Bob Dy­lan se ou ki­taar haal mil­joe­ne ran­de

Die Burger - - 3 -

Die ki­taar w aar­op Bob Dyl an ge­speel he t in The Conc ert f or Bangla­desh in 19 7 1 b y Ma­dis on S­qua­re Gar den in Ne w Y ork en in s y R ol­ling T­hun­der R e­vu­e­toer tuss en 19 75 en 19 76 is vir $396 000 ( so­wat R5 ,7 mil­joen) op­ge­veil.

Vol­gens die mu­siek tyd­skrif Rol­ling S to­ne he t ’ n a­no­nie­me ko­per dié be­dr ag vir die 196 3 Mar­tin D-28- ak oes­tie­se ki­taar be­taal.

As­so­ci­a­ted P ress be­rig Lar­ry Cragg, Dyl an s e ki­taart eg­ni­kus, het die ki­taar op ge­veil.

Cragg he t in 19 7 7 die ki­taar vir $500 b y Dyl an g e­koop.

Die oor spronk­li­ke k witan­sie is by die ki­taar ing e­sluit.

“Vol­gens Cr agg is die ki­taar , met l os snar e, in ’ n k a­mer g es­toor w aar die hu­mi­dit eit be­heer is vir die 40 jaar w at hy dit be sit he t.

Dit is s e­dert Dyl an l aas in 197 7 daar­mee g e­speel he t nie ge­bruik nie , sê die af sla­ers Her­i­ta­ge A ucti­ons v an die ki­taar.

Dy­lan he t in 19 7 7 be sluit om uit­sluit­lik me t Gib son-ki­ta­re t e speel, w aar­na hy die ki­taar aan Cragg v er­koop he t.

Vol­gens R ol­ling S to­ne is Dy­lan s e F en­der S tra­to­cas­ter van die Ne w­port F olk­fees v an 1965 in 201 3 vir die r e­kord­be­drag v an $965 000 v er­koop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.