Jy SMS

Die Burger - - 11 -

Stuur jou SMS na 45 589. SMS ’e w at die skryw er s e naam be vat, kry v oor­keur.

V “Een­ta­li­ge sk ole moe t nou wyk. ” Gel d dit ook vir Eng els­een­ta­li­ge sk ole? Chris­to, S­tel­len­bosch

V Ek w on­der nou: g aan Eng els­en­kel­me­di­um­sko­le ook v er­plig w ord om t wee­t­a­lig te we es? M. Ge­nis

V Vir 9 dae mag kr eef w et­tig uit ge­haal word t er­wyl die onw et­ti­ge s tro­pers 365 dae t ot hul be skik­king he t. Jaap , S tad

V S­port­vis­ser­man­ne s e duik dae na 9 v er­min­der, v ol­gen­de jaar dalk ne t 3 o f g een. Ver­trou dat s ee­vis­se­rye s om­me k an maak en die per­mit­pry s dien­oor een­koms­tig sal ver­laag. G. Cil­lier s

V Hoe nou ? Ma­na­na kry 1 jaar o f R100 000 boe­te vir 3 aanr an­dings. Sek er vir die be­doe­ling om nie t e be seer nie . Ge­or gie

V Soos v er­wag, w ord die vr ou­e­sla­ner t oe net op die ving ers g e­tik. W on­der w at dink die sl ag­of­fers nou v an die r eg­stel­sel. Ti­nus

V Jam­mer, maar ek dink nie E­ben Etz e­beth staan s y sk oe­ne v ol as k ap­tein nie . Hy w as voor­heen b aie be ter. Boe tie K noetze

V Et­ze­beth is ’ n skit te­ren­de spel er, maar nie ’ n slim k ap­tein nie . Gee vir Du­a­ne die lei­sels. Neels, P aarl

V Die g e­brek aan tal ent v an die s en­ter­paar is nie ie ts w at af­rig ting k an r eg­stel nie . Jy het dit o f jy he t dit nie . Ou­bie , K oe­berg

V Al­lis­ter, k on­ti­nu­ï­teit l aat jou nie t oet­se wen nie . P ro­beer ’ n w ed­stryd­plan. Mag da, De­spa­tch

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.