Trei­ne ver­traag ná bran­de en dief­stal

Die Burger - - 7 - Mal­her­be Nie­na­ber

Tr­ein­diens­te sop s Kaap­stad s ses sen­tra­les­lyn s na s dies Kaap­se s Vlak te­sis s gis­ter­mid­dag smet s tot s twee suur s ver­traag, s ter­wyl s dies per­ron­ne s wat s i ns Sa­ter­dags ses brand s be­ska­dig sis s min­stens s tot s mô­res ge­sluit s sal s bly.

Me­tro r ai l s het s gis­ter­mid­dag s ken­nis­ge­wingss uit­ge­stuur s dat s rit­te sop s dies sen­tra­les lyn smet s 100 s tot s 120 s mi­nu­tes­ver­traag sis s weens st rei­nes wat s bui­te s wer­king sis, s pro­ble­me smet s in­fra­struk­tuurs­in s ver­skeie s ge­bie­de s en ska­bel dief­stal sin son­der smeer s P­hi­lip­pi.

Diens­te sop s dies noor­de­li­ke s lyn s na s Kraai­fon­tein sens Wel­ling­ton sis s gis­ter s ook smet s 15 s tot s 20 s mi­nu­tes ver­traag s weens s spoed­be­per­kings, s be­plan­de s in­stand­hou­dings­werk sens t rei­nes wat s bui­te s wer­king sis. s

Van­da­lis­me sens pro­ble­me smet s in­fra­struk­tuur s by s Ha­zen­dal sens s Pi­ne­lands s het s ook s vir s ver­tra­gings s van s 20 s tot s 30 s mi­nu­te sop s dies Kaap­se s Vlak­te-lyns­ge­sorg.

Me­tro r ai l s het s Son­dags be­ves­tig s dies jong­stes brand s dies af­ge­lo­pe s na­week sin s dies Kaap­stad-sta­sies h ets daar­toe s ge­lei s dat s min­stens s vyf s trein­rit­te sop s dies roos­ters vir s dies Kaap­se s Vlak­te-lyn s ge­kan­sel­leer s moes­s­word.

T rei­nes wat s van sens n as per­rons 13 s ens 14 s ver­trek, s sal s her­lei s word s na s an­ders per­ron­ne s wan­neer s dit s be­skik­baar sis.

Teg­ni­ci s sous gis­ter smet s dies her­stel­werk saans die­soor­hoof­se s krag­dra­de sens sin­ja­le s by s dié s per­ron­ne s be­gin s so­dra s fo­ren­sie­se s on­der­soe­kers­sens in­ge­ni­eurs s hul swerk sop s dies to­neel s vol­tooi s het, s be­rig s War d a

Mey­er.

Dies per­ron­ne s­waar s dies brand s Sa­ter­dags ont­staan s het, s sal s vir s min­stens st wees dae s ge­sluit s wees, s het s R i a na s Sc ot t, s Me­tro r ai l-woord­voer­der, s gis­ter s ge­sê.

Sed erts M eis 2015 sis s 149 s trein -­ wa­ens s als ver­nie­tig, s in­slui­tend s dies dries wa­ens s wat s dies na­week s uit­ge­brand s het.

Bon g ink o sis Ma dik i z el a, s D A-lei­er­sin s dies Wes-Kaap, s h ets in­tus­sen s ge­sê s ná s dies jong­stes brand sis s dies par­ty s ergs be­kom­merd s oor s dies vei­lig­heid s van s pen­de­laars.

Hys h ets dies op­roep s van s Hel ens Z i l l e, s Wes-Kaap­se s pre­mier, s dat s dié s “aan­val­le” sop s dies trein stel­sels drin­gend son­der soeks word, s her­haal.

“Dit s ver­sterk s dies D As­se sei­se s dat s m eers po­li­sie­le­de s ont­plooi s word soms in­fra­struk­tuur s soos s dies s­poor­weë, s taxi staan­plek­ke sens bus sta­sies s wat s ge­reeld s deur s dies pu­bliek s ge­bruik s word,stes­be­skerm.”

Vol­gens s Ma dik i z el a sis s dit s nies n ets“een­vou­di­ges voor­val­le s van s brand­stig­ting” s wat sin s Kaap­stad s voor­komsnie.s

“Dit s word s als hoes dui­de­li­ker s dat s dit s ge­or­kes­treer­de, s voor­uit­be­plan des sa­bo­ta­sie sis. s Al­mal sweet s dat s men­se s daag­liks s dies t rei­nes ge­bruik s ens dies ge­bie­de s daar­om s ge­woon­lik s bai­es­be­dry­wig­sis.

“s’ n s Aan­val sop s’ n s trein sis s’ n s aan­val sop s Kaap­stad s ses in­wo­ners .”

Ma dik i z el as h ets’ ns be­roep s ge­doen s o ps Me­tro r ai l soms vei­lig­heid ste s ver­skerps so­dat s ver­de­re s bran­de s voor­koms word.

Dies ANC-jeug­li­ga sin s dies Wes Kaaps h ets gis­ter s ook s dies aan­val­le s o ps Me­tro r ai l s ses trei­ne sin s dies pro­vin­sies skerp s ver­oor­deel.

“Dies ver­ag­te­li­ke sens skan­da­li­ge s aan­val­le sop s Me­tro r ai l s ses in­fra­struk­tuur sis s sa­bo­ta­sie­sens’ ns aan­val sop s dies re­ge­ring, s sys men­se sens die­s­e­ko­no­mie.

“Dit smaak s dit s ui­ters s moei­liks vir s jongs men­se soms dies trein s na s dies s­kool, s u­ni­ver­si­teit, s kol­le­ge sens werk­ste­sneem.”s

Me­tro r ai l s bied s’ n s be­lo­nings van s R 25 s 000 saans vir s in­lig­tings wat s tot s dies skul­dig­be­vin­dings van s brand­stig­ters s sal s lei.

Fo­to: JA­CO MARAIS

Pen­de­laars staan tou in die Kaap­stad­se sta­sie ter­wyl ’n Metrorail-trein op­daag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.