50 Jaar g e­le­de | 15 No­vem­ber 1967

Die Burger - - 11 -

V Ge­va­re v an pop: Die mo­der­ne pop­mu­siek sal ver­oor­saak dat s om­mi­ge tien­der­ja­rig es heel te­mal doo f sal w ees w an­neer hull e v eer­tig jaar oud is, v ol­gens R .F. Burt on, ’ n na vor­ser oor g e­raas. Hy he t g esê 2 t ot 3 per sent v an all e tien­der­ja­ri­ges l y aan “ge­voe­li­ge or e” en die mo­der­ne raas­mu­siek k an hull e or e per­ma­nent sk aad.

V B­rit­te l een mil­joe­ne: B­rit­tan­je he t ’ n l e­ning van s o­wat R180 mil­joen v an die W es­Eu­ro­pe­se Sen­tra­le Ban­kier s v er­kry, he t die B­rit se Dep ar­te­ment v an Fi­nan­sie s gis ter­aand in L on­den g esê. Die aank on­di­ging he t saamg e­val me t die ont­hul­ling gis ter dat die v er­skil tuss en B­rit tan­je s e uit­voer en inv oer in Ok to­ber R21 4 mil­joen w as – die gr oot­ste w at dit nog w as. Die r e­ge­ring het die slui­ting v an die S u­ez­ka­naal en die dok sta­kings in Liv er­pool en L on­den die sk uld hierv oor ge­gee.

V Groot g ees g aan: Dr . J .R. Al­bert yn, op s y dag Ar­me­sorg­se­kre­ta­ris v an die T rans­vaal­se K erk, eer­ste s e­kre­ta­ris v an die F e­de­ra­le Ar­me sorg­raad van die N. G. K erk en ’ n g esag­heb­ben­de oor die maat­skap­li­ke pr o­ble­me v an die A fri­ka­ner, is gis ­ ter in ’ n S­kier ei­land­se ho spi­taal oorl ede. Dr . Al­ber­tyn he t hom uit die s taan­spoor v e­ral in die vraag­stuk­ke v an A fri­ka­ner­ar­moe­de en die v er­ste­de­li­king v an die A fri­ka­ner g e­ïn­te­res­seer en deur noug e­set­te s tu­die en on­der soek een v an die v oor­ste k en­ners v an daar die pr o­ble­me g e­word. Dr . Al­bert yn s e v a­der w as die bek en­de ds. J.R. Al­bert yn v an W el­ling­ton.

V Die k ort en die l ank: ’n S tads­raads­lid, R o­bert Bl ed­soe, w as in K an­sas Cit y, Miss ou­ri, er g ont­steld dat s om­mi­ge v er­keers­te­kens in die stad 4½ v oet v an die gr ond af is, t er­wyl an­der 9 v oet v an die gr ond af is. Die r ede hierv oor is gou aan hom v er­strek: ’ n l ang w er­ker en ’ n k ort wer­ker het die tek ens op v er­skil­len­de ho og­tes op­ge­rig.

V Ad­ver­ten­sie: Kyk in u eie huis hoe g es­kie­de­nis g e­maak w ord! Hou ’ n per­ma­nent e af skrif van Isr ael s e gr oot oor­win­ning! Nou in S uid­A­fri­ka t e kry ... “6 da ys in Ju­ne” . Die oor spronk­li­ke 8 mm dok u­men­tê­re film v an die oorl og in die Mid­de­Oos­te deur Isr ael s e r ol­pent­in­dus­trie v er­vaar­dig. R6 , 95 . P os u k oe­pon v an­dag!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.