50 Jaar ge­le­de | 30 Ju­lie 1968

Die Burger - - 11 -

B­lits­dood: ’n Man is gis­ter in To­kio op slag dood toe hy by die deur van een van die vin­nig­ste trei­ne ter wê­reld uit­ge­val het. Hy is die eer­ste slag­of­fer se­dert die Ja­pan­ne­se trein­diens in 1964 in ge­bruik ge­neem is. Net sy been kon na die on­ge­luk uit­ge­ken word. Die trein het teen so­wat 125 m.p.u. be­weeg toe die vei­lig­heids­ap­pa­raat ge­breek het en ’n man by die oop deur uit­ge­val het. Geen mis­daad word ver­moed nie.

R­ho­de­si­ërs skiet nog ’n ter­ro­ris: Nog ’n ter­ro­ris is in R­ho­de­sië ge­skiet en an­der ge­van­ge ge­neem. Die R­ho­de­sie­se vei­lig­heids­mag­te het geen ver­lie­se ge­ly nie. Vol­gens die hoof­kwar­tier van die vei­lig­heids­mag­te is 29 ter­ro­ris­te nou reeds in die hui­di­ge o­pe­ra­sie dood­ge­skiet. ’n Groep ter­ro­ris­te het die land on­langs uit Zam­bië bin­ne­ge­val.

Rooi­es voer sa­me­spre­kin­ge: Die Rus­sie­se en T­sjeg­go-Slo­waak­se lei­ers het gis­ter in die ui­ter­ste ge­heim­hou­ding op die T­sjeg­go-Slo­waak­se grens­dorp Cier­na Nad Ti­sou met hul­le sa­me­spre­kin­ge be­gin te mid­de van e­ko­no­mie­se waar­sku­wings uit Mo­s­kou en be­rig­te van Rus­sie­se troep­be­we­gings in Mo­ra­wië en Oos-Duits­land. Woord­voer­ders van die We­ster­se bond­ge­no­te in Wes-Ber­lyn het ook be­rig dat 75 000 Rus­sie­se sol­da­te in Oos-Duits­land se­dert Woens­dag­nag aan die be­weeg is.

Groot geld vir par­ke­ring: S­tel­len­bosch se stads­raad is voor­ne­mens om met die goed­keu­ring van die Ad­mi­nis­tra­teur, dr. J.N. Ma­lan, ’n be­drag van R25 000 vir die ont­wik­ke­ling van par­keer­ter­rei­ne te leen. Die Ad­mi­nis­tra­teur het ’n pad wat tus­sen Bi­rd­straat en die Eer­ste­ri­vier sal loop tot hoof­pad ge­pro­kla­meer.

Ge­boue kry ster­re: Graaff-Rei­net se aan­spraak dat hy die eer­ste mu­ni­si­pa­li­teit in die land is wat ’n vol­le­di­ge op­na­me van al die be­wa­rens­waar­di­ge his­to­rie­se ge­boue op die dorp laat maak, is gis­ter deur die bur­ge­mees­ter van S­tel­len­bosch, mnr. C.W. Marais, be­twis. S­tel­len­bosch het reeds vier jaar ge­le­de met ’n deeg­li­ke on­der­soek en op­na­me van die dorp se his­to­rie­se ge­boue be­gin. Na vol­tooi­ing hier­van is el­ke ge­bou op die lys ge­gra­deer d.m.v. die toe­ken­ning van ster­re, van een tot vyf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.