50 Jaar g e­le­de | 16 Sep­tem­ber 1967

Die Burger - - Forum -

V Va­der tronk toe :’ n Va­der van der­tien kin­ders is gis­ter op K­lerks­dorp tot t­waalf maan­de tronk­straf son­der’ n keu­se van boe­te ge­von­nis toe hy deur land­dros F. C. N el in die streek­hof in Bloem­fon­tein saam met’ n K­leur­lin­ge n vyf Ban­toes skul­dig be­vind is aan dief­stal en huis­braak met die doel om­te steel. Hy is Pie ter Cor­ne­lis An­dries van Nie kerk (46). Sy agt­tien­ja­ri­ge seun, Pet r oF. van Nie kerk, is aan­vank­lik saam met hom aan­ge­kla, maar is vry­ge­spreek en ont­slaan. Die saak spruit uit die ver­dwy­ning van ko­per­draad en lood van die per­seel van mnr. Troon Marx ,’ n han­de­laar in af­val ma­te­ri­aal op S til­fon­tein.

V Self­moord ná k om­plot: Veld­maar­skalk Ab­del Ha­kim A­mer , w at ná die onl angse oorl og in die Mid­de­Oo ste as die ad­junk ­op­per­be­vel­heb­ber v an die E gip­tie­se w eer­mag af ge­dank is, he t self­moord g e­pleeg, be­rig die r a­dio­om­roep v an Ka­ïro. Die 48­ja­rig e A­mer is on­lang s in h eg­te­nis ge­neem w eens ’ n be weer­de k om­plot t een pr es. Nas­ser. V ol­gens ’ n v er­kla­ring v an die dep ar­te­ment v an in­lig ting he t A­mer W oens­dag r eeds ’ n gif­stof g e­drink. Hy is daarv oor be­han­del en het be­gin her stel, maar is gis ter om 5:30 dood na­dat hy w eer gif­pill e g e­drink he t.

V S­pan­keu­se on­der s oek­lig: Die ma­nier w aar­op die S uid­A­fri­kaan­se O­lim­pie se sp an g e­kies moet w ord, w as die hoo fbe­spre­kings­punt in on­der­hou­de w at die I. O.K. s e afv aar­di­ging gis ter in Kaap­stad me t v er­skeie bl an­ke en nie­bl an­ke sport­be­amp­tes g e­voer he t. Na v er­neem w ord het die be amp­tes sk erp v er­skil oor die ma­nier waar­op die sp an saamg es­tel moe t w ord. Die meer­der­heid he t ag ter­na in on­der­hou­de te k en­ne g e­gee dat hull e t en g un­ste v an ap ar­te proef­wed­stry­de vir bl an­ke en nie­bl an­ke sport­man­ne s ou w ees.

V Vee­boe­re on tsto­ke: Ont­stok e boer e het gis­ter op die k on­gres v an die Na­tals e Land­bouU­nie op s waar v on­nis­se vir v ee­dief­stal aang e­dring. E en af ge­vaar­dig­de w ou s elfs hê dat die ­ we s e han­de af ge­kap w ord. In P or­tu­ge­se ge­bie­de s tap b aie na­tur el­le w at v ee g es­teel het, s on­der han­de r ond. Só ’ n s traf k an hier ook g e­bruik w ord om an­der e af t e skrik, he t mnr. B . Hamp son g esê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.