TIMOL-UITSPRAAK

Hoop vir an­der wie se ge­lief­des ook in aan­hou­ding dood is

Die Burger - - 1 - Je­an­ne­Ma­rié V er­sluis

Die be­vin­ding van die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria dat die an­ti­a­part­heid s ak­ti­vis Ahmed Timol in 1971 deur die des­tyd­se vei­lig­heids­po­li­sie met die op­set vorm do­lus e­ven­tu­a­lis ver­moor is, is wyd ver­wel­kom.

Die uitspraak baan die weg vir on­der­soe­ke na soort­ge­ly­ke moor­de, sê ver­skeie ken­ners.

Im­ti­az Ca­jee, Timol se neef, het by die hof ge­sê die Timol-familie dring by die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) daar­op aan dat al­le ge­val­le on­der­soek word waar­in an­ti-a­part­heid s ak­ti­vis­te dood is – nie net in po­li­sie­aan-hou­ding nie.

Ca­jee was vyf jaar oud toe Timol (29) op 27 Ok­to­ber 1971 dood is.

Reg­ter Bil­ly Mothle het gis­ter be­vind die be­trok­ke vei­lig­heid s­po­li­sie­le­de moes voor­sien het dat Timol kon sterf toe hy ge­stamp is – óf van die dak van John Vor­ster-p­lein, die des­tyd­se po­li­sie hoof­kan­toor in Jo­han­nes­burg, af óf by’ n ven­ster op die tien­de vloer van die ge­bou uit.

Ca­jee het die af­ge­lo­pe 15 jaar ant­woor­de bly soek oor sy oom se dood en ge­tui­e­nis aan die NVG ver­skaf wat mee­ge­bring het dat ’n nu­we ge­reg­te­li­ke doods­on­der­soek ge­hou is.

Luvuyo Mfaku, woord­voer­der van die NVG, sê die uitspraak wys ge­reg­tig­heid ge­skied in ge­val­le van on­reg, al word die oor­tre­ders eers ná hul dood aan­spreek­lik ge­hou.

Vyf staats­aan­kla­ers is reeds aan­ge­stel om soort­ge­ly­ke sa­ke te on­der­soek, sê Mfaku.

A­lex Mashi­lo, woord­voer­der van die SAKP, sê in ’n ver­kla­ring die hof­be­vin­ding be­ves­tig wat die SAKP heel­tyd ge­glo het: dat Timol nie, soos des­tyds be­weer is, sy eie le­we be­ëin­dig het nie.

Die be­trok­ke­nes moet aan­spreek­lik ge­hou word in­ge­vol­ge die op­per­ge­sag van die reg, sê die par­ty.

Vol­gens Mashi­lo is die SAKP on­wrik­baar in sy on­der­steu­ning van die Timol-familie en sal die par­ty sy veld­tog ver­skerp vir ’n wy­er pro­gram om ge­reg­tig­heid vir al­mal te soek.

Dr. Mar­jo­rie Job son, di­rek­teur van die K­hu­lu­ma­ni-on­der-steu­nings­groep en’ n kom­mis­sa­ris van die kom­mis­sie vir die be­vor­de­ring en be­sker­ming van die reg­te van kul­tu­re­le, gods­diens­ti­ge en lin­guis­tie­se ge­meen­skap­pe, sê die uit­slag van die saak gee hoop aan “hon­der­de der hon­der­de fa­mi­lies” wie se ge­lief­des in aan­hou­ding dood is.

Sy sê dit is moei­lik om dié sa­ke in die hof te kry, maar die hoop wat die uit­slag in die Timol-saak skep, is van kri­tie­ke be­lang om­dat die reg­ter ’n ver­de­re on­der­soek en ver­vol­ging in sy uitspraak aan­be­veel het.

Job­son sê die uitspraak is ’n oor­win­ning vir die be­gin­sels van die Grond­wet.

Ca­jee sê die Timol-saak “is die be­gin, nie die ein­de nie”.

Hy sê hul familie soek nie bloed­geld nie, daar­om stel hul­le nie ’n si­vie­le eis in nie. “Ons soek nie wraak nie.”

Dr. Sa­lim Es­sop, wat des­tyds saam met Timol aan­ge­hou en ge­mar­tel is, het van B­rit­tan­je ge­kom om te kom ge­tuig.

Hy sê dié on­der­soek is deel van die “vol­tooi­ing” van die werk van die Waar­heid-en-ver­soe­nings­kom­mis­sie, maar die “vol­le sto­rie” moet nog on­der­soek word.

Die men­se­reg­te ad­vo­kaat Ge­or­ge Bi­zos SC sê Mothle se uitspraak kom “ná ons werk van twee en ’n half jaar”.

Hy hoop die mi­nis­ter van po­li­sie en van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te neem dié sterk uitspraak erns­tig op.

Die re­ge­ring be­hoort ’n ko­mi­tee van des­kun­di­ges aan te stel om die waar­heid ag­ter die ak­ti­vis­te se dood te ont­hul, sê Bi­zos.

Die uit spraak wy s ge­reg­tig­heid g es­kied in g e­val­le v an onr eg, al w ord die oor tre­ders eers ná hul dood aan­spreek­lik g e­hou.

— L UVUYO MF AKU

Fo­to: JE­AN­NE­MA­RIÉ VER SLUIS

Ahmed Timol Die men­ser eg­te­ad­vo­kaat Ge­or ge Bi­zos gis­ter in die hoog­ge­regs­hof in Pr e­to­ria vir die uit­spr aak in die g e­reg­te­li­ke on­der soek na A hmed Timol s e dood. Link s v an hom is dr . Sa­lim E s­sop, wat v an 22 Ok­to­ber 19 71 saam met Timol b y...

Fo­to: JE­AN­NE­MA­RIÉ VER SLUIS

Im­ti­az Ca­jee , Timol s e nee f, gis­ter­og­gend in die hoo g­ge­regs­hof in P re­to­ria vir die uit spraak in die ge­reg­te­li­ke on­der soek na Timol s e dood op 2 7 Ok­to­ber 19 71. Ca­jee het in die on­der soek v oor reg­ter Bil­ly Mothl e g e­tuig.

Fo­to: D AILY SUN

A­lex Mashil o v an die S AKP ver­wel­kom ook die uit spraak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.