Be­to­ging op N2 oor nu­we skool

Die Burger - - Aktueel - – War­da Mey­er

Die­ Wes-Kaap­se­ de­par­te­men­te­ van­ on­der­wys(WKOD)­ en­ o­pen­ba­re­ wer­ke­ het­gis­ter­og­gend­ met­ in­wo­ners­ van­ Gra­bouw­ver­ga­der­ oor­ die­ ge­weld­da­di­ge­ be­to­gings­wat­ tot­ gis­ter­ op­ die­ O­ver­berg­se­ dorp­ge­hou­ is.

Vol­gens­ To­to­ Si­pun­zi,­ ’n­ raads­lid­ van­die­ T­hee­wa­ters­kloof-mu­ni­si­pa­li­teit,­ word­die­ ver­ga­de­ring­ mô­re­mid­dag­ voort­ge­sit.

In­wo­ners­ van­ Gra­bouw­ het­ Don­der­dag­die­ stra­te­ in­ge­vaar­ om­ hul­ mis­noeë­ uit­te­ spreek­ met­ kwes­sies­ wat­ ver­band­hou­ met­ die­ o­pe­ning­ van­ ’n­ nu­we­ skool­in­ die­ ge­bied.

Die­ N2-snel­weg­ by­ Sir­ Lo­wrys­pas­ in­die­ Wes-Kaap­ was­ vir­ ’n­ groot­ deel­ vanDon­der­dag­ en­ weer­ vroeg­ gis­ter­og­gend­weens­ die­ be­to­gings­ vir­ ver­keer­ ge­sluit.

Si­pun­zi,­ wat­ in­ die­ ge­bied­ bly,­ sê­ menseis­ on­ge­luk­kig­ oor­ die­ o­pe­ning­ van­ die­nu­we­ skool­ en­ dat­ daar­ ook­ spra­ke­ is­dat­ hul­le­ on­te­vre­de­ is­ met­ die­ bou­kon­trak­teur­ en­ die­ be­heer­lig­gaam­ vir­ die­ nu­we­skool.

Vol­gens­ Si­pun­zi­ het­ die­ ge­meen­ska­peg­ter­ aan­ge­dui­ dat­ hul­le­ pro­tes­ak­sie­ sa­lop­skort­ tot­dat­ die­ ver­ga­de­ring­ mô­re­plaas­vind.

In­tus­sen­ het­ die­ slui­ting­ van­ Sir­ Low­ryspasDon­der­dag­ ook­ pad­stal­le­ en­ re­stau­ran­te,wat­ groot­liks­ op­ mo­to­ris­te­staat­maak,­ langs­ die­ N2­ tus­sen­ Gra­bou­w­tot­ by­ Hou­w­hoek­pas­ hard­ ge­tref.

“Ons­ het­ de­fi­ni­tief­ die­ uit­wer­king­ van­die­ N2-slui­ting­ ge­voel.­ Dit­ het­ on­der­ne­mings­swaar­ ge­tref,­ want­ ons­ kli­ën­te­wat­ ge­woon­lik­ hier­ sou­ stop,­ moesweens­ die­ pro­tes­ak­sie­ die­ kus­pad­ neemen­ het­ ons­ so­doen­de­ to­taal­ ge­mis,”­ he­teen­ sa­ke­vrou,­ wat­ anoniem­ wou­ bly,­ ge­sê.

“Som­mi­ge­ on­der­ne­mings­ het­ let­ter­lik­geen­ sa­ke­ vir­ die­ dag­ ge­doen­ nie.”­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.