‘In dié r uim­te word dr ome waar’

Kuns­wer­ke van A­fri­ka, di­a­spo­ra gou in V&A Wa­ter­front te sien

Die Burger - - Kuns & V Ermaak - La­e­ti­tia P op­le

Oor ’n week o­pen die wê­reld se groot­ste mu­seum toe­ge­wy aan A­fri­ka­kuns en die di­a­spo­ra.

Die Zeitz MOCAA-mu­seum, ’n R500 mil­joen-pro­jek in die Si­lo­dis­trik van die V&A Wa­ter­front in Kaap­stad, o­pen oor die Er­fe­nis­na­week.

Dis ’n ge­sa­ment­li­ke on­der­ne­ming tus­sen die Duit­se sa­ke­man Jo­chen Zeitz en die Wa­ter­front en het ten doel om kuns van A­fri­ka en die di­a­spo­ra nie net te ver­toon nie maar ook “te ver­sa­mel, te be­waar en na te vors”.

’n Spe­si­a­le voor­skou is gis­ter vir die plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le me­dia ge­hou.

Be­ne­wens die aan­skou­lik­heid van die B­rit­se ar­gi­tek T­ho­mas He­at­her­wick se trans­for­ma­sie van die hon­derd­ja­ri­ge graan­si­lo in ’n siel­vol­le, ei­e­tyd­se ver­toon­en berg­ruim­te is die mag­dom kuns wat hier te sien is, on­gee­we­naar. T­waalf ten­toon­stel­lings is oor ne­ge ver­die­pings ver­sprei en dit sluit ook in ’n beeld­tuin op die dak met beel­de van El Lo­ko van To­go en Ky­le Mor­land van Suid-A­fri­ka. Al­te­saam 39 plaas­li­ke en be­soe­ken­de ku­ra­tors het aan die ten­toon­stel­lings ge­werk on­der aan­voe­ring van Mark Coet­zee.

Die An­go­le­se kuns­te­naar Ed­son C­ha­gas se Lu­an­da, En­cy­clo­pe­dic City word die eer­ste keer hier ten toon ge­stel na­dat dit in 2013 met die Goue Leeu op die Ve­ne­sie­se Bi­ën­na­le be­kroon is. Die Suid-A­fri­ka­ner Ni­cho­las Hlo­bo se reu­se­vuur­vo­ël kom tuis in die lig­deur­drenk­te a­tri­um van die mu­seum. Dit is laas op die Ve­ne­sie­se Bi­ën­na­le in 2011 ver­toon. Die werk heet Iim­pun­du­lu Zon­ke Ziy­an­di­lan­de­la (Die weer­lig­vo­ëls jaag my) en is ge­skep uit rub­ber en veel­kleu­ri­ge lin­te.

Die reu­se-groep­ten­toon­stel­ling All T­hings Being E­qual . . . – wat 40 kuns­te­naars ver­teen­woor­dig van on­der meer E­gip­te, G­ha­na, Ni­ge­rië, Suid-A­fri­ka en Ke­nia – is ge­bou rond­om ’n vraag wat die ku­ra­tors baie ge­hoor het oor die Zeitz-mu­seum: “Hoe gaan ek ver­teen­woor­dig word in die mu­seum?”

Ver­ge­te men­se en lan­de is die fo­kus van die fo­to­graaf Mou­na Kar­ray van Tu­ni­sië wie se werk in die Ro­ger Bal­len-stig­ting se Cen­t­re for P­ho­to­grap­hy te sien is. En in die Cen­t­re for the Mo­ving I­ma­ge is die Ma­la­wi­ër Samson Kam­ba­lu se so­lo­ten­toon­stel­ling Woun­ded Ne­ga­ti­ves te sien, wat han­del oor die trau­ma van die ge­skie­de­nis.

Die eer­tyd­se “dust­hou­se” – waar die lug van die si­lo ge­fil­treer is om wer­kers se lon­ge te be­skerm – huis­ves die B­rit­sNi­ge­rie­se kuns­te­naar Yin­ka S­ho­ni­ba­re se in­stal­la­sie Ad­dio del Pas­sa­to, wat die tra­gie­se ver­haal van lord Nel­son se ver­lo­re min­naar ver­tel deur o­pe­ra­mu­siek en ’n vi­de­o­p­ro­jek­sie.

Die so­lo­ten­toon­stel­ling van Ku­d­za­nai C­hi­u­rai van Zim­bab­we, Re­gar­ding the Ea­se of Ot­hers, die Suid-A­fri­ka­ner Mi­che­le Ma­thi­son se Har­vest, die beeld­reeks Ma­te­ri­al Va­lue van SA se Nan­dipha Mn­tam­bo, en Za­ne­le Mu­ho­li se LGBTQI vol­tooi die so­lo­ten­toon­stel­lings.

In die Cen­t­re for Per­for­ma­ti­ve Practi­ce is die werk van drie Suid-A­fri­ka­ners te sien – Ga­briel­le Go­li­ath, Jacki Job en Ma­me­la Ny­am­za. Ro­seLee Gold­berg van Per­for­ma in New York is een van die ku­ra­tors van dié sen­trum.

In vra­e­tyd is vrae ge­op­per oor die toe­gank­lik­heid van die mu­seum, dat dit ge­huis­ves word in Kaap­stad, wat nie werk­lik ’n “A­fri­ka­stad” is nie.

Ma­ry Si­ban­de, van wie ’n reu­se-in­stal­la­sie in die mu­seum ge­huis­ves word, het ge­sê dat dit be­lang­rik is om ’n plek te hê wat A­fri­ka­kuns­te­naars se werk wys: “Dit is hier­die ruim­te waar ons dro­me waar word; die on­der­steu­ning hier is on­ge­loof­lik.”

Gold­berg het be­na­druk dat die mu­seum “kuns­te­naars se plek is om moei­lik te wees, om vrae te kom vra; dit is hier toe­laat­baar; dit is hier waar kul­tu­re­le di­a­loog ge­beur”.

Toe­gang is R180 vir vol­was­se­nes. Dit is gra­tis vir al­mal on­der 18. Jaar­kaart­jies kos R250.

Blik op die dak tuin met w erk v an on­der an­der e El L oko v an T ogo en K yle Morl and van S uid­A­fri­ka w at hier t e sien is .

Ni­cho­las Hl obo s e vuurv oël g eskep uit mot or­bin­ne­ban­de en lint g e­ti­teld Iim­pun­du­lu Zon­ke Ziy an­di­lan­de­la (al die w eer­lig­vo­ëls jaag my ) in die a­tri­um. Fo­to: ANIKA MAR AIS

Ma­ry Sib an­de s e ins tal­la­sie In the Mids t of C­hao s, T­her e Is Op­por tu­ni­ty.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.