‘Kla ho­ës van VBS aan’

Die Burger - - Oogwink -

In­ die­ fi­na­le­ fo­ren­sie­se­ver­slag­ oor­ die­ on­der­soe­kna­ groot­skaal­se­be­drog­ by­ VBS­ Mu­tu­alBank­ word­ aan­be­veel­dat­ meer­ as­ 50­ in­di­vi­du­e­straf­reg­te­lik­ aan­ge­kla­moet­ word.

Die­ Re­ser­we­bank­ he­tVBS­ on­der­ ku­ra­tor­skap­ ge­plaas­weens­ toe­ne­men­de­ pro­ble­me­ met­li­kwi­di­teit.­ Die­ bank­ het­ ’n­ af­skrif­van­ die­ ver­slag­ aan­ wets­toe­pas­sings­a­gent­skap­pe­oor­han­dig­ vi­r­ver­de­re­ on­der­soek.

Van­ die­ in­di­vi­due­ wat­ aan­ge­kla­kan­ word,­ sluit­ in­ die­ bank­ se­voor­ma­li­ge­ uit­voe­ren­de­ hoof­de,aan­deel­hou­ers,­ po­li­ti­ci­ en­ hul­ fa­mi­lies,­ en­ ou­di­teu­re­wat­ die­ bank­ se­ vals­fi­nan­si­ë­le­ sta­te­ af­ge­te­ken­het.­ Lui­dens­ die­ver­slag­ was­ die­ op­per­brei­ne­ag­ter­ die­ plun­de­ring­on­der­ an­de­reTs­hif­hi­wa­ Ma­to­d­zi,voor­sit­ter­ van­ die­bank,­ en­ sy­ me­de­di­rek­teur,­ Ro­ber­tMad­zon­ga.

Dit­ het­ in­tus­sen­ ook­ aan­ die­ lig­ge­kom­ dat­ die­ broer­ van­ FloydS­hi­vam­bu,­ ad­junk­pre­si­dent­ van­ dieEFF,­ on­der­ die­ so­wat­ 50­ mense­ is­wat­ by­ die­ in­een­stor­ting­ van­ die­bank­ be­trek­ word.­ B­ri­an­ S­hi­vam­bu(foto)­ het­ vol­gens­ berigte

R16­ mil­joen­ uit­ die­ bank­ ge­kry.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.