Mees­te pad­on­ge­luk­ke in SA aan mens­li­ke fou­te toe te skryf

Die Burger - - 7 - El­sa­bé B­rits

Pad on­ge­luk­ke sin s Suid-A­fri­ka s kans i ns 80% s van s dies ge­val­le saans mens­li­ke s fou­te s toe­ge­skryf s word, s is s be­vind sin s’ n s stu­dies wat sin s dies South A­fri­can Jour­nal of S­cien­ce ge­pu­bli­seer­sis.

Dies stu­dies deur s ken­ners saans dies Noord­wes-U­ni­ver­si­teit sis sin s 2015s­ge­doen.s

I ns dié s ja ar­sis s 12 s 944 s men­se sin s 10 s 613 s on­ge­luk­ke s dood sens dit s het s dies land s R 142 s mil­jard s ge­kos.

’ns Groots per­sen­ta­sies van s dies oorl­e­de­nes s was s mans son­der 30sjaar.s

Dies na­vor­sers s sê s be­wus ma- kin g s veld­tog­te s oor s pad­vei­lig­heid s is s nies ge­noeg s nie. s Elk­een s wat s’ n s voer­tuig s be­sit, s be­hoort s ge­dwing s t es word soms der­de­par­ty­ver­se­ke­rings uit ste s neem. s Dit s be­hoort s dies aan­tal s on­pad­waar­di­ge s voer­tuie, s wat s 7% s van s dies on­ge­luk­ke s ver­oor­saak, s van s dies paai es­te s ver­wy­der.

Van s dies 12 s 944 s sterf­ge­val­le s was s 27% s be­stuur­ders, s 32,8% s pas­sa­siers,s 37,7% s voet­gan­gers sens 2,5% s fiets­ry­ers.s

Van s dies be­stuur­ders s was s 78% s mans, s van s wie st wees der­des s jon­ger­sas s 30 s jaar s was. s Dit s be­ves­tig s s an­ders na­vor­sings dat s jongs mans s ri­si­ko’ s sloop sen ste slaat s rem.

’ns groots ge­tal s van s dies voet­gan­gerss (16%) s kin­ders son­der s tien s jaarsouds­was.

Dies mees­te s voer­tuie s wat sin s on­ge­luk­ke s be­trok­kes was, s was s mo­tors, s ge­volg s deur s bak­kies, sens dans mi­ni­bus­se.s

Dies na­vor­sers s sê s daar sis s’ n s o­pen­ba­re s op­vat­tings dat s mi­ni­bus­se s on­vei­lig sis, s maar s daar sis smeer s as s’ n s mil­joen s on­pad­waar­di­ge sens on­ge­li­sen­si­eer­de s voer­tuie sop s dies paaie.s

Dies mees­te s on­ge­luk­ke sis sin s s na­we­ke, s wat s dies ge­vaar­lik­ste s tyd s o ps dies paaie sis. s De­sem­ber sis s dies maand s waar­in s dies mees­te son g eI ns dies stu­die sis s ook s be­vind s dat s luk­kes­voor­kom.

Sed erts 2010 sis smeer sas s 75 s 000 s men­se sop s dies land s ses paaie s dood. s Hier­van s was s 37% s voet­gan­gers. s Baie s van s hul­le s het s paaie sop s on­toe­laat­ba­re s plek­ke s oor­ge­steek.

Dies groots aan­tal s on­pad­waar­di­ge s voer­tuie sens sleg­tes paaie s dra s ook s tot s dies sterf­te­sy­fers by.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.