Sa­chs se be­dan­king k wel Bu­sa

Die Burger - - 13 - – El vi­ra W ood

Bu­si­ness U­nit y South A fri­ca (Bu­sa) sê hy is t e­leur­ge­steld en be­kom­merd oor Mi­cha­el Sa­chs se be sluit om t e be­dank.

Die t e­sou­rie he t Maan­dag be ­ ves­tig die ad­junk ­di­rek­teur­ge­ne­raal en hoo f v an die be gro­tings­kan­toor he t sum­mier be­dank.

Hy he t v ol­gens Fin2 4 be­dank weens dr uk v an die pr e­si­den­sie om g eld in die be gro­ting t e vind vir gr a­tis ho­ër on­der­rig.

“Po­li­tie­ke s ta­bi­li­teit en s e­ker­heid is ’ n v oor­ver­eis­te vir sak e­ver­troue. Dit he t ’ n r eg­streek­se im­pak op die ek on­o­mie­se gr oei­po­ten­si­aal v an die l and en s y ver­moë om w erk t e sk ep en ’ n in­kom­ste t e g e­ne­reer,” he t T a­nya Co­hen, uit voe­ren­de hoo f v an Bu­sa, gis ter in ’ n v er­kla­ring g esê.

“Sa­chs s e be­dan­king in ’ n tyd­perk w aar­in S uid­A­fri­ka se e­ko­no­mie t een ’ n b aie s ta­di­ge pas gr oei, on­der­myn die v ertroue in die s taat s e v er­moë om te v er­se­ker dat fisk ale dis­si­pli­ne ge­hand­haaf w ord, w at no­dig is vir ek on­o­mie­se gr oei.”

Co­hen sê Bu­sa is in die alg e­meen bek om­merd oor die v er­lies van k ern­per­so­neel b y die t e­sou­rie. Hull e is ook bek om­merd oor die ri­sik o w at dit vir S uid­A­fri­ka se fisk ale k on­so­li­da­sie en die po­si­sie v an s y mo­ne tê­re bel eid bring.

Bu­si­ness L e­a­ders­hip South A­fri­ca (BLS A) sê Sa­chs s e be­dan­king is ’ n “e­nor­me bek om­mer­nis”. BLS A he t lui­dens ’ n v er­kla­ring Maan­dag g esê Sa­chs is net no g ’ n hoo gaan­ge­skre­we en be­voeg­de ber oeps­man “wat die be­lang­rik­ste dep ar­te­ment – w at vir die ek on­o­mie­se w el­stand v an die l and v e­r­ant­woor­de­lik is – ver­laat”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.