Zil­le ­sê­ men­se­moet­ver­sig­tig­met­ r-woord

Die Burger - - 2 - –­ P­hil­da­ Es­sop

He­len­ Zil­le,­ Wes-Kaap­se­ pre­mier,­ glo­ die­ las­ter­saak­wat­ daar­toe­ ge­lei­ het­ dat­ die­ ANC-jeug­li­ga­ ver­le­de­week­ deur­ die­ hoog­ge­regs­hof­ in­ Jo­han­nes­burg­ ban­krot­ver­klaar­ is,­ is­ ’n­ be­wys­ van­ die­ ge­vol­ge­ daar­va­nom­ ie­mand­ vir­ ’n­ ras­sis­ uit­ te­ kryt.

“Dit­ wys­ dat­ men­se­ ver­sig­tig­ met­ daar­die­ woord­moet­ om­gaan.­ Jy­ moet­ ver­wag­ om­ be­boet­ te­ wor­das­ jy­ ie­mand­ be­las­ter,”­ sê­ sy­ by­ na­vraag.

Die­ saak­ het­ sy­ oor­sprong­ ge­had­ toe­ Ju­li­us­ Ma­le­ma,EFF-lei­er,­ Floyd­ S­hi­vam­bu,­ EFF-hoof­sweep,­ enAn­di­le­ Li­li­ agt­ jaar­ ge­le­de­ as­ le­de­ van­ die­ ANC-jeug­li­gaZil­le­ ’n­ “ras­sis­tie­se­ mei­sie”­ ge­noem­ het.

Sy­ het­ des­tyds­ die­ drie­ en­ die­ ANC-jeug­li­ga­ vir­ las­ter­ge­dag­vaar.­ Die­ saak­ is­ la­ter­ ge­skik­ en­ die­ jeug­li­ga­het­ saam­ met­ Ma­le­ma­ en­ S­hi­vam­bu­ aan­spreek­lik­heid­vir­ Zil­le­ se­ regs­kos­te­ aan­vaar.­ Daar­be­ne­wens­het­ die­ vier­ ook­ ’n­ by­ko­men­de­ straf­kos­te­be­vel­ teen­hul­le­ ge­kry.­ As­ EFF-le­de­ bly­ Ma­le­ma­ en­ S­hi­vam­bu­ en­die­ an­der­ aan­spreek­lik­ vir­ die­ regs­kos­te.

Zil­le­ se­ regs­ver­teen­woor­di­ger­ het­ ver­le­de­ jaar­ ’nli­kwi­da­sie-aan­soek­ by­ die­ hoog­ge­regs­hof­ in­ge­die­nom­dat­ die­ re­ke­ning­ nog­ nie­ be­taal­ is­ nie.­ Die­ hof­ he­tDon­der­dag­ die­ in­sol­ven­sie­be­vel­ toe­ge­staan­ en­ hoe­wel­die­ jeug­li­ga­ in­tus­sen­ die­ skuld­ be­taal­ het,­ was­dit­ te­ laat.

Pu­le­ Ma­be,­ ANC-woord­voer­der,­ het­ nie­ gis­ter­ op­me­di­a­na­vrae­ ge­re­a­geer­ nie.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.