Dit kom al ’n lang pad

Die Burger - - Aktueel - Hier was dit glo ook die ge­bruik vir dan­sers op hout­pa­le om die teen­oor­ge­stel­de ge­slag te be­koor. paal ge­maak wat dit van­dag is. sie­ke krag en vaar­dig­heid wat dit verg om te paal, kan ver­ge­lyk word met gim­nas­tiek en sier­skaats. Wi­ki­pe­dia/ Po­le dan­ce, www.

moei­lik om borg­skap­pe te be­kom.

Paal­dan­sers moet dus self be­taal vir klas­se en reis­uit­ga­wes om aan plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le kom­pe­ti­sies deel te neem. Paal­dans is vir eeue al deel van ver­skeie kul­tu­re oor die wêreld heen, en dit is moei­lik om die pre­sie­se oor­sprong te be­paal. Maar hier is ’n paar:

‘‘

Paal­dans is ’n ak­ti­wi­teit waar­by al hoe meer mense van al­le ag­ter­gron­de in die land en wê­reld­wyd aan­klank vind en dit hou ’n me­nig­te ge­sond­heids­voor­de­le in.

Die wêreld se eer­ste paal­dan­sin­struk­teur

Op ’n suk­ses­vol­le aand!

Ek­so­tie­se dans van A­fri­ka-stam­me

Som­mi­ge te­o­rieë wil dit hê dat die toe­koms­ti­ge vrou op ’n hout­paal moes dans in ’n ri­tu­eel om ’n sek­su­e­le daad na te boots, als vir haar toe­koms­ti­ge man se p­le­sier.

■ ■

Eu­ro­pa in die Mid­del­eeue Mal­lak­hamb – ’n In­die­se sport­soort

Paal­dans het nie al­tyd oor ver­lei­ding ge­gaan nie. Mal­lak­hamb is ’n tra­di­si­o­ne­le In­die­se dans waar mans a­kro­ba­tie­se toer­tjies met be­hulp van ’n breë hout­paal uit­ge­voer het. Mal­la be­te­ken stoei­er en kham­ba be­te­ken paal. ■

Om teen ’n paal op te klim, is een van be­kend­ste tra­di­si­o­ne­le ge­brui­ke in C­hi­na, en da­teer so ver soos 1 000 jaar te­rug. Mans het op twee 6 m hoë pa­le op­ge­tree en net soos met mal­lak­hamb het dit ui­ter­ste krag en ba­lans ge­verg.

Paal­dans kom ook voor in Pa­ga­nis­me en Ro­mein­se ri­tu­e­le. May­po­le da­teer uit die 12de eeu. Die paal is ver­sier met blom­me en mei­sies het rond­om ge­dans. Dit was ’n pa­ga­nis­tie­se ri­tu­eel van vrug­baar­heid, van­daar die fal­lie­se vorm van die paal.

Ge­du­ren­de die Groot De­pres­sie in die VSA in die 1930’s het paal­dans ge­wild ge­raak in sir­kus­se in die vorm van sen­su­e­le cho­re­o­gra­fie (hoochie coochie). Die dan­se­res­se het die pa­le wat die sir­kus­tent reg­op ge­hou het, ge­bruik om te dans.

Daar­die dan­se is in die 1950’s ge­ïn­kor­po­reer in bur­lesque en ka­ba­ret. In die 1980’s word ont­klee­dan­se en skoot­dan­se ge­wild in ve­ral Ka­na­da en die VSA.

C­hi­ne­se paal­klim May­po­le Hoochie Coochie

Die Ka­na­dees Fa­w­nia Mon­dey word be­skou as die pi­o­nier van mo­der­ne paal.

Sy was aan­vank­lik ’n dan­se­res in ’n klub in Ka­na­da en het in 1994 daar­op be­gin fo­kus om sen­su­e­le dans­pas­sies te kom­bi­neer met sport­be­we­gings, en dit het Le­de en in­struk­teurs van Po­le Dan­ce Ca­pe To­wn (PDCT) en In­ver­si­on Fit­ness wat op­ge­tree het.

Sees­ter:

C­han­tal Nell, ei­e­naar en in­struk­teur van PDCT, in ak­sie.

Laat die pop­pe dans:

Stu­den­te van die L3- en L4-groep was soos pop­pe aan­ge­trek vir die ver­to­ning.

Paal by die O­lim­pie­se S­pe­le?

Van­jaar het die In­ter­na­ti­o­nal Po­le Sports Fe­de­ra­ti­on (IPSF), ’n or­ga­ni­sa­sie sonder wins­be­jag wat in 2009 ge­stig is, die agt­ste wê­reld­toer­nooi in S­pan­je ge­hou.

Die doel van die IPSF is om paal­deel­ne­mers, af­rig­ters, be­oor­de­laars en en­toe­si­as­te te ver­e­nig. Paal­dan­sers kom­pe­teer in ’n ver­skei­den­heid ka­te­go­rieë soos se­ni­or (18 tot 39 jaar), dub­bels, mees­ters (40-plus­sers en 50plus­sers), ju­ni­or (15 tot 17 jaar) en be­gin­ners (10 tot 14 jaar), as­ook ar­tis­tiek. Die top­deel­ne­mers

word ge­kies uit elke na­si­o­na­le kam­pi­oen­skaps­toer­nooi om hul land by die IPSF-wê­reld­by­een­koms te ver­teen­woor­dig. Meer as 40 lan­de neem deel.

Wê­reld­wyd word streeks­kom­pe­ti­sies deur die jaar ge­hou en daar is 31 paal­sport­fe­de­ra­sies.

Die IPSF is daar­toe ver­bind om paal as ’n at­le­tie­se sport te be­vor­der. Sy doel is om deur mid­del van die daar­stel­ling van ’n ge­re­gu­leer­de struk­tuur van kom­pe­ti­sies en af­rig­ting er­ken­ning vir paal as ’n amp­te­li­ke sport by die In­ter­na­si­o­na­le O­lim­pie­se Ko­mi­tee te kry.

Die IPSF meen die vlak van fi­tings

Teg­no­lo­gie

Moe­nie van die in­ter­net ver­geet nie, sê Jaun.

Ja, daar is iets soos aan­lyn af­rig­ting, waar mens met ’n in­struk­teur oor Sky­pe praat. En dis al­tyd lek­ker om op YouTu­be te kyk na nu­we paal­oe­fe­nin­ge.

Die kom­bi­na­sies van wat mens als met jou lyf kan doen, is ein­de­loos. “Daar is al­tyd iets nuuts wat ie­mand op so­si­a­le me­dia doen, en so leer ’n mens.” Dale Tay­lor, on­der, en Pe­ta Da­niel wys hoe ’n mens paal.

Die ver­to­ning was uit­ver­koop en die aand vol­ge­pak met heer­li­ke mu­siek en hel­der kos­tuums, vin­ding­ry­ke cho­re­o­gra­fie en a­sem­ro­wen­de be­we­gings. Ons stap uit die saal en ont­moet van die deel­ne­mers, van hul­le sop­nat ge­sweet. ’n Mens kan sien hul­le het ge­oe­fen. Ja, dis nie som­mer van op­klim en daar gaan jy nie! ■ As jy be­lang­stel in paal­dans kan jy C­han­tal e-pos by in­fo@ pdct.co.za of die web­blad www.po­le­dan­ce­ca­pe­town.co.za. be­soek. Hul­le is ook op Fa­ce­book en In­sta­gram.

By­ko­men­de bron­ne:

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.