S­tads­raad maak om­me­keer oor Mai­den’s Co­ve

Die Burger - - Aktueel - Ma­re­li­ze Bar­nard

Die kans dat die om­stre­de Mai­den’s Co­ve-ont­wik­ke­ling tus­sen Kamps­baai en C­lif­ton sal voort­gaan, raak al hoe skra­ler na­dat die Kaap­se me­tro­raad be­sluit het hy gaan nie meer ’n hoog­ge­regs­hof­aan­soek hier­teen teen­staan nie.

Die me­tro­raad het gis­ter­mid­dag in ’n ver­kla­ring ge­sê daar is die laaste paar maan­de ken­nis ge­neem van die kom­mer van in­wo­ners, or­ga­ni­sa­sies sonder wins­be­jag en an­der oor die impak wat die ont­wik­ke­ling op Mai­den’s Co­ve kan hê en hoe dit mense kan raak wat die plek ge­reeld be­soek.

Vol­gens die me­tro­raad is daar ook ná kon­sul­ta­sie met sy se­ni­or regs­ver­teen­woor­di­gers be­sluit om nie die aan­soek deur die C­lif­ton Bun­ga­low-ei­e­naars­ver­e­ni­ging en an­de­re om die be­sluit oor die ont­wik­ke­ling op her­sie­ning te plaas, teen te staan nie.

Die me­tro­raad het die ont­wik­ke­laar, ’n maat­skap­py be­kend as K2015298271, vroe­ër gis­ter hier­van in ken­nis ge­stel.

Tot dus­ver het die me­tro­raad die aan­soek in die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad teen­ge­staan.

Lui­dens die ver­kla­ring is die me­tro­raad daar­aan toe­ge­wy om saam met in­wo­ners te werk aan ’n toe­koms­plan vir Mai­den’s Co­ve, een van Kaap­stad se mees in­klu­sie­we en ge­waar­deer­de o­pen­ba­re plek­ke.

Ri­chard Sum­mers, regs­ver­teen­woor­di­ger van die C­lif­ton Bun­ga­low-ei­e­naars­ver­e­ni­ging en an­der par­tye wat die hof­aan­soek in­ge­dien het, sê die Kaap­se me­tro­raad was een van twee par­tye teen wie die aan­soek ge­rig was. Die an­der was die ont­wik­ke­laar wat die ten­der by die s­tads­raad ge­kry het.

Daar word nou ge­wag om te sien of die ont­wik­ke­laar steeds die aan­soek sal teen­staan.

Sum­mers sê die me­tro­raad se be­sluit is ’n be­dui­den­de stap.

Die ont­wik­ke­laar het tot 24 Ok­to­ber om die hoog­ge­regs­hof in ken­nis te stel of hy die aan­soek teen­staan.

Sum­mers sê die Kaap­se me­tro­raad se be­sluit wys dat die raad nie ’n sterk saak ge­had het nie.

Die aan­soek was hoof­saak­lik oor die ten­der­pro­ses en die mee­gaan­de pro­ses van o­pen­ba­re deel­na­me. Die ei­e­naars­ver­e­ni­ging voer aan die pu­bliek het nie be­hoor­lik in­sae ge­had in wat die uit­ein­de­li­ke ont­wik­ke­ling sou wees nie.

Ver­der is die his­to­rie­se waar­de van die per­seel en wat dit vir die bre­ër ge­meen­skap be­te­ken – nie net vir mense wat in die om­ge­wing van Mai­den’s Co­ve bly nie – nié by die pro­ses van o­pen­ba­re deel­na­me in­ge­sluit nie.

Die me­tro­raad se aan­kon­di­ging in 2015 dat hy beplan om die per­seel pri­vaat te laat ont­wik­kel, was van meet af aan om­stre­de. Die voor­stel­le oor hoe die grond ont­wik­kel sou word, het deu­ren­tyd ver­an­der, so­dat daar ui­t­ein­de­lik op die ten­der­do­ku­men­te ’n heel an­der ont­wik­ke­lings­voor­stel op die ta­fel was as wat oor­spronk­lik aan­ge­kon­dig is.

In ’n ver­slag oor die plan­ne wat op 28 Ok­to­ber 2015 voor die s­tads­raad vir oor­we­ging in­ge­dien is, word ver­wys na 32 luukse er­we wat ont­wik­kel gaan word.

In die ten­der­do­ku­men­te word na 52 er­we ver­wys.

Aan­vank­lik sou net een deel van die ge­sog­te grond deur ’n pri­va­te ont­wik­ke­laar ge­koop kon word, wat hy daar­na vir sy eie wins sou kon her­ver­koop, maar vol­gens die ten­der­do­ku­men­te is twee de­le van die grond te koop aan­ge­bied.

Die ont­wik­ke­ling van ’n ge­skat­te R1,5 mil­jard sluit ook ’n boe­tiek­ho­tel, han­dels­ruim­te, plek vir re­stau­ran­te en 700 par­keer­plek­ke in.

Foto: NASIEF MA­NIE

Die ge­sog­te Mai­den’s Co­ve tus­sen Kamps­baai en C­lif­ton. Die Kaap­se me­tro­raad het in 2015 toe­stem­ming ge­gee dat dit ont­wik­kel mag word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.