Po­si­tie­we­ en­ne­ga­tie­we­re­ak­sie:

Die Burger - - Pik Botha -

■ ­Ban­tu­ Ho­lo­mi­sa,­ UDM-lei­er:­ “Sy­

rol­ om­ druk­ op­ dieNP-lei­er­skap­ te­ plaasom­ te­ ver­an­der­ vi­r­die­ be­vor­de­ring­ vanSuid-A­fri­ka­ en­ sy­men­se­ is­ goed­ ge­do­ku­men­teer.”

■ ­De­rek­ Ha­ne­kom,­ mi­nis­ter­ van­toe­ris­me:­

“Ek­ het­ vir­ twee­ jaar­langs­ hom­ ge­sit­ in­die­ eer­ste­ ka­bi­net­van­ ons­ nu­we­ de­mo­kra­sie­on­der­ pres.Nel­son­ Man­de­la.­ E­kwens­ ek­ het­ al­ die­hand­ge­skre­we­ no­tasge­hou­ wat­ hy­ aan­ my­ ge­stuur­ het.Groot­ in­tel­lek,­ groot­ sin­ vir­ hu­mor!Me­de­lye­ aan­ die­ fa­mi­lie.”­

■ ­Pa­ny­a­za­ Le­su­fi,­ Gau­teng­se­ LUR­vir­ on­der­wys:­

“Dié­ een­ met­ die­naam­ Pik­ Botha­ he­t­a­part­heid­ ver­de­di­gen­ ons­ vry­heid­ uit­ge­stel!Hy­ het­ selfs­ ge­sterf­son­der­ om­ te­sê­ wie­ die­ dood­ van­ka­me­raad­ Sa­mo­ra

Ma­chel­ beplan­ het.­ Moe­nie­ my­ by­ jul­lof­tui­tin­ge­ in­sluit­ nie!”

■ ­FW­ de­ K­lerk:­

“Dalk­ was­ sy­ be­lang­rik­ste­by­drae­ die­ wy­se­ hoe­ hy­en­ sy­ kol­le­gas­ in­ die­ de­par­te­ment­van­ bui­te­land­se­ sa­ke­hul­ man­ ge­staan­ het­teen­ groei­en­de­ in­ter­na­si­o­na­le­druk­tot­dat­ die­ in­een­stor­tingvan­ in­ter­na­si­o­na­leKom­mu­nis­me­ in1989­ die­ weg­ ge­baan­ het­ vir­ die­ on­der­han­de­lin­ge­wat­ tot­ die­ stig­ting­van­ ons­ nie­ras­si­ge­ grond­wet­li­ke­ de­mo­kra­sie­ge­lei­ het.”

■ ­Carl­ Nie­haus,­ die­ woord­voer­der­van­ die­ Umk­hon­to­ we ­Si­z­we-ve­te­ra­ne ver­e­ni­ging ­

(MKMVA):­ “Dié­ manPik­ Botha­ het­ pas­ge­sterf.­ Nie­ no­dig­ o­moor­ ’n­ a­part­heidskurk­te­ rou­ nie!”

■ ­An­di­le­ Mngx­i­ta­ma,­ lei­er­ van­die­ Black­ First­ Land­ First-be­we­ging

(BLF):­ “Pik­ Botha­ was­ ’n­ mas­sa­moor­de­naar.@BLF_South­ A­fri­ca­het­ ’n­ saak­ teen­ ho­men­ FW­ de­ K­lerk­ ge­o­pe­nen­ die­ NVG(na­si­o­na­le­ ver­vol­gings­ge­sag)wei­e­r­om­ op­ te­ tree­ teen­dié­ bo­se­ a­part­heidsmoor­de­naars.

BLF­ sê­ Pik­ Botha­ moet­ in­ die­ hel­brand.”

■ ­Peter­ Ma­rais,­ oud-po­li­ti­kus:­

“Op­ te­le­vi­sie­ en­ voor­ groot­ ska­re­swas­ hy­ boei­end­ en­het­ hy­ ge­ho­re­ aan­ sy­lip­pe­ laat­ hang­ met­sy­ dreu­nen­de­ stem­wat­ bal­ke­ kon­ laat­lig.­ Ek­ is­ vlei­end­ na­ver­wys­ as­ die­ bruinPik­ Botha­ van­ des­tyds­ en­ ek­ het­ sy­styl­ soms­ pro­beer­ na­boots.”

■ ­Die­ ANC:­

“Hoe­wel­ Botha­ ’n­ voor­ma­li­ge­mi­nis­ter­ in­ die­ Na­si­o­na­lePar­ty­ se­ ad­mi­nis­tra­sie­ was­ –­ er­ke­nen­ waar­deer­ ons­ sy­ po­si­tie­we­ by­dra­e­tot­ die­ bou­ van­ ’n­ nu­we­ en­ be­terSuid-A­fri­ka.”

■ ­Pres.­ Cy­ril­ Ra­map­ho­sa:­

“Botha­sal­ onthou­ word­ vir­sy­ on­der­steu­ning­ vanSuid-A­fri­ka­ se­ oor­gang­na­ de­mo­kra­si­een­ vir­ sy­ diens­ in­ dieeer­ste­ de­mo­kra­tie­se­ad­mi­nis­tra­sie.”

■ ­Piet­ Botha,­ seun:­

“Ek­ sal­ hom­ ont­hou­as­ ’n­ u­nie­ke­ soort­mens,­ ’n­ bron­ va­n­e­ner­gie­ vir­ al­mal­ wa­tin­ sy­ teen­woor­dig­heid­was.”

■ ­E­vi­ta­ Bezuidenhout,­ al­ter­ e­go­van­ die­ sa­ti­ri­kus­ Pie­ter-Dirk­ Uys:­

“Pik,­ my­ skat,­ loop­ nou­ ver­sig­tig­ oor­die­ he­mel­se­ myn­veld­ daar­ bo.Daar­ is­ som­mi­ge­ wat­jou­ wil­ klap;­ som­mi­ge­wat­ jou­ wil­ kus.Ek­ onthou­ net­ hoe­ jyin­ die­ ou­ dae­ el­ke­aand­ vir­ my­ ge­faks­het­ met­ die­ woor­de:‘E­vi­ta,­ jy­ is­ be­slis­ my­ mooi­ste­di­plo­maat­ in­ die­ di­plo­ma­tie­ke­korps’.­ ”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.