­mee re­de­li­ke ar­gu­men­te­ring prys. Die ma­nier om te werk te gaan is eer­der om aan die oor­tui­gings­krag van die bes­te re­de­li­ke ar­gu­men­te toe te gee,” het Van Nie­kerk ge­sê.

Lee Last, lid van die or­ga­ni­sa­sie Dig­ni­tySA se uit­voe­ren­de ko­mi­tee, sê sy het lank ge­dink voor­dat sy be­sluit het om die be­trok­ke vi­deo op hul or­ga­ni­sa­sie se Fa­ce­book­blad te deel.

Dig­ni­tySA be­y­wer hom om wet­ge­wing in Suid-A­fri­ka te ver­an­der so­dat vol­was­se­nes wat siel­kun­dig be­voeg is en ’n be­sluit neem om te sterf, wet­tig by­ge­staan kan word. Dit is wan­neer men­se erns­tig siek is en ly.

Vol­gens Last is van die re­ak­sie wat hul­le ge­kry het dat men­se selfs nog meer as die per­soon in die vi­deo ly. Boon­op het net so­wat 4% van men­se wat ster­wend is in Suid-A­fri­ka toe­gang tot pal­li­a­tie­we sorg. Dit is iets wat die staat­sek­tor nie voor­sien nie.

Sy het ge­sê dit ge­beur el­ke dag dat men­se met hier­die on­draag­li­ke pyn sterf.

Men­se op Dig­ni­tySA se Fa­ce­book­blad het ge­sê dié ly­ding is die re­de hoe­kom by­stand­dood ge­wet­tig moet word. Die me­nings was oor­we­gend dat re­ge­rings nie moet kan be­sluit oor ’n in­di­vi­du se keu­se om te sterf nie.

Die or­ga­ni­sa­sie Go Gent­le Aus­tra­lia het dié vi­deo, S­top the Hor­ror, van vyf mi­nu­te lank uit­ge­reik om steun te kry om die wet­ge­wing te ver­an­der. Dit wys ui­ters sen­si­tie­we ma­te­ri­aal van G­reg Sims (56) wat in 2005 ge­sterf het. Sy fa­mi­lie is by hom en dit wys ook die ef­fek wat sy pyn­li­ke ly­ding op hul­le het.

In­tus­sen het YouTu­be die ver­sprei­ding van die vi­deo ver­bied, maar ’n deel daar­van is nog be­skik­baar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.